Освітньо-професійна програма “ЕК” (бакалавр)

Титульний аркуш проекту ОПП "Економічна кібернетика" - бакалаврський рівень освіти, спеціальність 051 "Економіка" (бакалавр) 2020

Профіль освітньої програми зі спеціальності

051 Економіка  

Код і найменування спеціальності

1. Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Хмельницький національний університет

Факультет економіки і управління

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Назва освітня кваліфікації

Бакалавр з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Одиничний.

Освітньо-професійна програма – 240 кредитів ЄКТС;

Строк навчання – чотири роки.

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОНУ, Україна 2013 рік, термін дії сертифікату (НД-ІІ №235476) – десять років

Цикл/рівень

Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF LLL – 6 рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста).

Мова викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

чотири роки

Інтернет адреса постійного розміщення освітньої програми

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=2&f=%D0%91

2. Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатних вирішувати спеціалізовані комплексні завдання фахової діяльності в галузі дослідження соціально-економічних системам засобами інформаційно-комунікаційних технологій та економіко-математичного моделювання

3. Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

05 Соціальні та поведінкові науки; 051 Економіка; Економічна кібернетика

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу спеціалізованих комплексних завдань та їх вирішення на основі досліджень в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: соціально-економічна система, соціально-економічний процес, економіко-математичне моделювання, прогнозування, регулювання, мотивація, інформаційно-комунікаційні технології.

Особливості програми

Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки.

Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Професійні назви робіт (посад) відповідно до ДК 003:2010

3121  Фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп’ютерних програм 

3423 Адміністративний помічник

3429  Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 

3432  Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції), конторський (офісний) службовець (страхування) 

3434 Асистент актуарія, асистент економіста-демографа , асистент економіста-статистика 

3435.1 Організатор діловодства (державні установи)

3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності) 

3436.1  Помічник керівника підприємства (установи, організації),

3436.2  Помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу 

3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 

3439 Асистент фахівця з міського та районного планування, асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень) 

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

5. Викладання і оцінювання

Викладання та навчання

За домінуючими методами та способами навчання: активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) методи.

За організаційними формами: методи колективного, індивідуального та інтегративного навчання.

За орієнтацією педагогічної взаємодії: методи позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці.

Оцінювання

Поточний (оперативний) контроль: усне опитування та тестування, захист лабораторних робіт, рефератів, звітів; захист розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань.

Семестровий контроль: захист курсової роботи, захист практики, екзамен та залік (в т.ч. диференційований), які проводяться в усній або письмовій (тестовій) формі.

Підсумкова атестація: атестаційний іспит.

6. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 02. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 05. Здатність спілкуватись державною мовою, як усно, так і письмово.

ЗК 06. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

ЗК 07. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 09. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)

ФК 01. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівні

ФК 02. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами

ФК 03. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.

ФК 04. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати

ФК 05. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економік, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ФК 06. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ФК 07. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

ФК 08. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

ФК 09. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

ФК 10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

ФК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

ФК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

ФК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

ФК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми та явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Фахові компетентності, встановлені ОП

ФК 15. Здатність розробляти оптимізаційні, динамічні та інші види моделей для опису та дослідження соціально-економічних процесів.

ФК 16. Здатність здійснювати аналітично-інформаційну підтримку офісної діяльності, у тому числі і шляхом використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

ФК 17. Здатність розробляти та реалізовувати проекти інформаційних систем з використанням різних технологій проектування.

ФК 18. Здатність проектувати та наповнювати бази і сховища даних.

7. Програмні результати навчання

ПРН 01. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.

ПРН 02. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя

ПРН 03. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки,

ПРН 04. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

ПРН 05. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 06. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 07. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН 08. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН 09. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально- економічних і трудових відносин.

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.

ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

ПРН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

ПРН 24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

Програмні результати навчання, встановлені ОП

ПРН 25. Розробляти та реалізовувати проекти інформаційних систем з використанням різних технологій проектування,

ПРН 26. Здійснювати аналітично-інформаційну підтримку офісної діяльності, у тому числі шляхом використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

ПРН 27. Проектувати та наповнювати бази і сховища даних.

ПРН 28. Розробляти оптимізаційні, динамічні та інші види моделей для опису, дослідження та прогнозування соціально-економічних процесів.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Матеріально-технічне забезпечення

Кількість комп’ютерних робочих місця для студентів із строком експлуатації не більше восьми років та програмне забезпечення, необхідне для забезпечення комп’ютерно-орієнтованих навчальних дисциплін відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Частка навчальних аудиторій з мультимедійним обладнанням в загальній кількості аудиторій, що використовуються в навчальному процесі підготовки бакалаврів з економічної кібернетики, відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення становить:

 • 20 вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю;

 • доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю;

 • офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про ліцензії та сертифікати про акредитацію освітньої програми, діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація.

Навчально-методичне забезпечення становить:

затверджену в установленому порядку освітньо-професійну програму, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

робочі програми з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;

програми з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми;

методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

9. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між Хмельницьким національним університетом та закладами вищої освіти України

Міжнародна кредитна мобільність

Передбачається в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Не передбачається

ІІ Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

2.1 Перелік компонент освітньої програми

Шифр КОП

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів ЄКТС

Форма

підсумкового контролю

Семестр

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП.01

Політична економія (т.ч. громадянське суспільство)

5

екзамен 

1

ОЗП.02

Макроекономіка

5

екзамен , КР

2

ОЗП.03

Мікроекономіка

5

екзамен 

3

ОЗП.04

Вища та прикладна математика

8

залік, екзамен

1,2

ОЗП.05

Економічна інформатика

5

залік

1

ОЗП.06

Статистика

5

екзамен

3

ОЗП.07

Основи наукових досліджень

5

залік

7

ОЗП.08

Правознавство (в т. ч. господарське право)

4

залік

1

ОЗП.09

Філософія (в т. ч. логіка, етика, естетика)

4

залік

6

ОЗП.10

Іноземна мова

6

залік, екзамен

1,2

ОЗП.11

Фізичне виховання

 

залік

1-7

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)

ОПП.01

Економіка підприємства

5

екзамен, КР

3

ОПП.02

Економіко-математичні методи і моделі

5

екзамен

3

ОПП.03

Економіка праці і соціально-трудові відносини

5

екзамен

5

ОПП.04

Бухгалтерський облік та оподаткування

5

екзамен

4

ОПП.05

Фінанси і банківська справа

5

екзамен

4

ОПП.06

Маркетинг

5

екзамен

5

ОПП.07

Менеджмент

5

екзамен

6

ОПП.08

Оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень

5

екзамен

7

ОПП.09

Соціальна економіка

5

екзамен

1

ОПП.10

Цифрова економіка

6

екзамен

4

ОПП.11

Інформаційні системи у професійній діяльності

5

екзамен

8

ОПП.12

Управління персоналом

5

екзамен

7

ОПП.13

Інноваційна економіка

5

екзамен

5

ОПП.14

Економічна кібернетика

12

залік, екзамен

1,2

ОПП.15

WEB-програмування

5

залік

2

ОПП.16

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

5

залік

2

ОПП.17

Комп’ютерні технології економічного аналізу

5

екзамен, КР

5

ОПП.18

Дослідження операцій

5

екзамен, КР

6

ОПП.19

Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

5

екзамен, КР

7

ОПП.20

Системи прийняття рішень

5

екзамен

8

ОПП.21

Моделювання економіки

5

екзамен

8

ОПП.22

Експертні системи та моделі штучного інтелекту в економіці

5

залік

8

ОПП.23

Навчальна практика

4

залік

4

ОПП.24

Виробнича практика

6

залік

6

ОПП.25

Атестаційний екзамен

 

екзамен

8

Загальний обсяг обов’язкових компонентів

180

  

Вибіркові компоненти освітньої програми*

 

Вибіркові дисципліни 3 семестру

10

залік**

 
 

Вибіркові дисципліни 4 семестру

10

залік**

 
 

Вибіркові дисципліни 5 семестру

10

залік**

 
 

Вибіркові дисципліни 6 семестру

10

залік**

 
 

Вибіркові дисципліни 7 семестру

10

залік**

 
 

Вибіркові дисципліни 8 семестру

10

залік**

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

60

  

Загальний обсяг освітньої програми

240

  

* освітні компоненти формуються здобувачами вищої освіти з університетського каталогу дисциплін вільного вибору: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=52&f=%D0%91

** кількість заліків залежить від кількості обраних вибіркових дисциплін у семестрі в межах встановлених кредитів ЄКТС

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми

ІІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка здійснюється у формі атестаційного іспиту та завершується видачею диплома встановленого зразка про присудження особі ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з економіки за спеціалізацією Економічна кібернетика.

IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» (2017). Створена СВЗЯ функціонує на п’яти організаційних рівнях відповідно до розроблених нормативних документів, що розміщені на сайті Університету: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти містить:

 1. стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

 2. систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 3. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

 4. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

 5. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

 6. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

 7. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

 8. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

 9. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

 10. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

 11. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

 12. інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами.

V. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми

 

ОЗП.01

ОЗП.02

ОЗП.03

ОЗП.04

ОЗП.05

ОЗП.06

ОЗП.07

ОЗП.08

ОЗП.09

ОЗП.10

ОЗП.11

ОПП.01

ОПП.02

ОПП.03

ОПП.04

ОПП.05

ОПП.06

ОПП.07

ЗК 01

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 02

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 03

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 04

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

ЗК 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 07

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ЗК 08

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

ЗК 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 10

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ЗК 11

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

ЗК 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

ЗК 13

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 01

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ФК 02

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

ФК 03

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ФК 04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

ФК 05

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ФК 06

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ФК 07

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ФК 08

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ФК 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ФК 10

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ФК 11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

ФК 12

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ФК 13

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

ФК 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

ФК 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ФК 16

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПП.08

ОПП.09

ОПП.10

ОПП.11

ОПП.12

ОПП.13

ОПП.14

ОПП.15

ОПП.16

ОПП.17

ОПП.18

ОПП.19

ОПП.20

ОПП.21

ОПП.22

ОПП.23

ОПП.24

ОПП.25

ЗК 01

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

ЗК 03

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

ЗК 04

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

ЗК 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 07

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

ЗК 08

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

Х

 

ЗК 09

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 10

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

ЗК 11

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

ЗК 12

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 01

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

ФК 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 03

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

ФК 04

Х

 

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

ФК 05

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 06

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ФК 07

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

ФК 08

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

ФК 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 11

Х

 

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

ФК 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

ФК 13

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 14

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

ФК 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

ФК 16

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

ФК 17

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ФК 18

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

VI Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)

відповідними компонентами освітньої програми

 

ОЗП.01

ОЗП.02

ОЗП.03

ОЗП.04

ОЗП.05

ОЗП.06

ОЗП.07

ОЗП.08

ОЗП.09

ОЗП.10

ОЗП.11

ОПП.01

ОПП.02

ОПП.03

ОПП.04

ОПП.05

ОПП.06

ОПП.07

ПРН01

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН02

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

ПРН03

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ПРН04

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ПРН05

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

ПРН06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

ПРН07

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ПРН08

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ПРН09

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ПРН10

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

ПРН11

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ПРН12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

ПРН13

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

ПРН14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

ПРН15

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН16

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ПРН17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

ПРН18

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

ПРН19

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ПРН20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН21

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН23

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

ПРН24

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН26

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ОПП.08

ОПП.09

ОПП.10

ОПП.11

ОПП.12

ОПП.13

ОПП.14

ОПП.15

ОПП.16

ОПП.17

ОПП.18

ОПП.19

ОПП.20

ОПП.21

ОПП.22

ОПП.23

ОПП.24

ОПП.25

ПРН01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН03

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

ПРН04

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

ПРН05

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

ПРН06

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН07

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

ПРН08

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПРН09

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН10

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН11

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН12

Х

 

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

ПРН13

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

Х

 

ПРН14

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

ПРН16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН17

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

ПРН18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН19

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

ПРН20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН21

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

ПРН22

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН23

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

ПРН24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН25

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ПРН26

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

ПРН27

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

ПРН28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Описи навчальних дисциплін

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (В Т.Ч. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО)

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло використовувати понятійний апарат та економічну термінологію для аналізу закономірностей функціонування економічної системи; уміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем; усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства; асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти; аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних відносин; розраховувати основні показники економічного розвитку та соціально-економічної ефективності виробничих процесів; пояснювати механізм реалізації економічної політики держави та функціонування світового господарства на рівні базових категорій; характеризувати роль організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку країни; оцінювати результативність та ефективність сталого розвитку громадянського суспільства в умовах соціально-економічних змін.

Зміст навчальної дисципліни. Економічна система та закони її розвитку. Еволюція громадянського суспільства та етапи його формування. Форми організації суспільного виробництва. Відносини власності. Гроші та грошові системи. Капітал і наймана праця. Ринок, його суть і функції. Моделі громадянського суспільства. Підприємство та підприємництво. Витрати виробництва і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Держава та її економічні функції. Державність та громадянське суспільство. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії суспільного добробуту. Суспільне відтворення. Розподіл національного доходу. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Соціалізація громадянського суспільства. Інтелектуальна активність у громадянському суспільстві. Світове господарство та форми міжнародних економічних відносин. Проблеми функціонування громадянського суспільства у світлі глобальних проблем сучасності.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: макроекономіка, мікроекономіка, філософія (в т. ч. логіка, етика, естетика).

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна – робота 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання, наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю: іспит

Навчальні ресурси:

 1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання-Прес, 2007. – 615с.

 2. Економічна теорія. Політекономія : Підручник / За ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 206с.

 3. Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник .– 2-ге вид. – К.: Алерта, 2015. – 487 с.

 4. Основи демократії: підручник / за ред. А.Ф. Колодій. – Львів. Астролябія, 2009. – 832с.

 5. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського. – К.: НІСД, 2016. – 72 с

 6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мейш А.В.,кандидат економічних наук, доцент Бушовська Л.Б.

МАКРОЕКОНОМІКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло досліджувати тенденції та закономірності функціонування економіки за допомогою інструментарію макроекономічного аналізу; уміти пояснювати базові концепції макроекономіки і давати оцінку ефективності використання інструментів економічної політики держави; розраховувати показники системи національних рахунків, рівня життя населення та динаміки сталого розвитку економіки; застосовувати аналіз і синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем; визначати динаміку змін інфляції, безробіття, циклічних коливань; аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних відносин; пояснювати моделі соціально-економічного розвитку макроекономічних систем.

Зміст навчальної дисципліни. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Товарний ринок. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Модель мультиплікатора та акселератора. Макроекономічна рівновага та її моделі. Сукупні витрати та рівновага товарного ринку. Грошовий ринок та монетарна політика. Ринок праці. Фіскальна політика держави. Інфляційний механізм. Циклічні коливання та циклічність розвитку економіки. Економічна динаміка та економічне зростання. Зовнішньоекономічна діяльність.

Пререквізити: політична економія (т.ч. громадянське суспільство).

Кореквізити: мікроекономіка, економіка підприємства, економіко-математичні методи і моделі.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 78 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач, ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання індивідуального завдання, письмове опитування (тестування), захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: іспит

Навчальні ресурси:

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Знання, 2007. – 851с.

 2. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка : навч. посібник / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 672с.

 3. Макроекономіка: навч.посібник / за ред.. М.І. Макаренко – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 216с.

 4. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч.посібник / за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с.

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С.

МІКРОЕКОНОМІКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Третій

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати і використовувати економічну термінологію та володіти методологією визначення основних показників динаміки розвитку організацій; пояснювати базові концепції мікроекономіки; застосовувати аналіз і синтез для виявлення ключових характеристик особливостей поведінки суб’єктів економічної системи; уміти інтерпретувати виробничу функцію для аналізу управлінської стратегії фірми; прогнозувати на основі мікроекономічних моделей перспективи розвитку суб’єктів господарювання в різних ринкових структурах; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати відповідні показники результативності їх діяльності.

Зміст навчальної дисципліни. Предмет і метод мікроекономіки. Корисність економічного блага. Економічний вибір. Аналіз поведінки споживача. Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку. Ринки факторів виробництва, праці та капіталу. Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.

Пререквізити: політична економія (т.ч. громадянське суспільство), макроекономіка.

Кореквізити: економіка праці і соціально-трудові відносини, бухгалтерський облік та оподаткування, фінанси і банківська справа, маркетинг

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 99 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач, ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю: іспит

Навчальні ресурси:

 1. Мікроекономіка: підручник / За ред. В.Д. Базилевича, – К.: Знання, 2007. – 677с..

 2. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / За ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 134с.

 3. Косік А.Ф. Мікроекономіка: навч. посібник / А.Ф. Косік, Г.Е. Гронтковська. – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 438с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

Вища та прикладна математика

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший – Другий

Кількість встановлених кредиті ЄКТС

8,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат вищої та прикладної математики; складати та аналізувати математичні моделі простих реальних задач, підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювати їх точність, вибирати метод дослідження, передбачати результати, оцінювати порядок величин, застосовувати вивчені теоретичні основи та практичні методи для вирішення економічних задач, змістовно інтерпретувати отримані результати; зводити практичну задачу до математичної моделі; демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях.

Зміст навчальної дисципліни. Елементи аналітичної та векторної алгебри. Аналітична геометрія. Початки математичного аналізу. Диференціальне числення. Інтегральне числення. Диференційні рівняння. Ряди. Теорія ймовірностей та математична статистика.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: статистика, економіко-математичні методи і моделі.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 70 год., практичні заняття – 70 год., самостійна робота – 100 год., разом – 240 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації), практичні (розв’язування задач, розгляд ситуацій, дискусія), наочні (слайди), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольна робота, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр, іспит – 2 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри : підручник / Р.А. Марчук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 225 с.

 2. Михайленко В.В. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник / В. В. Михайленко, І.О. Ластівка. – К. : НАУ, 2013. – 564 с.

 3. Дубовик В.П. Вища математика : навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – К. : Ігнатекс – Україна, 2013. – 648 с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат фізико-математичних наук, доцент Діхтярук М. М.

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредиті ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло користуватися різними апаратними складовими комп’ютера, розпізнавати факти зараження комп’ютерними вірусами і ліквідувати їх наслідки, використовувати архіватори для зберігання або витягання інформаційних файлів; використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; володіти, навичками, користування програмними та апаратними засобами комп’ютерного комплексу; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; здійснювати аналітично-інформаційну підтримку офісної діяльності, у тому числі шляхом використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Зміст навчальної дисципліни. Інформація та інформаційні технології. Апаратне забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення. Сучасні операційні системи. Організація і призначення файлової системи. Структура і функціонування глобальної мережі Інтернет. Створення і редагування простих текстових документів. Використання складного форматування в текстових документах. Використання рисунків, формул, колонтитулів та виносок в документах. Засоби структуризації текстових документів. Підготовка даних електронних таблиць. Організація обчислень в електронних таблицях. Графічне подання даних електронних таблиць. Засоби моделювання в електронних таблицях. Аналіз даних в електронних таблицях. Створення презентацій. Створення простих баз даних.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: економіко-математичні методи і моделі, інформаційні системи у професійній діяльності, WEB-програмування, технологія створення програмних та інтелектуальних систем, навчальна практика.

Запланована навчальна діяльність лекції – 34 год., лабораторні заняття –34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт, порт фоліо лабораторних робіт; усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит – І семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Клименко О.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник / О.Ф. Клименко, Н.Р. Головко, О.Д. Шарапов. за заг. ред. О.Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2012.

 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Дибкова. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2009.

 3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua

 4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мазарчук А.Ю.,

кандидат економічних наук, старший викладач Дупляк О.М.

Статистика

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Третій

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: визначати методики статистичного аналізу соціально-економічних явищ i процесів; складати аналітичні огляди за результатами статистичного аналізу; використовувати статистичну методологію у сфері економіки; аналізувати економічні процеси з використанням статистичного інструментарію; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; встановлювати типи статистичних закономірностей в соціально-економічній системі; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності; вміти використовувати дані, надавати аргументацію.

Зміст навчальної дисципліни. Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Подання статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Вибіркове спостереження. Аналіз взаємозв’язку між явищами. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. Індексний метод.

Пререквізити: вища та прикладна математика.

Кореквізити: основи наукових досліджень, бухгалтерський облік та оподаткування, навчальна практика.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове (тестування) опитування, презентація результатів індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Мармоза А. Т. Теорія статистики : підручник / А. Т. Мармоза. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.

 2. Опря А. Т. Статистика : навч. посібник / А.Т. Опря. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

 3. Мізіна О.В. Курс лекцій з курсу «Статистика» / О.В. Мізіна. – Донецьк : ДоНТУ, 2010. – 134 с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/ k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/ php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Бобровник В. М.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

7

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна, заочна, дистанційна

Результати навчання.

Слухач, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти вибрати тему наукового дослідження; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних; вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; оформляти результати науково-дослідної роботи у відповідності з вимогами до публікації та презентувати їх.

Зміст навчальної дисципліни. Загальна характеристика наукового дослідження. Принципи наукового дослідження. Методи наукового дослідження. Складові технології наукових досліджень. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Підготовка публікацій. Презентація результатів наукової роботи. Організація роботи наукового колективу.

Пререквізити: статистика, філософія (в т. ч. логіка, етика, естетика), економічна кібернетика.

Кореквізити: немає.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні роботи – 34 год., самостійна робота – 99 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, дискусія), наочні методи (слайди).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, оцінювання тез доповідей.

Вид семестрового контролю: залік – 7 семестр.

Навчальні ресурси

 1. Григорук П.М. Методологія і організація наукових досліджень / П.М. Григорук, Н.А. Хрущ. – К. : Кондор, 2017. –206 с.

 2. Григорук П. М. Аналіз даних маркетингових досліджень : монографія / П. М. Григорук. – К. : Кафедра, 2012. – 428 с.

 3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. /О.В. Колесников; 2-ге вид. випр.. та доп..– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: докт. економічних наук, професор Григорук П.М.

ПРАВОЗНАВСТВО (В Т.Ч. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО)

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

4,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти основними аспектами правового регулювання суспільних відносин у різних галузях права України, вміло орієнтуватись в системі законодавства України та використовувати її при виконанні практичних завдань з окремих галузей права, застосовувати знання основних положень нормативно-правових актів у практичній діяльності, відстоювати права, свободи та законні інтереси самого себе та інших членів суспільства від порушень; уміло визначати поняття та основні принципи господарської діяльності; пояснити систему господарського законодавства та нормативні акти, що регулюють господарську діяльність; ознайомитися з порядком створення підприємств, описати порядок управління акціонерних товариств, припинення їх діяльності; організовувати підготовку господарських договорів; визначати порядок відкриття рахунків у банках; пояснити правове регулювання цін; підготувати документи на отримання ліцензій, патентів та інших дозволів для здійснення господарської діяльності; визначати порядок підготовки претензій та інших заяв; підготувати позовні заяви до судових органів, договірні документи, оформляти товарні акти та протоколи, документи на відкриття рахунків у банках.

Зміст навчальної дисципліни. Основи теорії держави і права. Конституційне право України. Адміністративне право. Трудове право. Фінансове право. Банківське право. Податкове право. Цивільне право. Сімейне право. Аграрне, земельне та екологічне право. Кримінальне право. Судові та правоохоронні органи України. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ. Міжнародне право. Загальна характеристика господарського законодавства. Господарські правовідносини. Підприємництво як засіб здійснення господарської діяльності. Правове становище підприємства. Правовий статус господарських товариств. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права. Правове регулювання відносин власності в Україні. Господарсько-договірне зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Правові основи біржової діяльності. Правові основи безпеки господарської діяльності. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: економіка підприємства, економіка праці і соціально-трудові відносини, бухгалтерський облік та оподаткування, фінанси і банківська справа.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 69 год., разом – 120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

1. Берлач А.І. Правознавство : підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко та ін. – 2-ге вид. – К. : Правова єдність, 2009. – 792с .

2. Правознавство : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова . –7-ме вид. –К. : Юрінком Інтер, 2013. – 462с.

3. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина.– К. : Юрінком, 2014. – 656 с.

4. Кравчук С.Й. Господарське право : навч. посібник / С.Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 268 с.

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Кравчук С.Й.

ФІЛОСОФІЯ (В Т.Ч. ЛОГІКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА)

   

Тип дисципліни

Обов’язкова

 

Цикл

Перший (бакалаврський)

 

Мова викладання

Українська

 

Семестр

Шостий

 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

4,0

 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти виокремлювати та розв’язувати проблеми світоглядно-філософського характеру; типологізувати історію філософії; характеризувати основні підходи до розуміння буття, аналізувати форми, рівні та методи пізнання; визначати сутнісні характеристики суспільства; концептуалізувати основні засади логіки, етики та естетики як філософських наук; володіти понятійно-категоріальним апаратом філософії; реалізувати у науковому пізнанні філософську методологію.

Зміст навчальної дисципліни. Філософія, її предмет і роль у суспільстві. Історичні типи філософії. Українська філософія. Філософське вчення про буття. Свідомість. Філософія пізнання (гносеологія). Суспільство як предмет філософського аналізу. Філософія історії. Філософська антропологія. Аксіологія. Естетика. Філософія мистецтва. Логіка. Етика.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 69 год., разом – 120 год.

Пререквізити: політична економія (т.ч. громадянське суспільство).

Кореквізити: основи наукових досліджень.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації), практичні заняття (розгляд ситуацій, дискусія), самостійна робота (індивідуальні завдання, реферування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування), захист індивідуального завдання, самоконтроль.

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

1. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник / А.Є. Конверський. – К. : Центр учбов. літ., 2008.

2. Левчук Л.Т. Естетика : підручник / Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.І. Панченко. – К. : Вища школа, 2010.

3. Петрук Н.К. Філософія: навч. посібник / Н.К. Петрук, А.Б. Борканюк. – Хмельницький: ХНУ, 2012.

4. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: навч. посібник / В.А. Малахов. – К. : Либідь, 2002.

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі кафедри філософії та політології

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська, німецька, французька – за вибором)

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший, другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

6,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен вміти прочитати, перекласти та переказати текст загальнонаукового чи побутового спрямування; продемонструвати навички самоорганізації, самостійної обробки інформації, бути готовим до міжкультурного діалогу з представниками інших культур; орієнтуватися в сучасному іншомовному інформаційному потоці з метою отримання нової інформації; уміти реферувати загальнонаукові тексти іноземною мовою та формулювати власну думку щодо прочитаного.

Зміст навчальної дисципліни. Типові ситуації побутової комунікації. Загальнонаукова термінологія. Лексика за професійним спрямуванням. Робота з адаптованими текстами фахового спрямування (читання, переклад, анотування). Аудіювання текстів фахової спрямованості. Активний і пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Герундій, інфінітив. Поширені ідіоматичні вирази та фразові дієслова.

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 88 год., самостійна робота – 92 год., разом – 180 год.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: немає

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (практичні заняття з використанням ігрових та інформаційних технологій; проектна діяльність); наочні (ілюстрування навчального матеріалу).

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування (тестування), контрольні роботи, захист проектів у формі презентацій.

Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр, іспит – 2 семестр.

Навчальні ресурси:

1. Murphy R. English Grammar in Use: 4th Ed. Oxford University Press, 2012. – 380 p.

2. MacMillan English Grammar in Context. Intermediate. MacMillan Publishers, 2012. – 232 p.

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: https://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php

Викладачі кафедри іноземних мов

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Другий, четвертий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

Позакредитна

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло застосовувати знання з основ організації і методики різних видів і форм оптимальної рухової активності у повсякденному житті; дотримуватися правил безпеки під час занять різними видами рухової активності і запобігати травматизму; мотивувати і активно залучати до щоденних занять різноманітними фізичними вправами членів трудового колективу; вести здоровий спосіб життя і пропагувати його основи в трудовому колективі; здійснювати самоконтроль рівня фізичної підготовленості і стану особистого здоров’я.

Зміст навчальної дисципліни. Фізична культура як засіб оптимізації режиму життя, активного відпочинку, збереження й підвищення працездатності студентів. Сучасні системи фізичної підготовки. Основи здоров`я і здорового способу життя. Традиційні і нетрадиційні засоби і методи фізичного удосконалення. Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість, спритність). Вдосконалення координаційних здібностей, формування раціональних видів рухової активності, забезпечення оптимального рухового потенціалу. Виховання морально-вольових якостей. Види контролю в процесі фізичного виховання.

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 140 год., самостійна робота – 340 год.; разом –480 год.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: немає

Форми (методи) навчання: практичні заняття (наочний показ вправ; виконання фізичних вправ;вдосконалення вправ; реферування (для спецгруп);заняття у спортивних секціях); самостійна робота (індивідуальні заняття, тренування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування (здача нормативів), захист індивідуальних завдань (для спецгруп).

Вид семестрового контролю: залік – 2,4 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Іващенко В.П. Теорія і методика фізичного виховання: підручник. І ч. / В.П. Іващенко, О.П. Безкопильний.–Черкаси,ЧНУ, 2005. –420. с.

 2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підручнику 2-х томах / за ред. Т.Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2012. – 368 с.

 3. Фізичне самовдосконалення студентів : навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, Л.Б. Биковська, Н.Л. Чайченко. – К. : Київ. нац. торг.-економічних ун-т, 2015. – 372 с.

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі кафедри фізичного виховання

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Тип дисципліни

Обов`язкова

Освітній рівень

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Третій

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати та використовувати економічну термінологію у практичній діяльності підприємств; розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем; усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки; вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин; розв`язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з ефективного використання ресурсів підприємства; здійснювати розрахунки вартісних показників операційної діяльності підприємства; обґрунтовувати аналітичні висновки щодо формування ресурсного забезпечення підприємства; визначити ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

Зміст навчальної дисципліни. Підприємство як суб`єкт господарювання; формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності (пропускної спроможності) підприємства; визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхів його ефективного використання; персонал підприємства, продуктивність і оплата праці; формування та використання майнових ресурсів; формування фінансових ресурсів; формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; оцінка ефективності господарської діяльності, конкурентоспроможності підприємства; сутність фінансового стану підприємства, його складові та методи оцінки.

Пререквізити – макроекономіка, правознавство (в т. ч. господарське право).

Кореквізити – бухгалтерський облік та оподаткування, фінанси і банківська справа, маркетинг, оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень, інноваційна економіка, комп’ютерні технології економічного аналізу.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 17 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 82 год. (у т.ч. курсова робота 30 год.), разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп`ютерного моделювання), практичні заняття (з використанням тренінгів, дискусій, розглядом і обговоренням виробничих ситуацій).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування, тестування в MOODLE, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: іспит, курсова робота.

Навчальні ресурси:

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник / І.М. Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с.

 2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 488с.

 3. Економіка підприємства. Практикум до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей / В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 195с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електрона бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Полозова В.М.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Третій

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вдало застосовувати аналітичний та методичний інструментарій економіко-математичного моделювання для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); ґрунтовно пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; коректно застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; ефективно використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів щодо застосування економіко-математичних методів для подальшого прогнозування соціально-економічних явищ.

Зміст навчальної дисципліни: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Аналіз та управління ризиком в економіці. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач. Цілочислове програмування. Транспортна задача та методи її розв’язання. Загальні засади побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. Лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки. Концептуальні підходи до соціально-економічного прогнозування. Методи та моделі прогнозування. Оцінювання якості прогнозів.

Пререквізити – макроекономіка, вища та прикладна математика, економічна інформатика.

Кореквізити – оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень, цифрова економіка, комп’ютерні технології економічного аналізу, дослідження операцій, експертні системи та моделі штучного інтелекту в економіці, навчальна практика.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 82 год.; разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням інформаційних технологій, тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю іспит – 3 семестр

Навчальні ресурси:

 1. Наконечний С. І. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – Київ: КНЕУ, 2003. – 452 с.

 2. Федоренко І. К. Дослідження операцій в економіці: підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. – Київ: Знання. – 2007. – 558 с.

 3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посібник / В.В. Вітлінський. — Київ: КНЕУ, 2003. — 408 с.

 4. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібник / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняк та ін. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 456 с.

 5. Малярець Л. М. Економіко-математичні методи та моделі : навч. посібник / Л. М. Малярець. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 412 с.

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Проскурович О.В., кандидат економічних наук, доцент Горбатюк К.В., кандидат економічних наук, доцент Манталюк О.В., кандидат економічних наук, доцент Овчиннікова О.Р., кандидат технічних наук, доцент Щука В.Г.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

П’ятий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло застосовувати понятійно-категоріальний апарат та відтворювати методологічні основи економіки праці і соціально-трудових відносин; розрізняти особливості та тенденції розвитку процесів у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин на макро-, мезо- та мікрорівнях; розуміти принципи формування і прогнозувати тенденції розвитку системи соціально-трудових відносин; оцінювати сучасний стан та визначати напрямки удосконалення державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні; організовувати моніторинг соціально-трудової сфери; аналізувати сучасну демографічну ситуацію в Україні та обґрунтовувати напрямки її поліпшення; оцінювати рівень трудового потенціалу України, визначати перспективи його розвитку та оцінювати ефективність використання; обґрунтовувати доцільність інвестування в людський капітал; формулювати вимоги до якості робочої сили та визначати шляхи її підвищення; відтворювати механізм функціонування ринку праці та обґрунтовувати напрямки підвищення рівня зайнятості; обчислювати показники продуктивності праці та пояснювати їх динаміку; розуміти базові принципи організації, нормування та оплати праці; здійснювати планування трудових показників.

Зміст навчальної дисципліни. Економіка праці й соціально-трудові відносини як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна. Праця як сфера життя людини та провідний чинник економічної діяльності. Соціально-трудові відносини як система. Регулювання соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство. Моніторинг соціально-трудової сфери. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Населення і трудовий потенціал. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал. Якість робочої сили. Ринок праці в системі соціально-трудових відносин. Регулювання зайнятості населення. Продуктивність праці: сутність, фактори і методи вимірювання. Управління персоналом у системі соціально-трудових відносин на мікрорівні. Організація і нормування праці. Заробітна плата в ринковій економіці. Аналіз і планування трудових показників. Звітність і аудит у сфері праці.

Пререквізити – мікроекономіка, правознавство (в т. ч. господарське право), соціальна економіка.

Кореквізити – управління персоналом.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування), презентація результатів виконання індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 390 с.

2. Комарницький І. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / І. М. Комарницький, Г. О. Комарницька. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. – 424 с.

3. Ведерніков М. Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват та ін. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869 с.

4. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум : навч. посібник / О. А. Грішнова, О. М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286 с.

5. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / А. В. Калина. – Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 498 с.

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Хитра О.В.

Бухгалтерський ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Четвертий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна

Результати навчання. Студент який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: визначати основи правового та фінансового регламентування бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах різних форм власності; інтерпретувати методи відображення інформації про операції підприємств в категоріях фінансової та податкової звітності; застосувати на практиці процедуру заповнення фінансової та податкової звітності підприємств, її уточнення або виправлення; запропонувати технологію використання показників обліку і податкової звітності в процесі управління підприємством.

Зміст навчальної дисципліни. Загальноприйняті принципи і системи обліку та оподаткування. Фінансова та податкова звітність, її зміст та інтерпретація. Облік власного капіталу. Облік та оподаткування операцій з грошовими коштами. Облік та податковий контекст операцій з запасами. Облік та податковий аспект розрахунків з дебіторами. Облік та податкові особливості операцій з довгостроковими активами. Облік та податковий контекст операцій з фінансовими активами та інструментами. Облік та оподаткування операцій з зобов’язаннями. Особливості обліку та звітності оподаткування операцій з фізичними особами. Облік витрат, доходів та фінансових результатів. Облік та процедури формування податку на прибуток. Облік та процедури формування податку на додану вартість. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали особливий спосіб оподаткування. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками та погашення податкового зобов’язання платниками податків.

Пререквізити – мікроекономіка, економіка підприємств, статистика, правознавство (в т. ч. господарське право).

Кореквізити – комп’ютерні технології економічного аналізу.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 78 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання – курсове проектування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література:

 1. Максимова В.М. Облік і звітність в оподаткуванні : підручник / В.М. Максимова. – К.: Лібра, 2012. – 340 с.

 2. Даньків І.Й С.Ф. Облік і звітність в оподаткуванні : підручник / І.Й. Даньків, В.І. Єфіменко. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2015. – 544 с.

 3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Скоробогата Л.В.

фінанси та банківська справа

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Четвертий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна

Денна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: уміти вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи та банківництва; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку; прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин; знаходити оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань у сфері формування та використання державних доходів, утворення і розподілу грошових доходів підприємницьких структур та домогосподарств; оптимізації видатків та витрат; організації інфраструктури фінансового ринку та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин; володіти теоретико-методичним базисом щодо підвищення ефективності депозитної та кредитної діяльності банківської установи та формування пріоритетних напрямів комісійно-посередницьких операцій банків, визначення фінансової стійкості банківських установ; засвоїти практичні навички роботи з інструментами фінансового ринку та проведення банківських операцій.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність та функції фінансів. Фінансова система та фінансовий механізм. Податкова система держави. Бюджет і бюджетна система. Державний кредит. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. Фінанси домогосподарств. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси. Банківська система. Активи та пасиви банківських установ. Депозитна діяльність банків. Кредитна діяльність банків. Комісійно-посередницькі операції банків. Фінансова стійкість банківських установ.

Пререквізити: мікроекономіка, правознавство (в т. ч. господарське право), економіка підприємства.

Кореквізити: виробнича практика.

Запланована навчальна діяльність лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 78 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (дискусії, практичні ситуації, рішення задач); наочні (ілюстрування навчального матеріалу з допомогою мультимедійних технологій); самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань, індивідуальне завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

 2. Фінанси: Навчальний посібник / А. С. Крутова, О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова та ін. – Х.: Видавництво «Лідер», 2013. – 560 с.

 3.  Шеремет О.А. Фінанси для фінансистів : підручник / О.А. Шеремет. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 612 с.

 4. Кузнецова С.А. Банківська система [текст] : навч. Посібник. / (С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); за ред. С.А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.

 5. Банківська система /навч.посіб./ (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Приступа Л.А.

МАРКЕТИНГ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

П’ятий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен вміло: назвати основні поняття маркетингу; визначати основні концепції маркетингу; використовувати маркетинговий інструментарій; виділяти основні принципи сегментування ринку товарів (послуг), ілюструвати позиції товару на ринку; визначати основну стратегію розвитку товарів підприємства; поясняти методи та стратегії ціноутворення продукції підприємства; поясняти нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; передбачати виникнення конфліктних ситуацій у сфері маркетингу; запропонувати методику організації і проведення маркетингових досліджень.

Зміст навчальної дисципліни. Сучасні проблеми маркетингу. Види маркетингу та їх характеристики. Комплекс маркетингу. Основні категорії маркетингу. Концепції маркетингу. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в Україні. Формування теорії маркетингу. Теорія маркетингової політики розподілу. Теорія маркетингових комунікацій. Засади маркетингового ціноутворення. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики. Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень. Ризики в маркетингу.

Пререквізити: економіка підприємства.

Кореквізити: виробнича практика.

Запланована навчальна діяльність: лекції –34 год., практичні заняття –34 год., самостійна робота – 82 год.; разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист практичних робіт; презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер. – СПб.: Литера плюс, 1994. – 696 с.

2. Ковальчук С.В. Маркетинг: навч. посібник / С.В. Ковальчук. – Львів: «НовийСвіт – 2000», 2010. – 679 с.

3. Ковальчук С.В. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька, С.М. Синиця. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2011. – 352 с.

4. Чухрай Н., Криворучко Я. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами : монографія / Н. Чухрай, Я. Криворучко. – Львів : “Растр-7”, 2008. – 360 с.

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/ k_list.aspx?bk=Т.

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/ php_f/p1age_lib.php.

Викладач:доктор економічних наук, професор Ковальчук С.В.

МЕНЕДЖМЕНТ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший

Мова викладання

Українська

Семестр

Шостий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій керівництва і лідерства; вміти виявляти проблеми в організації та приймати управлінські рішення; збирати та аналізувати інформацію; розраховувати показники для обґрунтування управлінських рішень; вміти управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; демонструвати навички організаційного проектування, взаємодії, лідерства, командної роботи; обирати дієві інструменти мотивування персоналу; застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективної діяльності організацій; виконувати делегування повноважень; обирати результативні стилі управління; оцінювати ефективність системи менеджменту.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції та методи менеджменту. Процес управління. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як функція менеджменту. Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту.

Пререквізити: економічна кібернетика.

Кореквізити: оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень, управління персоналом, системи прийняття рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні (розгляд ситуацій, дискусія, робота в малих групах, рольові та ділові ігри, практичні вправи), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольна робота, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

1. Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К .: Академвидав, 2007. – 472 с.

2. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – К. : Академвидав, 2012. – 296 с.

3. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Общ. ред. и вступ. ст. Л.И. Евенко; Пер. с англ. М.А. Майорова и др. – М. : Дело, 2000. – 704 с.

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: доктор економічних наук, професор Стадник В.В.

Оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Сьомий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти: обґрунтовувати процедури проведення якісного аналізу ризику; застосовувати методику виконання кількісного аналізу ризику; обґрунтовувати та використовувати управлінські методи щодо розробки заходів зниження ризику до допустимого рівня; здійснювати процедури управління з врахуванням впливу факторів ризику, невизначеності та можливих соціально-економічних наслідків; застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами; виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків; демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

Зміст навчальної дисципліни: Підприємництво і ризик. Види економічних ризиків у сучасному бізнесі. Загальні принципи класифікації. Система управління (менеджмент) економічним ризиком. Процедури управління ризиком на підприємстві у системі загального менеджменту. Розробка системи антиризикованих заходів. Методи кількісного аналізу конкретного ризику. Моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень. Процедура оцінки агрегованого ризику діяльності підприємства. Методи оцінки фінансово-інвестиційних ризиків

Пререквізити – економіка підприємства, економіко-математичні методи і моделі, менеджмент, інноваційна економіка.

Кореквізити – моделювання економіки.

Запланована навчальна діяльність лекції – 34 год., лабораторні заняття – 17 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 82 год.; разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (розповідь, бесіда, пояснення з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні (лабораторні роботи з використанням інформаційних технологій, дискусії; розв’язок задач); самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування), розв’язок задач, написання і захист реферату, захист лабораторних робіт, самоконтроль.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Сулим М. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Підручник для ВНЗ / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів. Новий світ-2000, 2015. – 330 с.

 2. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Велікоіваненко – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

 3. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

 4. Лук‘янова В.В. Економічний ризик / В.В Лук‘янова., Т.В. Головач – К.: Академія, 2007. – 464 с.

 5. Хвостіна І. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: практикум / І.М. Хвостіна, Н.Б. Мязіна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 240 с.

 6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua

 7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: доктор економічних наук, професор Лук‘янова В.В., старший викладач Головач Т.В.

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: відтворити основні положення теорії суспільного добробуту; пояснити логіку процесу соціалізації економічного розвитку та соціальної спрямованості науково-технічного прогресу; аналізувати закони і закономірності розвитку економічних відносин в їхній системній залежності й обумовленості з соціальними, політичними, етнічними, релігійними, антропологічними чинниками; проектувати систему регулювання соціальних відносин на рівні підприємств, галузі, регіону та національної економіки; відтворити концептуальні положення соціальної політики, соціальної безпеки і соціального захисту населення; оцінити ефективність планування і фінансування розвитку соціальної сфери; дослідити напрями і результати реформування соціальної сфери.

Зміст навчальної дисципліни Теорія суспільного добробуту як основа концепції соціального ринкового господарства. Концептуальні основи соціальної економіки. Соціалізація економічного розвитку. Система суб’єктів соціальної економіки. Соціальна визначеність науково-технічного прогресу. Механізм координації соціальної економіки. Планування та фінансування розвитку соціальної сфери. Соціальна політика та соціальний захист населення. Економіка житлово-комунального господарства. Економіка освіти і науки. Економіка охорони здоров’я. Економіка культури і мистецтва. Основні напрями реформування соціальної сфери.

Пререквізити – вихідна.

Кореквізити – економіка праці і соціально-трудові відносини.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням тренінгів, практикумів); самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування, контрольна робота), презентація результатів виконання індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна. – Київ : Знання, 2006. – 612 с.

 2. Атаманюк Р. Ф. Соціальна економіка : навч. посібник / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 204 с.

 3. Єременко В. Г. Соціальна економіка : навч. посібник / В. Г. Єременко. − Київ : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. – 351 с.

 4. Кліменко О. М. Соціальна економіка : навч. посібник / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 148 с.

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу : https://msn.khnu.km.ua.

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Хитра О.В.

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Четвертий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

6,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат з фаху; вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для ефективного збору, зберігання, обробки, подання економічної інформації; класифікувати економічну інформацію; оцінювати ефективність ведення електронного бізнесу; поєднувати різні інформаційні технології для ефективної організації ведення бізнесу та електронної комерції через мережу Інтернет; розробляти стратегії просування товарів і послуг на ринку; прогнозувати тенденції ринків; вміти аналізувати великі обсяги інформації, володіти технологіями зі збору та обробки великих даних; вміти використовувати можливості сучасних цифрових платформ; вміти аналізувати, класифікувати, агрегувати, генерувати, ідентифікувати інформацію за допомогою технологій штучного інтелекту.

Зміст навчальної дисципліни. Основи сучасних комп’ютерних мереж та засобів комунікацій. Базові поняття цифрової економіки. Четверта промислова революція і її вплив на цифрову економіку. Ризики та можливості цифрової економіки. Аналіз ринку цифрових продуктів. Базові поняття Інтернету речей. Промисловий Інтернет речей. Технології штучного інтелекту. Аналіз Великих даних. Цифрові екосистеми. Цифрові платформи. Електронний бізнес. Електронна комерція.

Пререквізити: економіко-математичні методи і моделі, економічна кібернетика, технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Кореквізити: технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, експертні системи та моделі штучного інтелекту в економіці

Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год., лабораторні заняття – 36 год., самостійна робота – 108 год.; разом – 100 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; усне та письмове опитування на лекційних заняттях, комп‘ютерне тестування, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [Електронний ресурс] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13

 2. Том Фоусет , Фостер Провост Data Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати дані.- Наш Формат.- Київ, 2019.- 400 с.- ISBN 978-617-7730-03-2

 3. Адель Світвуд Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними Наш Формат.- Київ, 2019.- 152 с.- ISBN 978-617-7730-13-1

 4. Кеті О’Ніл BIG DATA. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і загрожують демократії.- Наш Формат.- Київ, 2019.- 336 с.- ISBN 978-617-7808-97-7

 5. Алекс Тепскотт , Дон Тепскотт Блокчейн-революція.- Літопис, 2019.- 492.- ISBN 978-966-8853-58-6

 6. Офіційний сайт платформи “Індустрія 4.0” [Електронний ресурс] // Федеральне міністерство з економічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. — Режим доступу: http://www.plattform/i40.de/

 7. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.- ISBN 9786110101523

 8. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Більовський К.Е.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Мова викладання

Українська

Семестр

Восьмий

Кредити ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: використовувати понятійний апарат з фаху; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію; використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; розробляти та реалізовувати проекти інформаційних систем; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; використовувати особливості спеціалізованих інформаційних систем в різних галузях, зокрема в управлінні виробництвом та трудовими ресурсами; в обробці бухгалтерської, маркетингової, податкової, страхової, фондової інформації; в органах державної статистики, банках тощо.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття про інформаційні системи і технології та процеси їх створення. Структурне проектування інформаційних систем. Технічне, робоче та об’єктне проектування інформаційних. Впровадження і супровід інформаційних систем. Керування якістю інформаційних систем. . Інформаційні системи управління виробництвом, трудовими ресурсами, обробки бухгалтерської інформації, обробки інформації в податковій сфері, обробки маркетингової інформації, в органах державної статистики, в страхуванні, фінансових розрахунків, банківські, обробки інформації на фондовому ринку.

Пререквізити: економічна інформатика, WEB-програмування, технологія створення програмних та інтелектуальних систем, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних.

Кореквізити: атестаційний екзамен.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 82 год.; разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного проектування), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт і звітів з лабораторних робіт; тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем. Посібник / В.С. Пономаренко. Київ: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 488 с.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібник / В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова, І.В. Журавльова, Г.Н. Назарова; За ред. Пономаренко B.C.- К.: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер)

 3. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Більовський К.Е.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Сьомий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло застосовувати понятійний апарат науки «Управління персоналом» та відтворювати її методологію; оцінювати соціально-психологічні аспекти управління трудовою поведінкою персоналу; виконувати розрахунки потреби персоналу за усіма видами його переміщень; визначати потребу у професійному розвитку персоналу та шляхи його реалізації; розробляти та обґрунтовувати ефективні системи управління персоналом сучасних підприємств, установ та організацій.

Зміст навчальної дисципліни. Методологічні аспекти управління персоналом. Стратегія і політика управління персоналом організації. Ресурсне забезпечення управління персоналом. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом. Служба персоналу і кадрове діловодство. Планування й формування персоналу. Розвиток персоналу. Управління процесами руху персоналу. Регулювання трудової діяльності персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація і стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.

Пререквізити – економіка праці і соціально-трудові відносини, менеджмент.

Корреквізити – немає.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 99 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (проведення тренінгів, розв’язування задач); самостійна робота (індивідуальні завдання; курсове проектування).

Форми оцінювання результатів навчання: презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування); виконання контрольної роботи; захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: іспит; курсова робота.

Навчальні ресурси:

 1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

 2. Управління персоналом : підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.; за наук. ред. канд. екон. наук, проф. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 627 с.

 3. Менеджмент персоналу : практикум / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. О. О. Герасименко. – К. : КНЕУ, 2014. – 380 с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу : https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу : http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Шелест Є.О.

Інноваційна економіка

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

П’ятий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами; визначати інноваційну привабливість регіону, галузі, суб’єкта господарювання; визначати інноваційні пріоритети та оцінювати інвестиційний клімат; обґрунтовувати потребу в інвестиційних ресурсах для впровадження інновацій та оптимізувати їх структуру; визначати ефективність різних форм інновацій та оцінювати якість інвестиційних інструментів; здійснювати оцінку вартості об’єктів реального інвестування; організовувати інноваційну діяльність; обґрунтовувати доцільність інноваційних рішень та здійснювати попередню оцінку інноваційного проекту; здійснювати вибір інноваційного рішення в умовах ризику та запобігати ризикам; формувати портфель інвестицій та управляти ним; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності для визначення напрямів інвестування; застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами щодо інноваційної діяльності.

 

Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні засади і сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Сутність інноваційної економіки і передумови її формування. Національні інноваційні системи. Державне регулювання інноваційної діяльності. Стимулювання розвитку інноваційної економіки. Організаційні форми розвитку інноваційної економіки. Управління інноваційним розвитком держави. Інтелектуальний капітал в інноваційній економіці

Пререквізити – економіка підприємства.

Кореквізити – оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень, виробнича практика.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: інтерактивні, імітаційні, ігрові, схеми інтерактивної технології навчання.

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольна робота, самоконтроль.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / Нац. ін-т стратег. досліджень; ред. Олександр Власюк. – К.: НІСД, 2017. – 383 с.

 2. Кривов’язюк І. Інноваційна економіка: навчальний посібник / Ігор Кривов’язюк; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. – К.: Кондор, 2016. – 383 с.

 3. Довгаль О.А. Інноваційна економіка: навчальний посібник / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 148 с.

 4. Павленко І. А.. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. А. Павленко, Н.П. Гончарова, Г.О. Швиданенко – К. : КНЕУ, 2002 – 150с.

 5. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Рогожин, П.С. Шевчук. – К.: Генеза, 2013. – 384 с.

 6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу : https://msn.khnu.km.ua.

 7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу : http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Пилипяк О.В.

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший, другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

12,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; вміло застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; формулювати і розв’язувати економічні задачі на ЕОМ, що охоплюють економіко-математичне формулювання, розробку алгоритму викладення і розв’язання задачі для розробників програмного забезпечення; застосовувати в роботі принципи і методики розробки організаційно-економічних систем; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

.

Зміст навчальної дисципліни. Основи економічної кібернетики та теорії систем. Основи економіко-математичного моделювання. Практичне використання математичних методів в економіці. Введення в теорію інформації. Основи кібернетичного управління економічними системами. Аналіз і синтез економічних систем. Практичне управління виробничими системами.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: основи наукових досліджень, менеджмент, цифрова економіка, дослідження операцій.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 70 год., практичні заняття – 70 год., самостійна робота – 220 год.; разом – 360 год.

Форми (методи) викладання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (семінари, розв’язок задач); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів, демонстрування практичних прийомів виконання робіт).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування), виконання самостійних контрольних робіт, самоконтроль.

Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр, іспит – 2 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Винер Норберт. Кибернетика или управление и связь в животном и машине / Г.Н. Поваров (пер с англ. и предисл.).-2-е изд.-М.: Сов.радио, 1968. – 326 с.

 2. Игумнов Б.Н. Кибернетические сновы построения экономических систем для предприятий: Учеб.пособие / Б.Н. Игумнов, Т.П. Завгородняя. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 344с.

 3. Шарапов О. Д.  Економічна кібернетика / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. КНЕУ, 2004. – 231 с.

 4. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем/ А.А. Шиян. Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 228 с.

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=775

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0664&lng=1

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Овчиннікова О.Р., ст. викладач Вальков О.Б.

WEB – ПРОГРАМУВАННЯ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів, вміти здійснювати аналітично-інформаційну підтримку офісної діяльності, у тому числі і шляхом використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використовувати понятійний апарат з фаху, проектувати та розробляти WEB-програми з використанням як серверної, так і клієнтської частини.

Зміст навчальної дисципліни: Програмування WEB-сторінок. WEB–сервери. Технології розробки серверних сценаріїв. WEB-форми. Передача даних. Сесії. Клієнтські сценарії та HTML. Робота з базами даних в WEB. Адміністрування серверу баз даних. Технології проектування складних WEB-систем. Проектування систем придбання та оплати товарів в Internet.

Пререквізити: економічна інформатика.

Кореквізити: інформаційні системи у професійній діяльності, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 96 год.; разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного проектування), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт і звітів з лабораторних робіт; тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Навчальні ресурси:

 1. Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML: Подробное руководство[Електронний ресурс]/пер. с англ.-СПб.:Символ-Плюс.-2008.-752с.

 2. Дронов В. JavaScript в Web-дизайне[Текст]:практ. руководство.-СПб.:БХВ-Петпрбург. – 2002. – 880с.

 3. Гутманс Э., Баккен С., Ретанс Д. PHP 5. Профессиональное программирование[Текст].-СПб.:Символ-Плюс. – 2006. – 704c.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Більовський К.Е.

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: використовувати засоби середовища програмування NetBeans для розробки та налагодження програмних засобів та інформаційних систем; застосовувати основні об’єкти NetBeans для проектування робочого середовища прикладного завдання; створювати програмні проекти для вирішення прикладних завдань; використовувати інформаційні технології для опрацювання даних з метою підготовки різноманітних звітів; демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими програмними об’єктами.

Зміст навчальної дисципліни. Особливості оточення графічної операційної системи. Змінні, масиви і константи. Основні оператори Java. Основні властивості об’єктів і їх програмування. Робота з файлами. Програмування подій. Основні методи об’єктів і їх використання. Створення структури програмного застосування. Робота з графічними об’єктами.

Пререквізити: економічна інформатика.

Кореквізити: цифрова економіка, інформаційні системи у професійній діяльності, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, системи прийняття рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., лабораторні заняття – 36 год., самостійна робота – 96 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

 1. Нотон П. JAVA: Справ. руководство: Пер.с англ./ Под ред. А.Тихонова.-М.:БИНОМ: Восточ.Кн.Компания, 1996:Восточ.Кн.Компания.-447с.

 2. Патрик Нотон, Герберт Шилдт. Полный справочник по Java.- McGraw-Hill,1997, Издательство “Диалектика”,1997.

 3. Чен М.С. и др. Программирование на JAVA:1001 совет:Наиболее полное руководство по Java и Visual J++:Пер.с англ./Чен М.С.,Грифис С.В.,Изи Э.Ф..- Минск:Попурри,1997.-640с.ил.+ Прил.(1диск.).

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Мазарчук А.Ю.

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

П’ятий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами; пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати щодо застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі; показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення; використовувати комп’ютерне оброблення інформації для підтримки офісної діяльності в управлінні виробництвом, трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність та інформаційна база економічного аналізу. Характеристика основних методів економічного аналізу. Загальна характеристика автоматизованого оброблення інформації за основними напрямками економічного аналізу. Організація інформаційної бази й технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Автоматизоване оброблення інформації з управління виробничо-збутовою діяльністю на підприємстві. Автоматизоване оброблення інформації з управління трудовими ресурсами на підприємстві. Автоматизоване оброблення інформації з ефективності використання засобів виробництва. Автоматизована система формування та аналізу собівартості продукції, фінансових результатів та показників фінансового стану на підприємстві.

Пререквізити: економіка підприємства, економіко-математичні методи і моделі, бухгалтерський облік та оподаткування.

Кореквізити: виробнича практика.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., (у тому числі курсова робота – 30 год)., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання), захист курсової роботи.

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).

Вид семестрового контролю: іспит – 5 семестр, захист курсової роботи – 5 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Проскурович О.В. Комп’ютерні технології економічного аналізу: навч. посібник // О.В. Проскурович, В.А. Бойчук. – Львів: «Новий світ-2000», 2012. – 310 с.

 2. Проскурович О. В. Комп’ютерні технології економічного аналізу: методичні вказівки до виконання курсової роботи / О.В. Проскурович. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 69 с.

 3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент. Проскурович О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Першій (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Шостий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно закінчив вивчення курсу, повинен: розуміти особливості функціонування економічних систем; застосовувати аналітичний та методичний інструментарій дослідження операцій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень; застосовувати відповідні методи та моделі для вирішення економічних задач; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки економічних суб’єктів: розробляти оптимізаційні, динамічні та структурні моделі для опису економічних систем, прогнозувати їх поведінку в динаміці.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття та принципи дослідження операцій. Календарне планування програм мережевими методами. Основи теорії управління запасами. Математичне моделювання конфліктних ситуацій. Динамічне програмування. Основи теорії марковських випадкових процесів. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів. Теорія масового обслуговування. Методи експертних оцінок. Дослідження інвестиційних проектів.

Пререквізити – економіко- математичні методи і моделі, економічна кібернетика.

Кореквізити – моделювання економіки, атестаційний екзамен.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год. ( у тому числі курсова робота – 30 год), разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням методів проблемного навчання й комп’ютерного моделювання), самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять, контрольних робіт та тестування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування на практичних заняттях, письмове опитування (написання контрольних робіт), комп‘ютерне тестування, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: іспит – у шостому семестрі, захист курсової роботи – у шостому семестрі.

Навчальні ресурси:

1. Завгородня Т.П. Дослідження операцій: курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Менеджмент» та «Економічна кібернетика» / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук.–Хмельницький: ХНУ, 2009.– 203 с.

2. Таха Х.А. Исследование операцій/ Хемди Таха, 10-е издание– М: « ДИАЛЕКТИКА”, 2018.– 1056 с.

3. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник / О.В. Ульянченко / Суми: Видавництво «Довкілля», 2010. – 594 с.

4. Дослідження операцій. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму навчання «Економічна кібернетика» / П. М. Григорук, О.В. Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 41 с.

5.Модуль для дистанційного навчання у середовищі Moodle. Код доступу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=729.

6. Модуль для дистанційного навчання.  Код доступу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: доктор економічних наук, професор Завгородня Т.П., доктор економічних наук, професор Григорук П.М., кандидат економічних наук, доцент Манталюк О.В.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ І СХОВИЩ ДАНИХ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Сьомий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: створювати структуру бази даних, необхідну для вирішення конкретного прикладного завдання; будувати запити до бази даних на вибірку необхідної інформації по нескладних критеріях; отримувати підсумкові, зведені та інші розрахункові значення по певних величинах, що містяться в базі даних; будувати на основі запитів необхідну звітну документацію; використовувати інформаційні технології вирішення соціально-економічних завдань шляхом експлуатації систем, побудованих на основі баз даних; володіти сучасними технологіями проектування, створення та адміністрування баз даних і сховищ даних.

Зміст навчальної дисципліни. Створення структури бази даних. Створення запитів на вибірку і обробку даних. Запити з використанням групових обчислень. Визначення властивостей цілісності бази даних. Усунення надмірності даних. Нормалізація бази даних, основні форми нормалізації. Об’єктний підхід до проектування баз даних. Використання екранних форм для введення і перегляду даних. Проектування звітів. Створення простих програмних додатків на основі бази даних.

Пререквізити: цифрова економіка, WEB-програмування, технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Кореквізити: інформаційні системи у професійній діяльності, системи прийняття рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота –82 год. (у тому числі курсова робота 30 год.), разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю: іспит – 7 семестр, захист курсової роботи – 7 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Хансен Г., Хансен Д. Базыданных. Разработка и управление: – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1999.

 2. Хаббард Дж., Автоматизированноепроектирование баз данных. – М: Мир, 1984.

 3. Боуман Д., Эмерсон С., Дарновски М. Практическоеруководство по SQL. Диалектика, 1997.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Мазарчук А.Ю.

СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Восьмий

Кредити ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати роботи СПР для обґрунтування рішень; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач, комплексування роботи додатків багатозадачних операційних систем з системами прийняття рішень; використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів, здійснюючи експорт даних імпорт моделей до/з СПР; визначати раціональний склад чинників, за результатами роботи СПР обґрунтовувати вибір найкращого варіанту рішення і при цьому демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

Зміст навчальної дисципліни. Загальні відомості про СПР. Еволюція інформаційних технологій та інформаційних систем. Інформаційні потреби користувачів та можливості СПР. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування. Розвиток інформаційних технологій. Перспективні засоби та напрями розвитку інформаційних систем. Організаційно-технологічні засади прийняття рішень. Роль управління в організаційній діяльності. Розвиток і запровадження СПР. Базові компоненти СПР. Класифікація СПР, загальна схема класифікації СПР. Стратегія оцінювання та вибору методів підтримки прийняття рішень. “Школи” створення СПР. Створення, впровадження та оцінювання СПР. Засоби штучного інтелекту в системах прийняття рішень. СПР на основі сховищ даних та OLAP-систем. Групові СПР.

Пререквізити: менеджмент, технологія створення програмних та інтелектуальних систем, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних.

Кореквізити: атестаційний екзамен.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (розповідь, бесіда, пояснення, інструктаж, дискусія); лабораторні заняття (за індивідуальними завданнями, з використанням методів комп’ютерного моделювання, практикумів); самостійна робота (виконання тестів, підготовка завдань до лабораторних робіт, синтез та дослідження моделей, розробка СПР).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт у модульному середовищі для навчання; презентація результатів виконання індивідуальних завдань; комп’ютерне тестування.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посібник / В.Ф. Ситник. — К.: КНЕУ, 2009. — 614 с.

 2. Братушка С.М. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посібник для самост. вивч. дисц. / С.М. Братушка, С.М. Новак, С.О. Хайлук — Суми: ДВНЗ ”УАБС НБУ”, 2010. — 265 с.

 3. Щука В.Г. Системи підтримки рішень: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Хмельницький: ХНУ, 2012. – 365 с.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Щука В.Г.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Восьмий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: розуміти особливості економіки як об’єкта моделювання; застосовувати аналітичний та методичний інструментарій дисципліни для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами; розробляти та застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань; змістовно інтерпретувати отримані результати та формулювати висновки щодо можливостей їх використання у вирішенні економічних проблем; абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня.

Зміст навчальної дисципліни.  Економіка як об’єкт моделювання. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Виробничі функції. Моделі поведінки виробників. Задачі оптимізації виробництва. Моделі поведінки виробників на конкурентних ринках. Моделі поведінки споживачів. Основи теорії споживчого вибору. Взаємозамінність благ та ефекти компенсації. Моделі взаємодії виробників та споживачів. Мікроекономічне моделювання банківської діяльності. Модель міжгалузевого балансу. Традиційні макроекономічні моделі. Моделі аналізу макроекономічної політики. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки. Загальна модель макроекономічної динаміки. Динаміка державного боргу та сеньйоражу.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Пререквізити – Оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень, дослідження операцій.

Кореквізити – атестаційний іспит.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням методів проблемного навчання й комп’ютерного моделювання), самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять, контрольних робіт та тестування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування (на практичних заняттях), письмове опитування (написання контрольних робіт), комп‘ютерне тестування.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки / В.В. Вітлінський. – К: КНЕУ, 2003.– 408 с.

2. Клебанова Т.С. Моделирование экономики. Учебное пособие / Т.С. Клебанова, В.А. Забродский, О.Ю. Полякова, В.Л. Петренко. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001. – 140 с.

3. Григорків В.С. Моделювання економіки: підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с.

4. Корхін А.С. Моделювання економіки: навч. посібник / А.С. Корхін, І.Ю Турчанінова, –– Д. : ДВНЗ «НГУ», 2016. – 104 с.

5. Моделювання економіки: методичні вказівки до практичних занять та матеріали контрольної роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»/ О.В. Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 102 с.

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Код доступу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=924

7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач:  кандидат економічних наук, доцент Манталюк О.В.

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ТА МОДЕЛІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Восьмий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: моделювати базу знань ЕС і здійснювати пошук рішення, використовуючи продукційну або фреймово-продукційну моделі знань у запропонованій проблемній області; проводити сеанс консультації з експертною системою; одержувати пояснення знайденого рішення; аналізувати отримане рішення; володіти: принципами проектування прототипу експертної системи з використанням оболонки експертної системи; принципи проектування інтерфейсу ЕС із базами даних, текстовими файлами, а також створення підсистеми пояснень; застосовувати розроблені експертні системи для розв’язання економічних задач.

Зміст навчальної дисципліни. Поняття експертного аналізу та експертної системи. Основні етапи і результати досліджень в області штучного інтелекту. Принципи і методи представлення знань. Системи, основані на знаннях. Асоціативні мережі і системи фреймів. Представлення невизначеності знань і даних. Методі придбання знань. Евристична класифікація завдань експертних систем. Засоби формування пояснень. Інструментальні засоби розробки експертних систем. Формування знань на основі машинного навчання. Гібридні системи.

Пререквізити: економіко-математичні методи і моделі, цифрова економіка.

Кореквізити: немає.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

 1. Джексон П. Введение в экспертные системы. М., С.-П., К.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

 2. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

 3. Тейлор К. Как построить свою экспертную систему/ Пер. с англ. Н.Н. Слепова. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач кандидат економічних наук, доцент Мазарчук А.Ю.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

четвертий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

4,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміти застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків; показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

Зміст навчальної дисципліни. Структура сектору державного управління економікою. Структура відділу, діяльність якого пов’язана із темою індивідуального завдання; його функції, місце та роль в управлінні. Методи організації збору статистичних даних. Методи аналізу статистичної інформації. Проведення статистичного дослідження економічної проблеми: статистичний аналіз зібраних даних та побудова регресійної моделі залежності досліджуваного економічного показника від виявлених факторів. Формулювання висновків та пропозицій щодо шляхів вирішення проблеми.

Запланована навчальна діяльність: самостійна робота – 120 год.

Пререквізити – економічна інформатика, статистика, економіко-математичні методи і моделі.

Кореквізити – виробнича практика.

Форми (методи) навчання: самостійна робота (вивчення структури, функцій та методів діяльності ГУС в Хмельницькій області; збір та опрацювання статистичної інформації, написання звіту з практики).

Форми оцінювання результатів навчання: захист звіту з навчальної практики.

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

 1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.:ЮНИТИ, 1998.–1022 с. ISBN 5-238-00013-8.

 2. Бідюк П. І. Прикладна статистика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / П. І. Бідюк, О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова. Доступ до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19563– Вінниця : ПП «ТД» Едельвейс і К», 2013. – 304с.

 3. Василенко О. А. Математично-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб. / О. А. Василенко, І. А. Сенча. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 166 с.

 4. Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / В. С. Пономаренко [та ін.]. – К. : Академія, 2002. – 544 с.

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4417

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0805&lng=1

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Манталюк О.В.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Мова викладання

Українська

Семестр

шостий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

6,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна

Результати навчання. Результатом проходження практики є набуття професійних умінь і навичок у застосовуванні аналітичного та методичного інструментарію для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами; відповідних економіко-математичних методів та моделей для вирішення економічних задач. Студент повинен ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків; показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

Зміст навчальної дисципліни. Оволодінні практичними прийомами і методами організації, управління і контролю профільної діяльності суб’єктів господарювання у відповідності із здобутими знаннями з економічних дисциплін та дисциплін фахового спрямування.

Пререквізити: фінанси і банківська справа, маркетинг, інноваційна економіка, комп’ютерні технології економічного аналізу, навчальна практика.

Кореквізити: немає.

Запланована навчальна діяльність: самостійна робота – 180 год., разом – 180 год.

Форми (методи) навчання: самостійна робота

Форми оцінювання результатів навчання: захист звіту з практики; опитування.

Вид семестрового контролю: залік.

Навчальні ресурси:

 1. Проскурович О.В.. Програма техніко-економічної практики студентів 3-го курсу спеціальності 051 Економіка, освітня програма Економічна кібернетика: ме6тодичні вказівки / О.В. Проскурович, О.Б. Вальков. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 38с.

 2. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=3509

 3. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

Викладачі: старший викладач Вальков О.Б.

Можливо, подання даного документу у форматі .PDF виявиться для Вас більш зручним
8 коментарів до “Освітньо-професійна програма “ЕК” (бакалавр)”

 1. до питання про підготовку економічних кібернетиків за кордоном (конкретно – Осло, Норвегія).
  як на мене, варто звернути увагу на два моменти:
  #1 на розділ “чого ви навчитесь”, а у ньому – на пункт “програмування”;
  #2 на плату за навчання, яка становить усього $9500 на рік + $13500 проживання.
  *плата за навчання на ОП Економічна Кібернетика в Хмельницькому національному на кафедрі АСМЕ – копійки!*

  https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/bachelor-programmes/business-analytics/?_gl=1*18opee8*_gcl_aw*R0NMLjE1OTI3MjI2MTMuQ2p3S0NBanc1N2IzQlJCbEVpd0ExSW15dGpuMnlPRU0zMnZsSURlSzVKR0l2Nm8xdEhCaVYzYllDSHR3NHdYVk0tWS1ZMklRMGsyRkZCb0NES2dRQXZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE1OTI3MjI2MTMuQ2p3S0NBanc1N2IzQlJCbEVpd0ExSW15dGpuMnlPRU0zMnZsSURlSzVKR0l2Nm8xdEhCaVYzYllDSHR3NHdYVk0tWS1ZMklRMGsyRkZCb0NES2dRQXZEX0J3RQ..&_ga=2.23132153.295515779.1592722619-381094916.1592722619&_gac=1.115999348.1592722619.CjwKCAjw57b3BRBlEiwA1Imytjn2yOEM32vlIDeK5JGIv6o1tHBiV3bYCHtw4wXVM-Y-Y2IQ0k2FFBoCDKgQAvD_BwE

 2. шкодую, що поспішив відправити попередній коментар. прочитавши уважно проект ОПП, глибоко обурений. чим?
  шановне товариство! куди поділось програмування у так званому “чистому вигляді”? де наш PYTHON??? чому немає? негайно повернути назад! що це за кібернетики без Python i C?

 3. Пропозиції

  мене цікавлять курсові роботи. точніше — можливість написання курсової роботи з дисципліни “Системи прийняття рішень”. ми декларуємо, що випускники з економічної кібернетики “і пісні — пєвєц, і на дуді — ігрєц”. маю на увазі, що наш бакалавр/магістр може — як аналітик! — синтезувати моделі, розробляти відповідний софт, пропонувати раціональні альтернативи рішень і обгрунтовувати оптимальне. у світлі сказаного, як мені видається, було б дуже доцільним ввести курсову роботу з “СПР”.

  курсові роботи згідно ОПП ЕК (бакалавр) виконуються вісім разів:
  1. “макроекономіка” (другий семестр);
  2. “економіка підприємства” (третій семестр);
  3. “облік і оподаткування” (четвертий семестр);
  4. “цифрова економіка” (четвертий семестр);
  5. “комп’ютерні технології економічного аналізу” (п’ятий семестр);
  6. “дослідження операцій” (шостий семестр);
  7. “управління персоналом” (сьомий семестр);
  8. “технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних” (сьомий семестр).

  у першому і в останньому восьмому немає. у четвертому і в сьомому КР виконуються двічі. у решті семестрів — по одному разу.

  системи прийняття рішень згідно проекту ОПП “економічна кібернетика” (бакалавр) перенесено з сьомого у восьмий семестр. нічого не маю проти. але чому б у такому разі не включити курсову у цю дисципліну? логіка така:

  СПР дозволяє, спираючись на вже прослухані курси “економічна інформатика”, “основи наукових досліджень”, “економіко-математичні-методи та моделі”, “оцінювання ризиків”, “цифрова економіка”, “інформаційні системи у професійній діяльності”, “web-програмування”, “технологія створення програмних та інтелектуальних систем”, “дослідження операцій” створювати реальні системи підтримки рішень. а це ж “стріляє” прямо в компетенції наших випускників.

  ===================================
  до речі (по оформленню складових ОПП) курсова робота:

  • в макроекономіці проходить у рубриці “форми оцінювання результатів навчання”, а у “вид семестрового контролю” її немає;
  • в економіці підприємства вказана в обох рубриках (і в “формі”, і в “виді”);
  • в обліку і оподаткуванні зі згаданих рубрик щезла, зате з’явилась у “формах і методах навчання”;
  • в цифровій економіці з’являється у “форми оцінювання результатів навчання”, а у “вид семестрового контролю” щезає;
  • в управлінні персоналом присутня у трьох рубриках — “форми оцінювання результатів навчання”, “вид семестрового контролю” і “форми і методи навчання”;
  • в комп’ютерних технологіях економічного аналізу присутня в “формах і методах навчання”, “виді семестрового контролю”, щезає з “форм оцінювання результатів навчання” і з’являється в четвертій рубриці — “запланована навчальна діяльність”;
  • в дослідженні операцій є у “запланованій навчальній діяльності”, “формах оцінювання результатів навчання” і в “виді семестрового контролю”, у формах і методах навчання немає;
  • в технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних немає у “форми і методи навчання”, у решті трьох є.

  *це я хилю до того, щоб уніфікувати дисципліни*

  ==============================
  і ще одне. стосується таблички 2.1. в ній у стовпчику “форма підсумкового контролю” КР не вказані напроти “облік і оподаткування”; “цифрова економіка” та “управління персоналом”. якщо так і має, то перепрошую за причіпки.

 4. У розділі “придатність до працевлаштування” декларуються професійні назви робіт (посад) відповідно до ДК 003:2010. Пропоную під час обговорення орієнтуватися саме на ці “репери”. Далі висловлюватиму виключно власну думку, яка не претендує на абсолютну істину. Обмежусь лише моментами, де мені особливо болить. Сподіваюсь, колеги мої “прогалини” заповнять своїми міркуваннями. Буду вдячний почути конструктивну критику/спростування/доповнення/тощо того, що я тут сам із собою наобховорюю.

  Поїхали.

  3121 Фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп’ютерних програм.
  Мусів би (тут і далі — як на мою думку, інакше imho) мати знання основ алгоритмізації і технології програмування. Ми вчили студентів саме технології програмування, давали Pascal і Visual Basic. На зміну першому (наводжу грубі аналогії) сьогодні прийшов Pyton, другому — JavaScript.
  Що пропонується натомість? 10 кредитів на “WEB-програмування” і “технології створення програмних та інтелектуальних систем” (другий семестр). Як на мене — малувато. Особливо, якщо врахувати отримуваний на виході мікс з HTML/XHTML, CSS, PHP, Java. Далі йде велика перерва довжиною у 4 семестри (на хвилинку — два роки) і у сьомому семестрі “технології проектування і адміністрування БД/СД” з SQL. Такий великий розрив у програмуванні не є добрим. У цей проміжок дуже добре вписався би Python, який наші викладачі викладатимуть чомусь ТН’ам, а не ЕК’шникам.
  _____________________________________________
  3423 Адміністративний помічник.
  Тут маємо повну відповідність потреб ринку і нашої пропозиції.
  _____________________________________________
  3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
  Див. рядком вище.
  _____________________________________________
  3432 Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції), конторський (офісний) службовець (страхування)
  Теж саме (наші ж бо і правознавство вивчають в ОЗП)
  _____________________________________________
  3434 Асистент актуарія, асистент економіста-демографа, асистент економіста-статистика
  Зауважень не маю.
  _____________________________________________
  3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
  Аналогічно. Не завадило б десь дати основи архівів і архівування (основи діловодства мають на УПЕП давати). Не маю на увазі інформаційних.
  _____________________________________________
  3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
  Див. рядком вище.
  _____________________________________________
  3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації),
  Сподіваюсь, колеги з інших кафедр методи управління дають не надто поверхнево. Потрібно уважно подивитися їхні навчальні програми.
  _____________________________________________
  3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу
  3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
  Питань/зауважень (особисто у мене) не викликають.
  _____________________________________________
  3439 Асистент фахівця з міського та районного планування, асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
  Тут ключовими словами є “регіональна економіка”. Сподіваюсь, її дають нашим кібернетикам?
  _____________________________________________
  3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)
  І тут питань не виникає.
  _____________________________________________
  В якості підсумку. Як на мене, ОП добре збалансована (починаю боятися, щоб мої пропозиції її не розбалансували). Проте, не ідеально.
  Пропоную:
  1) уважно подивитися на розділ “придатність до працевлаштування”. Мождиво, розширити перелік. До прикладу, наші колеги, які готують фахівців з економічної кібернетики в інших ЗВО, анонсують в аналогічних розділах своїх ОПП (валю все до однієї купи) 2122.2. Фахівці-статистики 2131.2. Розробники обчислювальних систем 2139.2. Фахівці в інших галузях обчислень 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2320. Викладачі середніх навчальних закладів 2340. Учителі спеціалізованих навчальних закладів 2351.2. Інші фахівці в галузі методів навчання 2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва 2419.3. Фахівці державної служби 2441.1. Наукові співробітники (економіка) 2441.2. Економісти.
  2) Між другим та сьомими семестрами ввести “пайтон” і “сі”. Не менше, ніж 5-ма кредитами кожний… Було б непогано доповнити їх основами алгоритмізації та головними моментами, взятими з минулої “технології програмування”. Ніби все (на сьогодні).

 5. Доброго дня! надзвичайно було цікаво вчитись на кібернетика – отримала реальні навички в аналітиці, обробці big-data, побудові моделей! дякую!
  Але чомусь не бачу в ОП – бакалавра курсу “прогнозування”? На сьогодні це важливо – не тільки аналізувати сучасний стан економічного розвитку, але й передбачати ситуацію у майбутньому, розробляти прогнози! ми це вивчали, але чи вивчають це сьогоднішні кібернетики?

 6. З того, що запам’яталось – на 1 курсі був предмет, де вчили вмикати комп’ютери. Його потім ніби хтось забрав (це було найбеззмістовніша трата часу).
  Давати більш живі приклади, аніж ‘виробництво на заводі’.
  Метод критичного шляху – курсову, яку ніхто не розуміє (особливо, коли бачиш, що він придуманий у 1950х роках), але коли ти стикаєшся з цим на роботі, то гулиш все на світі.

  Також було б добре, якби хоча б на якихось десь лекціях показували різні таск-менеджери (для ознайомлення) і для чого вони (Trello, Asana, Clockify, Jira) в розрізі якихось предметів. Адже якщо ти йдеш в ІТ, то без них ніяк
  Різні інструменти показувати (не просто блокнот, а якусь IDE, хоча б Sublime, або Webstorm, Phpstorm)
  Насправді розумієш, що бракує новизни в тому, що використовують.

  1. Пані Яна, дякуємо за Ваш критичний погляд на навчання за нашою ОП.
   На жаль, ви не вказали рік випуску (або навчання).
   Ваші зауваження обов’язково будуть нами розглянуті на засіданні кафедри при розгляді питання оновлення змісту наших ОП.
   Як завідувач кафедри, маю зробити кілька зауважень.
   1. Стосовно курсу, де лише вчили вмикати комп’ютери. Напевне, мова йде про інформатику (або економічну інформатику, в останні роки ця дисципліна має саме таку назву). Невже Ви вважаєте, що студенти 1 курсу до цих пір не вміють вмикати комп’ютери? Стосовно змістового наповнення цього курсу, то як видно з представленої тут анотації цієї навчальної дисципліни, коло питань, які вивчають студенти, набагато глибше. Крім того, багато питань використання і інформаційних технологій, і програмування, поглиблюються в інших навчальних дисциплінах нашої ОП, зокрема, Web-програмування, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем, та інших, які використовуються в нашій ОП більше 10 років.
   2. Стосовно методу критичного шляху, мова йде про курсову роботу з дослідження операцій. Дійсно, теорія планування та управління мережами, в рамках якої використовується даний метод, була розроблена дуже давно. Але і на даний час не втратила актуальності. Всі сучасні програмні продукти, спрямовані на підтримку проектного менеджменту, зокрема Microsoft Project, Primavera P6 та інші, орієнтовані на використання цієї теорії. Між інших, переважна більшість розрахунків, які передбачені в курсовій роботі, вимагають лише елементарних арифметичних операцій додавання і віднімання, тому посилання на її незрозумілість, особливо для студента-кібернетика, викликає посмішку.
   3. Стосовно використання таск-месенжерів та інших програм, вказаних Вами, частково подібні програмні продукти нами використовуються, але це зауваження буде нами обговорене і по можливості враховане при перегляді ОП. Блокнот (напевне, мова йде про стандартний додаток ОС Windows) для цих цілей нами ніколи не використовувався в принципі.

   У будь-якому випадку, дякуємо Вас за увагу до нашої ОП. На майбутнє також просили би давати більш конкретні пропозиції. Це дозволить внести реальні зміни в зміст ОП і покращити якість підготовки фахівців.

 7. Освітня програма надає гарну підготовку в галузі використання інформаційних технологій для розв’язання завдань фахової діяльності, однак хотілось би більшого їх використання в навчальних дисциплінах, які викладають інші кафедри, Зокрема “Бухгалтерський облік та оподаткування”, “Маркетинг”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *