Освітньо-професійна програма “ЕК” (магістр)

Титульний аркуш проекту ОПП "Економічна кібернетика" - магістерський рівень освіти, спеціальність 051 "Економіка" (магістр) 2020

Профіль освітньої програми зі спеціальності

051 Економіка

1. Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Хмельницький національний університет

Факультет економіки і управління

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Ступінь вищої освіти

магістр

Назва кваліфікації

магістр з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Одиничний

Освітньо-професійна програма – 90 кредитів ЄКТС;

Строк навчання – 1,5 роки .

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОНУ, Україна 2013 рік, термін дії сертифікату (НД №2395001) – десять років

Цикл/рівень

Національна рамка кваліфікацій – 8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF LLL – 7 рівень

Передумови

Наявність ступеня вищої освіти бакалавра.

Мова викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

чотири роки

Інтернет адреса постійного розміщення освітньої програми

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=2&f=%D0%9C

2. Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

3. Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

05 Соціальні та поведінкові науки; 051 Економіка; Економічна кібернетика

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі соціальних і поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу складних спеціалізованих завдань та їх вирішення на основі досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій

Ключові слова: сучасні економічні процеси та явища; наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу; інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства; економіко-математичне моделювання; регулювання; інформаційно-комунікаційні технології

Особливості програми

Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки.

Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Професійні назви робіт (посад) відповідно до ДК 003:2010

1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій 

1475.1 Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління

2122.2 Економіст-статистик 

2131.2 Адміністратор бази даних 

2131.2 Адміністратор задач

  1. Аналітик комп’ютерних систем 

2131.2 Аналітик комп’ютерного банку даних 

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 

2132.2 Програміст (база даних) 

2419.2 Професіонал з економічної кібернетики 

2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 

2441.1 Молодший науковий співробітник (економіка)

2441.1 Науковий співробітник (економіка) 

2441.1 Науковий співробітник-консультант (економіка) 

2441.2 Економетрист

2441.2 Економіст

2441.2 Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

2441.2 Економічний радник   

2441.2 Консультант з економічних питань 

Подальше навчання

Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.

5. Викладання і оцінювання

Викладання та навчання

За домінуючими методами та способами навчання: активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) методи.

За організаційними формами: методи колективного, індивідуального та інтегративного навчання.

За орієнтацією педагогічної взаємодії: методи позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці.

Оцінювання

Поточний (оперативний) контроль: усне опитування та тестування, захист лабораторних робіт, рефератів, звітів; захист розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань.

Семестровий контроль: захист курсової роботи, захист практики, екзамен та залік, які проводяться в усній або письмовій (тестовій) формі.

Підсумкова атестація: у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

6. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. .

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)

ФК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

ФК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

ФК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

ФК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

ФК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

ФК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

ФК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

ФК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ФК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

ФК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

Додатково для освітньо-професійних програм:

ФК11*. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Фахові компетентності, встановлені ОП

ФК12. Здатність проектування та супроводу інформаційних систем для потреб суб’єктів господарювання, забезпечення інформаційного обміну на всіх ланках управління

ФК13. Здатність обирати та застосовувати адекватний інструментарій проведення аукового дослідження.

ФК14. Здатність використовувати динамічні моделі для оцінювання розвитку соціально-економічних процесів і систем

7. Програмні результати навчання

ПРН1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Додатково для освітньо-професійних програм *:

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Програмні результати навчання, встановлені ОП

ПРН16. Розробляти структуру корпоративної інформаційної системи, відбирати необхідні програмні та технічні засоби її реалізації та здійснювати підтримку функціонування.

ПРН17. Визначати атрибути наукового дослідження, проводити дослідження та презентувати результати у формах публікації або публічного виступу.

ПРН18 Розробляти і застосовувати моделі економічної динаміки для дослідження та прогнозування розвитку соціально-економічних процесів і систем.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Матеріально-технічне забезпечення

Кількість комп’ютерних робочих місця для студентів із строком експлуатації не більше восьми років та програмне забезпечення, необхідне для забезпечення комп’ютерно-орієнтованих навчальних дисциплін відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Частка навчальних аудиторій з мультимедійним обладнанням в загальній кількості аудиторій, що використовуються в навчальному процесі підготовки бакалаврів з економічної кібернетики, відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення становить:

 • 20 вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю;
 • доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю;
 • офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про ліцензії та сертифікати про акредитацію освітньої програми, діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація.

Навчально-методичне забезпечення становить:

затверджену в установленому порядку освітньо-професійну програму, навчальний план, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

робочі програми з усіх навчальних дисциплін навчального плану, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;

силабуси з усіх навчальних дисциплін навчального плану, які включають: характеристику дисципліни; анотацію, мету і завдання дисципліни; очікувані результати навчання; тематичний і календарний план вивчення дисципліни; політику дисципліни; критерії оцінювання результатів навчання; контрольні питання з дисципліни; рекомендовану літературу.

програми з усіх видів практичної підготовки;

методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

9. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між Хмельницьким національним університетом та закладами вищої освіти України

Міжнародна кредитна мобільність

Передбачається в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Не передбачається

ІІ Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

2.1 Перелік компонент освітньої програми

Шифр КОП

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів ЄКТС

Форма

підсумкового контролю

Семестр

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП.01

Методологія і організація наукових досліджень

6

екзамен, КР

1

ОЗП.02

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4

залік 

1

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)

ОПП.01

Бізнес-економіка

5

екзамен

1

ОПП.02

Корпоративні інформаційні системи

5

екзамен

1

ОПП.03

Моделювання економічної динаміки

5

екзамен

1

ОПП.04

Математичні моделі ринкової економіки

5

залік

1

ОПП.05

Моделювання фінансових ринків

6

екзамен, КР

2

ОПП.06

Кваліфікаційна робота (Дипломна робота)

15

ДР

3

ОПП.07

Переддипломна практика

15

залік

3

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

  

Вибіркові компоненти освітньої програми

 

Вибіркові дисципліни 2 семестру (освітні компоненти формуються здобувачами вищої освіти з університетського каталогу дисциплін вільного вибору)

24

залік

2

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

  

Загальний обсяг освітньої програми

90

  

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми

Структурно-логічна схема підготовки визначає процес реалізації ОП, тобто короткий опис логічної послідовності вивчення компонент ОП. Структурно-логічну схему представлено у вигляді графа.

 

ІІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею диплома встановленого зразка про присудження особі ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з економіки за спеціалізацією Економічна кібернетика.

IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» (2017). Створена СВЗЯ функціонує на п’яти організаційних рівнях відповідно до розроблених нормативних документів, що розміщені на сайті Університету: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти містить:

 1. стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 2. систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 3. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 4. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 5. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 6. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 7. оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 8. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 9. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 10. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 11. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 12. інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами.

V. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми

 

ОЗП.01

ОЗП.02

ОПП.01

ОПП.02

ОПП.03

ОПП.04

ОПП.05

ОПП.06

ОПП.07

ЗК 01

Х

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

ЗК 02

Х

 

 Х

 

Х

Х

Х

 

Х

ЗК 03

Х

 

 

    

Х

 

ЗК 04

Х

Х

 

    

Х

 

ЗК 05

Х

 

 

    

Х

 

ЗК 06

  

Х

   

Х

  

ЗК 07

Х

Х

 

    

Х

Х

ЗК 08

Х

 

 

 

Х

Х

 

Х

Х

ФК 01

  

Х 

  

Х

  

Х

ФК 02

 

Х

 

      

ФК 03

Х

 

 

Х

   

Х

Х

ФК 04

  

 

Х

   

Х

Х

ФК 05

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ФК 06

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

ФК 07

  

 Х

 

Х

Х

Х

 

Х

ФК 08

  

Х

  

Х

Х

Х

 

ФК 09

Х

 

 Х

 

Х

Х

Х

 

Х

ФК 10

  

 Х

  

Х

  

Х

ФК 11

  

Х

Х

  

Х

  

ФК 12

  

 

Х

   

Х

Х

ФК 13

Х

 

 

    

Х

Х

ФК 14

  

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

VI Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)

відповідними компонентами освітньої програми

 

ОЗП.01

ОЗП.02

ОПП.01

ОПП.02

ОПП.03

ОПП.04

ОПП.05

ОПП.06

ОПП.07

ПРН 01

    

Х

Х

  

Х

ПРН 02

    

Х

 

Х

 

Х

ПРН 03

 

Х

       

ПРН 04

  

Х

   

Х

  

ПРН 05

Х

      

Х

Х

ПРН 06

Х

      

Х

 

ПРН 07

Х

   

Х

 

Х

 

Х

ПРН 08

Х

  

Х

   

Х

 

ПРН 09

  

Х

  

Х

   

ПРН 10

   

Х

   

Х

Х

ПРН 11

    

Х

Х

Х

Х

 

ПРН 12

  

Х

  

Х

Х

 

Х

ПРН 13

  

Х

  

Х

 

Х

 

ПРН 14

  

Х

  

Х

  

Х

ПРН 15

  

Х

Х

     

ПРН 16

   

Х

     

ПРН 17

Х

        

ПРН 18

    

Х

   

Х

Додаток А

Описи навчальних дисциплін

Методологія і організація наукових досліджень

Тип дисципліни

обов’язкова

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Мова викладання

українська

Семестр

перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

6

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: визначати атрибути наукового дослідження; дотримуватися принципів академічної доброчесності; оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння працювати в команді; обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; презентувати результати у формах публікації або публічного виступу.

Зміст навчальної дисципліни. Наука й наукові дослідження в сучасному світі. Методологія і методи наукових досліджень. Технологія наукових досліджень. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності. Написання наукових публікацій. Побудова аргументації в науковому дослідженні. Статистична обробка даних. Методологія інтегрального оцінювання латентної якості. Опрацювання експертних даних .

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: переддипломна практика, кваліфікаційна робота (дипломна робота)

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 114 год., разом 150 год.

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, дискусія), наочні методи (слайди).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань, оцінювання тез доповіді, оцінювання наукової публікації, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю іспит – 2 семестр.

Навчальні ресурси.

 1. Григорук П.М. Методологія і організація наукових досліджень / П.М. Григорук, Н.А.Хрущ. – К. : Кондор, 2017. –206 с.

 2. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – ISBN 978-611-01-0082-3.

 3. Григорук П. М. Аналіз даних маркетингових досліджень : монографія / П. М. Григорук. – К. : Кафедра, 2012. – 428 с. – ISBN 978-96-2705-16-4.

 4. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень [Електронний ресурс] / Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010 /31.pdf

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: доктор економічних наук, професор Григорук П.М.

ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Мовавикладання

Англійська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

4,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою; вільно робити усні та письмові повідомлення, що дало б змогу брати участь у наукових конференціях; вільно вести розмову з навчальних, наукових та фахових тем; розуміти і передавати змісти наукових текстів після аудіювання та перегляду відеофільмів, володіти навичками професійної англійської мови;.

Зміст навчальної дисципліни. Фонетичні норми іноземної мови. Активна і пасивна граматика. Читання, аудіювання, усне та письмове спілкування з наукової та професійної тематики. Навчальні розмовні теми. Переклад, анотування та реферування фахових іноземних текстів. Ділова усна комунікація, ділове листування, складання резюме.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: переддипломна практика

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 86 год.; разом –120 год.

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (дискусії, навчальні ігри, casestudy (метод практичних ситуацій)); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів)

Форми оцінювання результатів навчання: уснеопитування, письмовеопитування (тестування), самоконтроль

Форми оцінювання результатів навчання: залік – 1 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. English for Business Studies / A course for Business Studies and Economics students. – Student’s book // Published by Cambridge University Press, 1997.

 2. Nick Briegerand Simon Sweeney The Language of Business English.- Workbook. – Published by Prentice Hall Europe, 1997.

 3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладачі: кандидат психологічних наук, доцент Кравчина Т.В.БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти використовувати технології та інструментарій економічного управління підприємством; здійснювати фінансову діагностику підприємства; планувати капітальні інвестиції, розробляти бюджет інвестиційного проєкту; розробляти фінансову стратегію розвитку підприємства; розробляти бюджети на усіх рівнях управління суб’єктами економічної діяльності (в т.ч. фінансові та інвестиційні), обґрунтовувати їх; обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення; володіти сучасними методами побудови процесу управління змінами з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм власності, які існують у динамічному невизначеному середовищі; розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку підприємства, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного моделювання та прогнозування; розробляти сценарії і стратегії розвитку підприємства.

Зміст навчальної дисципліни:. Системна характеристика економічного управління та бізнес-економіки на підприємстві. Технологія розв’язання завдань економічного управління та управління проєктами. Система бюджетного управління підприємством. Технологія формування операційних бюджетів, бюджету доходів і витрат. Інформаційне забезпечення бюджетного управління. Діагностика конкурентоспроможності підприємства, продукції та конкурентного середовища. Фінансова діагностика підприємства. Управління оборотним капіталом. Загальні підходи щодо планування та контролю проєктів. Планування ресурсів, витрат та проєктного бюджету. Контроль за виконанням проєкту. Управління ризиками в проєктах. Управління якістю проєктів. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності підприємства. Управління розвитком підприємства і особливості процесів організаційних змін у сучасних умовах господарювання.

Пререквізити – вихідна.

Кореквізити – переддипломна практика, кваліфікаційна робота..

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 год. , разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням методів логічного мислення та аналізу, графічні методи, моделювання ситуацій), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування), презентація результатів виконання індивідуальних завдань; самоконтроль.

Вид семестрового контролю: іспит.

Навчальні ресурси:

 1. Грибик І.І. Управління змінами / І.І. Грибик, Й.С. Ситник, Н.В. Смолінська. – Львів: Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 180с.

 2. Економічне управління підприємством: навч. посібник / [А.М. Колосов, О.В. Коваленко, С.К. Кучеренко, В.Г. Бикова]; за заг. ред. А.М. Колосова – Старобільськ: Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. – 352 с.

 3. Економічне управління підприємством: навч. посібник / [Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.]; за заг. ред. Н.М. Євдокимової; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 327 с.

 4. Косянчук Т.Ф Економічна діагностика: навч. посіб. / Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. / За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 452 с.

 5. Модульне середовище для навчання. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5373

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1309&lng=1

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: доктор економічних наук, професор Лукьянова В.В.

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

        

Тип дисципліни

Обов’язкова

   

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

   

Мова викладання

Українська

   

Семестр

Перший

   

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5

   

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

   

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат з фаху; формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення засобами корпоративних інформаційних систем; розробляти структуру корпоративної інформаційної системи, відбирати необхідні програмні та технічні засоби її реалізації та здійснювати підтримку функціонування.

Зміст навчальної дисципліни. Стан і перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційних систем (КІС). Базисна технологія корпоративних інформаційних систем. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем: мережі та сховища даних. Організація обліку та звітності в корпоративних інформаційних системах. Управління матеріальними потоками корпорації. Системи класу MRP та MRPII. Системи планування ресурсів підприємства (ERP). Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP). Розвинуті системи планування (APS) та тенденції

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 99 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного проектування), самостійна робота (індивідуальні завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: іспит – 1 семестр.

Навчальні ресурси:

 1. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник/ В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова, Г.Н.Назарова; За ред. Пономаренко B.C.- К.: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер)

 2. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

 3. Гужва В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навчальний посібник/ В.М.Гужва, А.ГЛостєвой.- К.: КНЕУ, 2002.- 458с

 4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

 6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Більовський К.Е.МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

  

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Мова викладання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна, заочна, дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем, що виникають у складних економічних системах; розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; розробляти і застосовувати моделі економічної динаміки для дослідження та прогнозування розвитку соціально-економічних процесів і систем.

Зміст навчальної дисципліни. Принципи моделювання економічних процесів. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів. Синергетичний підхід до моделювання та аналізу економічних процесів. Рівновага та стійкість динамічних систем. Нестійкість та нелінійність динамічних систем. Лінійні динамічні моделі економіки. Нелінійні динамічні моделі економіки. Моделі економічних змін. Стохастичні моделі економічної динаміки.

Пререквізити: вихідна.

Кореквізити: моделювання фінансових ринків, кваліфікаційна робота (дипломна робота)

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 99 год., разом – 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні заняття (з використанням методів проблемного навчання, комп’ютерного моделювання, практикумів), самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять, контрольних робіт та тестування).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування (на практичних заняттях), письмове опитування (написання контрольних робіт), комп‘ютерне тестування.

Вид семестрового контролю: іспит – у першому семестрі.

Навчальні ресурси:

1. Бродський Ю. Б., Молодецька К. В. Моделювання економічної динаміки: підручник. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 132 с.

2. Григорків В. С, Ярошенко О. І. Дискретні моделі економічної динаміки: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с.

3. Григорків В. С.,Григорків М. В., Скращук Л. В. Диференціальні моделі економічної динаміки: основи теорії та приклади: навчальний посібник Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 214 с. 4.

4. Клебанова Т. C., Дубровина H. A., Полякова О. Ю. и др. Моделирование экономической динамики. Учебное пособие. – X.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2011.- 244 с.

5. Кочура Є. В. Моделювання макроекономічної динаміки. – К: ЦНЛ, 2013 – 236 с.

6. Моделювання економічної динаміки: методичні вказівки до практичних занять та матеріали контрольної роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»/ О.В. Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 88 с.

7. Модуль для дистанційного навчання у середовищі MOODLE. Код доступу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=924

8. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.

Викладачі:  кандидат економічних наук, доцент Манталюк О.В.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Мова навчання

Українська

Семестр

Перший

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна

Денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність ринкової економіки та її основні елементи. Трансформаційні процеси і концепції стратегії економічного розвитку. Еволюційна модель економічних змін. Стратегії макроекономічного розвитку та їх моделювання. Економетричний аналіз сподівань. Синтез адаптивного управління ринковою економікою. Адаптивна система управління підприємством. Моделі реагування підприємства на зміну кон’юнктури ринку. Математичні моделі антикризового індикативного планування на базі методу аналізу ієрархій. Адаптивні моделі у керуванні інвестиціями.

Пререквізити – вихідна.

Кореквізити – моделювання фінансових ринків, переддипломна практика, виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 99 год.; разом 150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання, реферат).

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування), захист реферату.

Вид семестрового контролю: іспит, 1 семестр.

Рекомендована література:

1. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняк та ін. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009.– 456 с

2. Математические модели трансформационной экономики: Учебное пособие / Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К. А., Гурьянова Л. С., Дубровина Н.А., – 2-е изд., стереотип. – Х.:ИД «ИНЖЭК», 2006.- 280 с. Русск.яз. ISBN 966-392-055-6

3. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / В. Р. Кігель. – К. : Кондор, 2003. – 159 с.

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5090

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k0498&lng=1

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Овчиннікова О.Р.

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Тип дисципліни

обов’язкова

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Мова викладання

українська

Семестр

другий

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

6

Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку фінансових ринків; розробляти ситуаційні моделі та систему комплексних дій щодо управління поведінкою агентів на фінансових ринках з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; обирати ефективні методи управління діяльністю на фінансових ринках, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку фінансових ринків на основі економіко-математичного моделювання; обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного поведінки на фінансових ринках , враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

Зміст навчальної дисципліни. Фінансовий ринок його функції та складові. Основні функції фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлективності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделі фінансового ринку, характерні риси та перспективи розвитку. Моделювання основних складових фінансового ринку. Моделювання взаємозв’язків процесів відновлення виробничого капіталу та функціонування фінансових ринків. Аналіз і моделювання фінансових ризиків.

Пререквізити: бізнес-економіка, математичні моделі ринкової економіки

Кореквізити: переддипломна практика, кваліфікаційна робота (дипломна робота)

Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., лабораторні роботи – 36 год., самостійна робота – 84 год., разом – 180 год.

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, дискусія), наочні методи (слайди).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю іспит – 2 семестр.

Навчальні ресурси.

 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 2. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці / В. Р. Кігель. – К. : ЦУЛ, 2003. – 202 с.

 3. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности / П. В. Конюховский. – СПб. : Питер, 2001. – 224 с.

 4. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч.посібник. / О М Підхомний. — К.: Кондор, 2003.

 5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

 6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/.

 7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Дупляк О.М.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

  

Тип дисципліни

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Мова навчання

Українська

Семестр

Третій

Кількість встановлених кредитів ЄКТС

15,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна

Денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання

Студент, який успішно завершив переддипломну практику, має: дотримуватися принципів академічної доброчесності; оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

Зміст навчальної дисципліни: Обґрунтування актуальності теми дослідження, мети проходження практики, завдання, предмет і об’єкт дослідження. Загальна характеристика підприємства (регіону) та основних напрямків його діяльності (галузей). Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (регіону). Обгрунтування проблеми та шляхів її вирішення.

Пререквізити – методологія і організація наукових досліджень; бізнес-економіка; Математичні моделі ринкової економіки; моделювання фінансових ринків.

Кореквізити – кваліфікаційна робота (дипломна робота).

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 450 год.; разом 450 год.

Форми (методи) навчання: самостійна робота (збір і аналіз необхідних даних, написання звіту).

Форми оцінювання результатів навчання: захист звіту з практики.

Вид семестрового контролю: диференційований залік (3 семестр).

Рекомендована література:

1. Калініченко О. В. Економіка підприємства. Практикум : [навчальний посібник] / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600 с.

2. . Статистична інформація про економічну діяльність підприємств. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / В. Р. Кігель. – К. : Кондор, 2003. – 159 с.

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=2598

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k0483&lng=1

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Овчиннікова О. Р.

 

Можливо, подання даного документу у форматі .PDF видасться вам більш зручним.

 

 

3 коментарі до “Освітньо-професійна програма “ЕК” (магістр)”

 1. І тут розпочну тираду зауваженням про те, що висловлюю лише свою приватну думку. Як на мене, серед головного, що повинен уміти магістр, має бути (зараз скажу пишномовно) “коммунікувати на міжнародному рівні”. Тому іноземна мова має бути, якщо не “намба ван”, то принаймні “намба туво”))) А якщо серйозно, то я — за збільшення годин. Або (навіть вимовити страшно) за викладання однієї або кількох дисциплін іноземною мовою.

  Що ще б хотілося тут побачити? Деталізації розділу “вибіркові дисципліни”. Серед них, як на мене, потрібно було б магістрам дати можливість вибирати:
  • системний аналіз;
  • основи інтелектуальної власності/авторського права;
  • безпеку інформації;
  • методологію моделювання бізнес-процесів (куди включити нотації EPC, IDEF0‚ IDEF1X, BPMN);
  • основи проектування людино-машинних інтерфейсів;
  • сучасні веб-технології (для прикладу, SOAP, ASP.NET);
  • управлінський облік;
  • мо’ ще що…

  1. Шановний Володимире Георгійовичу, дякую за відгук, ці пропозиції будуть обговорені на засіданні кафедри.
   Але перед цим хотів би, як один з розробників ОП), зробити декілька ремарок.
   1. Абсолютно не принижуючи ролі іноземної мови в підготовці сучасного фахівця, у тому числі для виконання функцій комунікації на міжнародному рівні, зауважу, що при вступі на ОП за другим (магістерським) рівнем вищої освіти всі здобувачі здають обов’язковий ЄВІ з іноземної мови, який має засвідчити певний (і на мій погляд, досить високий) рівень володіння нею. При розробці ОП ми вважали, що запланованого обсягу на цю ОК достатньо для досягнення визначеного в ОП результату навчання.
   2. Деталізація вибіркових компонент представлена на веб-сторінці університету. І студенти дійсно мають можливість вибору зазначених Вами компонент (і навіть набагато більше).

 2. Програма дозволяє отримати високий рівень знань для майбутнього працевлаштування. Вважаю доцільним в курсі “Корпоративні інформаційні системи” більше уваги приділити вивченню роботи з конкретними системами, наприклад,
  “1С Підприємство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *