Кожний бакалавр повинен володіти розумінням ланцюгів поставок

Розуміння Supply Chain – обов’язкова риса успішного аналітика

Ті, хто слідкують за західною пресою в області бізнес-аналітики, не могли не помітити одну цікаву річ. З появою коронавірусу COVID-19 і поширенням пандемії словосполучення «ланцюжок поставок» (Supply Chain, інакше — SC) став постійно спливати у заголовках новин і дайджестів. Тому — як на нашу думку! — буде доречним зробити наступне припущення щодо знань фахівців у галузі економічної аналітики.

Кожен бізнес-аналітик (business analyst, BA) мусить знати, що таке ланцюжок поставок, і мати чітке уявлення про те, як ним керувати.

Роз’ясненню цих двох моментів якраз і присвячено дану статтю. Знайомитися із нею буде зручніше за допомогою наступного змісту.


ЩО ТАКЕ ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК

Ми вважаємо, що одним з найбільш помилкових уявлень щодо ланцюгів поставок є ототожнення Supply Chain з логістикою або транспортом. Така думка доволі часто зустрічається у середовищі економістів, проте не зовсім вірно відображає стан речей.

Насправді суть поняття «ланцюг поставок» — і це підтверджують численні дослідження, що проводяться на Заході — виходить далеко за рамки власне логістики або транспортування. Для ілюстрації цього ствердження наведемо розроблену Supply Chain Council (Радою з управління ланцюгами поставок) модель APICS SCOR. Вона складається з п’яти рівнів:

 • План (plan);
 • Джерело (source);
 • Виконання (make);
 • Доставка (deliver);
 • Повернення і сприяння (return & enable).

Окрім цього, поняття «ланцюг поставок» охоплює ще три різних види взаємопов’язаних потоків. Це:

 1. фізичний матеріальний потік (Physical material flow);
 2. інформаційний потік (Information flow);
 3. грошовий потік (Cash flow).

В якості прикладу наведемо вісім спеціальних напрямків, які спеціалісти відносять до ланцюга поставок:

 • Склад (управління запасами);
 • Прогнозування;
 • Логістика;
 • Інформаційні технології;
 • Пошук та придбання;
 • Виробництво;
 • Імпорт-експорт;
 • Управління вантажоперевезеннями.

Викладене вище дозволяє нам перейти д\о висвітлення питання про необхідність володіння бізнесовими аналітиками уявленнями про Supply Chain, яке винесено у заголовок даної статті. Для цього сформулюємо та представимо увазі відвідувачів сайту кафедри АСМЕ, що готує фахівців з економічної кібернетики, п’ять очевидних на наш погляд причин.


ЧОМУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ПОВИННІ МАТИ ГЛИБОКІ ЗНАННЯ ПРО ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК

Причина №1

Ні для кого не є таємницею, що постачальник, виробник та замовник — це три головні гравці, які формують Supply Chain. Як свідчить практика, ланцюги поставок в економіці існуватимуть до тих пір, допоки у бізнесі діятимуть такі компоненти:

 1. Виробник, що створює товари і (або) послуги, як точку відправлення ЛП;
 2. Постачальник (постачальники), який надає товари і (або) послуги споживачам (бізнесу);
 3. Клієнт (-и), які потребують певних товарів і (або) послуг від бізнесу.

Тому кожний тип бізнесу має власний ланцюжок поставок. Отже, сьогодні усі задіяні у народному господарстві і управлінні державою — від дрібної перукарні на найближчому розі до Уряду України — хто надає суспільству товари і (або) послуги, формують власний ланцюг поставок. Без цих Supply Chain не обходиться жодний день нашого життя.

Таким чином, з точки зору аналізу ланцюгів поставок, можна простежити:

 • зацікавлені сторони аж до найвищого рівня потоку ЛП, від постачальника рівня 1 (так званий бізнес-прямий постачальник) до постачальника другого рівня (безпосереднього постачальника прямого постачальника), і так — до самого постачальника рівня N;
 • зацікавлені сторони в ЛП у зворотньому напрямку — від замовника першого рівня (т. зв. бізнес-прямого клієнта) до замовника другого рівня (прямий замовник клієнта), і так — до кінцевого споживача;
 • зацікавлені сторони завдяки одному із трьох згаданих вище потоків — грошового, фізичного (матеріального) та інформаційного потоків.

У цьому випадку перегляд кожного процесу (операції або бізнесу у цілому) з точки зору ланцюга постачань значно полегшує життя бізнес-аналітикам, які займаються формуванням повного списку зацікавлених сторін. Такий перегляд сприяє також уникненню пропуску ключових гравців та забезпечує ґрунтовний аналіз впливу на постачання усіма зацікавленими сторонами.

Причина №2

Як нам видається, опанувати розумінням сутності ланцюгів поставок означає дійсно зрозуміти, як саме працює основний бізнес і чому він існує. Мислення категоріями Supply Chain фокусується на системному та критичному осмисленні існуючих проблем з метою їхнього вирішення. Воно має намір здійснити декомпозицію завдань окремого відділу організації та вирішити потенційно можливий «ефект метелика» в будь-якому процесі (підпроцесі) з потоку формування вартості ланцюга постачань.

Доволі часто відділ або бізнес-підрозділ організаціїї, установи, підприємства запроваджує, як йому здається, конче потрібні вдосконалення, але у власних «чотирьох стінах». При цьому «забуваються», нехтуються або просто не враховується ймовірний негативний вплив таких удосконалень на інші відділи. На практиці це призводить до сценарію, який у спеціальній літературі називається «субоптимізацією».

Завдяки розумінню сутності ланцюгів поставок, бізнес-аналітики отримують змогу зосередитись на поліпшенні загальної картини та знаходити оптимальні вирішення для усього ЛП. Організація (установа, фірма, підприємство) при цьому набувають можливості запобігти помилок субоптимізації.

Тому, розуміючи мету організації та усю стратегію функціонування ланцюга поставок, можна врахувати інтереси часткових бізнес-стратегій у межах організаційної концепції. При цьому досягається узгодженість на усіх рівнях управління. Якщо ж під час узгодження і оптимізації власного ЛП буде виявлено будь-яку колізію, то це послужить для аналітика певним «червоним прапорцем». У підсумку вимоги буде переглянуто, а часткові стратегії підлаштовані у відповідності до мети головної бізнес-стратегії.

Причина №3

Ще одним аргументом на користь розуміння аналітиками «кухні» Supply Chain є те, що воно сприяє синтезу кращих проектних рішень. Це явище спостерігається як для використовуваного програмного забезпечення (ПЗ), так і для перспективи створення його поліпшених версій.

З точки зору програмного забезпечення

Не секрет, що прикладне бізнесове програмне забезпечення розробляється для обслуговування бізнесу. Оскільки ланцюжок поставок охоплює різноманітні сфери останнього, то бізнес-аналітики повинні мати хорошу базу знань про інструментарій, який необхідний власне бізнесу для удосконалення обміну інформацією та влаштування ефективного співробітництва між згаданими сферами.

В якості специфічних інструментів, орієнтованих на задоволення потреб певної ділової функції, можуть розглядатися:

 • Система управління подіями ланцюгів поставок (SCEM);
 • Система управління складами (WMS);
 • Система управління транспортом (TMS);
 • Система управління відносинами з постачальниками (SRM);
 • Система управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • Звичайне та розширене планування (APS).

Що стосується загальних інструментів, які придатні для використання під час реалізації інших функцій бізнесу, до них варто віднести:

 1. Комплексне ПЗ бізнес-аналізу та візуалізації даних (результатів) — Power BI;
 2. ПЗ планування ресурсів підприємства — ERP системи;
 3. «Посередницьке» програмне забезпечення для організації передачі даних;
 4. Програми електронного обміну даними — EDI.

Розуміння аналітиками перерахованих моментів дає їм змогу запроваджувати і використовувати на практиці ПЗ, що найбільшою мірою відповідає функціональним можливостям (особливостям) конкретного ланцюжка поставок.

З точки зору найкращої практики

Як ми вже відмічали, раціональна стратегія ЛП повинна тісно пов’язуватися та узгоджуватися зі стратегією бізнесу (стратегічною лінією організації). Знання аналітиками Supply Chain дозволяють їм досягати найкращих практичних результатів і значень індикаторів (інакше, орієнтирів) KPI — Key Performance Indicators.

Отже, розуміння стратегії ланцюга поставок виявляється наріжним елементом у справі аналізу загальної бізнесової стратегії. Воно дозволяє зрозуміти, що саме є рушієм, справжньою причиною того, що організація (підприємство, компанія, установа) змушена шукати змін і інвестувати у модернізацію. Крім того, воно сприяє з’ясуванню, чи відповідають потенційні альтернативи рішень:

 • Бізнес-стратегії (Business strategy);
 • Корпоративній діловій культурі (Business culture);
 • Обмеженням, в яких діє бізнес (Business limitation).

Бізнес-аналітики можуть скористатися розумінням суті ланцюга постачань, як орієнтиром для подальших:

 1. Пошуків кращих альтернативних рішень;
 2. Розробки (вибору, обґрунтуванню) критеріїв оцінювання дієвості вжитих заходів.

Наприклад, згідно з даними некомерційної міжнародної освітньої асоціації операційного менеджменту APICS (The Association for Operations Management, США, шт. Іллінойс, м. Чикаго), яка займається програмами стандартизації та сертифікації фахівців в галузі виробничого операційного управління, існують чотири основні ланки ЛП. Це:

 • множинна дисфункція (multiple dysfunction);
 • напівфункціональне підприємство (semi functional enterprise);
 • інтегроване підприємство (integrated enterprise);
 • розширене підприємство (extended enterprise).

Відповідно до логіки поставок будь-яка ланка Supply Chain повинна розвиватися одночасно з іншими. Вона не може досягти вищої стадії, пропускаючи проміжні.

Причина №4

Знання ланцюгів поставок здатне суттєво покращити аналіз BA нефункціональних потреб. Розуміння інформаційного потоку, як процесу, допоможе бізнес-аналітикам втілювати такі методи, як аналіз інтерфейсу, дослідження інформаційного потоку, моделювання даних тощо. Це уявляється нам надзвичайно корисним, коли рішення може мати вплив для:

 • кількох відділів;
 • декількох організацій;
 • певної кількості додатків.

Причина №5

На додаток до перших чотирьох причин, знання ланцюгів поставок забезпечать BA належне обґрунтування, перевірку та підтвердження вимог до ділової стратегії організації. Беручи до уваги зацікавленість усіх сторін, на які чинять вплив інформаційний, фізичний та грошовий потоки, бізнес-аналітики зможуть забезпечити їхню належну участь у власне поставках. Це стосується кожного етапу останніх.


ЯК БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ЗНАННЯ ПРО ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК?

1. Вивчення спеціальної літератури

Розпочати варто з читання книг про загальне управління ланцюгами поставок. Знайомлячись з їхнім змістом, доцільно зосередитися на вступі до загального управління Supply Chain. Створити міцний фундамент для заняття бізнесовою аналітикою допоможуть уявлення того:

 • що таке ланцюг поставок;
 • основні елементи Supply Chain;
 • як ЛП узгоджується зі стратегією бізнесу (організації).

2. Намагання мислити, як професіонал мережі постачань

Завжди слід пам’ятати, що кожний ланцюг постачання — це три типи потоків (фізичного, інформаційного, фінансового). Бізнес-аналітикам потрібно звикати до розгляду довільного процесу або бізнесу із врахуванням цих 3-х потоків. Це дасть змогу швидко отримувати правильне уявлення про повну картину процесу (бізнесу).

Плануючи, виконуючи та оцінюючи будь-яке завдання, бізнес-аналітикам повинні постійно виходити із з’ясування наступних питань:

  • наскільки ланцюг поставок відповідає загальному процесу;
  • які рішення щодо раціоналізації ЛП можуть принести користь усьому підприємству;
  • чи узгоджується мета Supply Chain зі стратегією бізнесу (організації).

3. Вибір конкретних (вузьких) ділянок для поглибленого вивчення

У даному аспекті варто вибирати найбільш цікаву (корисну) для BA область знань. Після вибору такої потрібно намагайтися більше часу і зусиль витрачати на те, щоб стати експертом саме у цій предметній царині.


ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

В економіці усе влаштовано так, що ланцюжки поставок ніколи не припиняються і знаходяться у стані перманентного розвитку. Вони тісно пов’язані зі щоденним життям, та й самі вони є частиною повсякденності. Завдяки володінню знаннями про Supply Chain, бізнес-аналітики отримують змогу:

   • залишатися на передній лінії бізнес-знань;
   • раціональним чином узгоджувати власні дії і висновки зі стратегією бізнесу компанії;
   • орієнтуватися у загальній оптимізації діяльності організації та уникати субоптимізації за рахунок інших її підрозділів.

А всесвітня пандемія коронавірусної інфекціїї та її наслідки для світової економіки ще більше актуалізували необхідність озброєння бізнес-аналітиків знаннями про ланцюги постачань. В умовах карантинних обмежень це дозволяє здійснювати своєчасні і правильні зміни у відповідних секторах економіки.

19 червня 2020 року

Ліцензія Creative Commons
Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) — «Міжнародна».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *