Основні фахові дисципліни


Економічна кібернетика

Курс охоплює наступні основні розділи:

– Загальні положення кібернетики;

– Введення в прикладну математику;

– Введення в теорію інформації;

– Управління виробничими системами.

“Економічна кібернетика” являється пізнавальним, ознайомлювальним курсом, введенням в теорію управління економічними системами. Його метою є розширення загального світогляду студентів при виділенні систем взагалі і економічних зокрема.

Дисципліна передбачає вивчення основних законів та принципів кібернетики як узагальнюючої науки, структури та принципів функціонування систем, основ математичного моделювання, що дозволяють закласти базовий рівень знань для користування сучасними інструментами у сфері аналізу, управління та регулювання економічних систем.

Курс заснований на систематичному викладенні матеріалу, що дозволяє чітко та послідовно зрозуміти процес управління виробничими системами. Курс направлений на отримання студентами навиків визначення основних задач управління, математичних методів і моделей, що використовуються при моделюванні економічних систем, етапів моделювання тощо.

Мета та завдання курсу.

Мета дисципліни – надати об’єм знань, що дозволить орієнтуватися в роботі спеціаліста з “Економічної кібернетики” по управлінню виробничими системами, розширення загального світогляду студентів при виділенні систем. Знання в області моделювання виробничих систем допоможуть орієнтуватися як у виборі методів математичного моделювання, так і в організації у майбутньому процесу кібернетичного управління.

При вивченні курсу студенти повинні засвоїти:

– загальні закони і принципи кібернетики;

– об’єкт, предмет і прикладну область дослідження економічної кібернетики;

– класифікацію систем;

– загальні характеристики математичних основ кібернетики;

– загальні принципи управління і регулювання в економіці;

– основи класичної теорії інформації.

Студенти повинні вміти використовувати математичний апарат при дослідженні економічних питань розвитку підприємств, організацій на мікро- та макрорівнях; моделювати ситуації, опираючись на властивості систем та закономірності кібернетики.


Прогнозування соціально-економічних процесів. Назад ↑

Курс “Прогнозування соціально-економічних процесів” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками побудови прогнозів економічних явищ. Даний курс охоплює загальні початкові елементи методів прогнозування і, насамперед, найважливіші методи прогнозування соціально-економічних процесів.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни – допомогти студентам засвоїти сукупність методів і способів розробки економічних прогнозів; оволодіти методиками розрахунку найважливіших характеристик, необхідних для побудови якісних та надійних прогнозів на основі існуючої інформації про перебіг економічних процесів; набути практичного досвіду у сфері вибору та застосування певних методів прогнозування економічних процесів.


Технологія створення програмних та інтелектуальних систем. Назад ↑
Дисципліна призначена для вивчення сучасних технологій проектування та створення програмних та інтелектуальних систем обробки інформації, автоматизації професійної діяльності, що вимагає використання обчислювальної техніки і нестандартних методів або засобів представлення і обробки інформації. Дисципліна також надає базові знання і навички проектування інтелектуальних систем з використанням однієї з сучасних мов програмування.

Мета дисципліни — надати студентам принципи і методи побудови базових програмних структур, що дозволяють будувати програмні модулі, які забезпечують якісно новий рівень моделювання багатьох інтелектуальних задач.

Дисципліна базується на курсах дисциплін “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Вища математика”

WEB-програмування. Назад ↑

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з програмування в Web, проектування та розробки систем електронної комерції.

Завдання: програмування Web-сторінок, проектування та розробка складних Web-систем та систем електроної комерції для підприємств, що працюють на Інтернет-ринку, адміністрування Web-серверів, використання Web-технологій як ефективного інструмента інформаційного менеджменту.

Предмет: принципи та засоби Web-програмування.


Інформаційний бізнес. Назад ↑

Мета курсу: формування знань про підприємницьку діяльність фірм інформаційного бізнесу.

Завдання курсу: вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу.

Предметом вивчення курсу є: організація підприємницької діяльності в інформаційній сфері економіки.

Курс “Інформаційний бізнес” ставить за мету:

– ознайомити студента з теоретичними аспектами розвитку підприємницької діяльності фірм інформаційного бізнесу;

– послідовно розглянути основні поняття інформаційного суспільства і інформаційного бізнесу;

– показати особливості організації підприємницької діяльності за умов використання електронної комерції;

– ознайомити зі специфікою формування виробничої основи інформаційного бізнесу, його правовою основою та механізмом функціонування;

– розглянути інформаційну політики України та промислово розвинених країн: їх сучасний стан та перспективи розвитку;

– навчити здійснювати планування підприємницької діяльності, організацію та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних товарів, надавати економічну оцінку інформаційної продукції.


Електронна комерція. Назад ↑

Вивчення Е-комерції сприятиме формуванню в майбутніх фахівців економічного профілю цілісної системи знань про електронну комерцію як складову електронного бізнесу, здобуттю практичних навичок із здійснення ділових операцій електронними засобами глобальної комп’ютерної мережі Іntеrnеt Цього можливо досягти за рахунок опанування:

— базових основ функціонування Іntеrnеt;

— основних напрямів розвитку електронної комерції і способів її ведення;

— механізмів підтримки як електронної комерції, так і електронного бізнесу загалом: особливостями систем платежів для Е-комерції, правових аспектів комерції в Іntеrnеt специфіки реклами і маркетингу в глобальній мережі;

— проблем безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових операцій через Іntеrnеt;

— практичних аспектів роботи вітчизняних систем електронної комерції і перспектив їх розвитку.

Спеціаліст, чиї професійні, ділові інтереси фокусуються в галузі електронної комерції, повинен:

1) аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції;

2) обґрунтовувати прогностичні оцінки;

3) здійснювати закупівлі в Іntеrnеt з використанням різнотипних електронних платіжних систем;

4) мати уявлення про:

— влаштування і принципи функціонування віртуальних крамниць;

— системи безпеки, які використовуються при розрахунках через глобальну мережу;

— віртуальні підприємства і віртуальні продукти;

— використання можливостей Іntеrnеt для корпоративного бізнесу.


Багатовимірне економіко-статистичне моделювання. Назад ↑

Дисципліна “Багатомірне економіко-статистичне моделювання” є невід’ємною частиною підготовки фахівця з економіко-статистичного моделювання. Основою курсу є методи багатомірного статистичного аналізу, які активно використовуються в аналітичній практиці в країнах з передовою економікою. Постійно зростаючий інтерес до методів багатовимірного аналізу в економіці пояснюється перш за все широкими можливостями відображення та моделювання реальних явищ та процесів, що мають багатоознакову природу. Крім того, без базових знань по обробці багатовимірних даних просто не може розвиватися сучасна економіка. Всі нові розробки в галузях математики і статистики, що використовуються в економічних дослідженнях (нечіткі множини, моделювання катастроф, розпізнавання образів, сценарного прогнозування тощо), припускають багатовимірне представлення об’єктів, які спостерігаються.

Корпоративні комп’ютерні системи. Назад ↑

Мета дисципліни — надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Задачі — студенти повинні засвоїти:

– архітектуру сучасних корпоративних інформаційних систем (КІС);

– технології розв’язання економічних задач в умовах функціонування КІС;

– отримання практичних навичок використання та адаптації сучасних КІС або їхніх окремих елементів у певній предметній галузі.


Теорія і моделі штучного інтелекту. Назад ↑

Ключовим чинником, що визначає сьогодні розвиток ШІ-технологий, вважається темп зростання обчислювальної потужності комп’ютерів, оскільки принципи роботи людської психіки як і раніше залишаються неясними (на доступному для моделювання рівні деталізації). Тому тематика ШІ-конференций виглядає достатньо стандартно і по складу майже не міняється вже досить давно. Але зростання продуктивності сучасних комп’ютерів в поєднанні з підвищенням якості алгоритмів періодично робить можливим вживання різних наукових методів на практиці. Так трапилося з інтелектуальними іграшками, так відбувається з домашніми роботами.

Знову інтенсивно розвиватимуться тимчасово забуті методи простого перебору варіантів (як в шахових програмах), що обходяться украй спрощеним описом об’єктів. Але за допомогою такого підходу (головний ресурс для його успішного вживання – продуктивність) вдасться вирішити, як очікується, безліч самих різних задач (наприклад, з області криптографії). Упевнено діяти автономним пристроям в складному світі допоможуть достатньо прості, але ресурсоємні алгоритми адаптивної поведінки. При цьому ставиться мета розробляти системи, не зовні схожі на людину, а діючі, як людина.

Учені намагаються заглянути і у віддаленіше майбутнє. Чи можна створити автономні пристрої, здатні при необхідності самостійно збирати собі подібні копії (розмножуватися)? Чи здатна наука створити відповідні алгоритми? Чи зможемо ми контролювати такі машини? Відповідей на ці питання поки немає.

Продовжиться активне упровадження формальної логіки в прикладні системи уявлення і обробки знань. В той же час така логіка не здатна повноцінно відобразити реальне життя, і відбудеться інтеграція різних систем логічного висновку в єдиних оболонках. При цьому, можливо, вдасться перейти від концепції детального представлення інформації про об’єкти і прийомів маніпулювання цією інформацією до абстрактніших формальних описів і вживання універсальних механізмів висновку, а самі об’єкти характеризуватимуться невеликим масивом даних, заснованих на розподілах вірогідності характеристик.

Сфера ШІ, що стала зрілою наукою, розвивається поступово – повільно, але неухильно просуваючись вперед. Тому результати достатньо добре прогнозовані, хоча на цьому шляху не виключені і раптові прориви, пов’язані із стратегічними ініціативами. Наприклад, в 80-х роках національна комп’ютерна ініціатива США вивела немало направлень ІІ з лабораторій і зробила істотний вплив на розвиток теорії високопродуктивних обчислень і її вживання в безлічі прикладних проектів. Такі ініціативи з’являтимуться швидше за все на стиках різних математичних дисциплін – теорії вірогідності, нейронних мереж, нечіткої логіки.


Експертні системи. Назад ↑

Курс “Експертні системи” застосовує теоретичні положення та концепції, що розглядаються в курсах “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Системи управління базами даних”, “Корпоративні інформаційні системи”. Широко використовується математичний апарат, розглянутий у курсах “Математичне програмування”, “Методи дослідження операцій”, “Моделювання економіки”, “Дискретна математика”.

Метою дисципліни є засвоєння нових технологій рішення задач на ЕОМ, засобів представлення і використання знань в експертних системах, особливостей динамічних експертних систем та використання нейрокомп’ютерних мереж в експертних системах.

Завдання дисципліни — навчити студентів моделювати базу знань ЕС, здійснювати пошук рішення, використовуючи продукційну або фреймово-продукційну моделі знань у запропонованій проблемній області; проводити сеанс консультації з експертною системою; одержувати пояснення знайденого рішення; аналізувати отримане рішення.


Моделювання економіки. Назад ↑

Головні завдання дисципліни: вивчення теорії та набуття практичних навичок моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.

Предметом вивчення курсу є методологія, методи і процеси економіко-математичного моделювання.


Інформаційні системи і технології в управлінні. Назад ↑

Мета дисципліни — формування знань і навичок з методології проектування, організації та викоритсання інформаційних систем в економіці України.

Завдання: вивчення методологій, технологій та інструментальних засобів проектування систем обробки економічної інформації; набуття практичних навичок і вмінь застосування сучасних CASE-засобів для автоматизації проектування інформаційних систем; оволодіння практичнимим навичками створення алгоритмів економічних задач , адаптації та використання сучасних програмних засобів обробки економічної інформації в економіці України; оцінки ефективності інформаційних систем.


Системи обробки економічної інформації. Назад ↑

Курс “СОЕІ” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками розробки інформаційних систем у сфері обробки економічної інформації. Даний курс охоплює основи проектування та створення систем обробки економічної інформації у різних галузях економічної діяльності.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни — надати студентам фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ створення та функціонування систем обробки економічної інформації, сформувати навички з питань створення й використання систем обробки економічної інформації у різних галузях народного господарства України, а зокрема: в управлінні виробництвом, у фінансових і банківських установах, в органах державної статистики, в управлінні трудовими ресурсами, в маркетингових та інвестиційних дослідженнях. А також здобути навички визначення ефективності розробки й функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передових інформаційних технологіях та враховують міжнародний і вітчизняний досвід еволюції таких комп’ютерних систем.


Комп’ютерні мережі. Назад ↑

Мета дисципліни — формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування:

– локальних мереж (для офісних та корпоративних інформаційних систем (ІС));

– глобальних ІС, у тому числі систем Internet/Intranet, каналів та мережного обладнання в Internet/Intranet, Web–сторінок в Internet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції.

Завдання: вивчення архітектури комп’ютерних мереж, програмного забезпечення та методів їх проектування; набуття практичних навичок аналізу, побудови та використання, захисту від несанкціонованого доступу до інформації.


Системи управління базами даних. Назад ↑

Дисципліна призначена для вивчення методів організації більших масивів комп’ютерних даних з метою їхньої ефективної обробки, пошуку необхідної інформації, а також побудови різних програмних додатків для рішення прикладних задач, зв’язаних з накопиченням, обробкою і пошуком різної інформації.

Мета дисципліни — надати студентам методи побудови ефективних структур даних, що забезпечують цілісність і несуперечність збереженої інформації, засоби і методи її обробки, методи створення і використання різних програмних об’єктів, необхідних для введення і контролю інформації, зручного представлення результатів обробки накопичених даних, їхнього аналізу і прийняття відповідних рішень.

Дисципліна базується на курсах дисциплін «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Технологія програмування».

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати:

– методи представлення і створення структур даних для рішення необхідної прикладної задачі;
– методи обробки і відбору необхідної інформації;
– методи представлення вхідної інформації і результатів її обробки;
– методи створення додатків для рішення задач на основі СУБД.

Студенти будуть вміти:

– аналізувати прикладну задачу і будувати відповідну їй структуру зв’язаних елементів даних;
– аналізувати отриману структуру на наявність помилок або можливостей підвищення ефективності обробки даних;
– створювати базу даних і всі необхідні об’єкти для збереження й обробки інформації, а також засоби автоматизації для побудови програмного додатка і використання його в повсякденній роботі.

Дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів за фахом «Економічна кібернетика», оскільки дає сучасний і досить ефективний інструмент для рішення як простих прикладних задач, так і побудови складних інформаційно-аналітичних систем, зв’язаних з комплексною обробкою даних і їх аналізом. В даний час практично будь-яка організація або підприємство займається накопиченням інформаційних даних своєї діяльності і має потребу в їхній ефективній організації й обробці для більш якісного керування, планування і представлення перспектив свого розвитку.