Основні фахові дисципліни

Основні фахові дисципліни спеціальності 051 Економіка (спеціалізація — «Економічна кібернетика»)

Повний актуальний (затверджений) перелік лисциплін, передбачених для викладання бакалаврам ЕК дисциплін можна подивитися тут. Перед тим, як розповідати про кожний предмет, що його вивчають майбутні бакалаври і магістри економічної кібернетики, окреслимо предметну галузь. Тобто перерахуємо головні фахові дисципліни, завдяки яким формується фахівець-кібернетик в економіці. Це такі, як (розташовуємо за абеткою):

 


Багатовимірне економіко-статистичне моделювання

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Дисципліна “Багатомірне економіко-статистичне моделювання” уявляє собою невід’ємну компоненту в системі підготовки спеціалістів у галузі синтезу економіко-статистичних моделей. Підґрунтям курсу виступає методологічний апарат багатомірного статистичного аналізу (БМСА). Підставою для подібної фундації стало широке використання БМСА у власній аналітичній практиці країнами з передовими економіками.

У провідних західних аналітиків методи БМСА викликають постійний інтерес. Подібне явище можна пояснити потенціями згаданих методів при відображенні та моделювання явищ і процесів, які відбуваються у реальному житті і характеризуються багатоознаковою природою.

На користь використання БМСА в якості підвалин згаданої дисципліни свідчить і факт того, що сучасна економіка фактично не здатна розвиватися без базових знань у царині обробки багатовимірних даних. До того ж усі новітні розробки у галузях математики і математичної статистики, які сьогодні застосовуються в економічних дослідженнях.

До них прийнято відносити нечіткі множини, моделі катастроф, і алгоритми штучного інтелекту, застосовувані в розпізнаванні образів, сценарному прогнозуванні і т.п. Усе перераховане припускає багатовимірність представлення досліджуваних об’єктів.

 

Економічна кібернетика

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Концептуальний курс спеціальності 051 Економіка освітньої програми ЕК охоплює такі розділи, як:

 • Понятійний апарат і загальні положення кібернетики;
 • Введення до прикладної математики;
 • Вступ до теорії інформації;
 • Керування виробничими системами.

За своєю сутністю «Економічна кібернетика» виявляється ознайомлювальним курсом когнітивного спрямування, інакше — введенням до теорії керування економічними системами. Метою ЕК є розширення світогляду студентів-кібернетиків при вивченні систем як таких взагалі та економічних зокрема.

Дисципліна вивчає основні закони кібернетики і її принципи з точки зору узагальнюючої науки. Досліджує різноманіття структури і функціональних засад складних систем, а також основи математичного моделювання. Перелічене дозволяє закласти базовий рівень знань з метою використання новітнім інструментарієм у царинах аналізу, синтезу, керування економічних систем та їх регулювання.

Курс ґрунтується на викладанні систематизованого матеріалу. Подібний підхід дозволяє чітко, поступово і послідовно розуміти процеси управління виробничими системами.

Курс направлений на прищеплення здобувачам вищої освіти навичок детермінації наріжних задач управління, обґрунтування вибору математичних методів і моделей для використання у процесі синтезу економіко-математичних моделей при моделюванні економічних систем тощо.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни — надати студентам такий обсяг знань, який дозволить фахівцю з економічної кібернетики орієнтуватися в роботі виробничих систем і їх управлінні, а також розширювати загальний світогляд при вивченні систем.

Набуті студентами у сфері моделювання виробничих систем знання стануть для них гідними орієнтирами як при виборі методів математичного моделювання, так і під час організації у майбутньому процесу кібернетичного управління.

При вивченні курсу здобувачі вищої освіти повинні опанувати:

 • загальними законами і принципами кібернетики;
 • об’єктом, предметом і прикладною областю дослідження економічної кібернетики;
 • класифікацією систем;
 • загальними характеристики математичних засад кібернетики;
 • загальними принципами управління і регулювання, застосовуваними в економіці;
 • основами канонічної теорії інформації.

Студенти повинні вміти користуватися математичним апаратом при дослідженні економічної проблематики розвитку підприємств і організацій на мікро- та макрорівнях; моделювати ймовірні ситуації, спираючись на загальні закономірності кібернетики і властивості систем.

 


 

Експертні системи

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Курс “Експертні системи” (ЕС) базується на теоретичних положеннях і концепціях, які для студентів раніше викладалися у курсах “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Корпоративні інформаційні системи” та “Системи управління базами даних”.

У ньому використовується математичний апарат, опанований кібернетиками при вивченні дисциплін “Дискретна математика”, “Математичне програмування”, “Методи дослідження операцій” та “Моделювання економіки”.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни “ЕС” полягає в опануванні новими технологіями вирішення завдань із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Для її досягнення використовуються:

 • засоби представлення, опрацювання та використання знань в експертних системах;
 • динамічні експертні системи;
 • нейрокомп’ютерні мережі.

Головні завдання дисципліни “ЕС” — навчити студентів-кібернетиків моделювати базу знань. Вони повинні, використовуючи продукційну чи фреймово-продукційну моделі знань у запропонованій предметній (проблемній) галузі, здійснювати пошук рішення; проводити сеанс консультації з експертною системою; отримувати пояснення знайденого рішення; всебічно аналізувати останнє та розробляти практичні рекомендації.


Електронна комерція

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

У формуванні фахівців з економічної кібернетики неабияку роль відіграє опанування засадами Electronic Commerce. Вивчення останньої сприяє формуванню у студентів-кібернетиків економічного спрямування цілісної системи знань та уявлень про Е-комерцію, як системотворчу компоненту електронного бізнесу.

Мета та завдання курсу

Метою курсу “Електронна комерція” є прищеплення здобувачам вищої освіти за освітньою програмою “Економічна кібернетика” практичних навичок щодо проведення ділових операцій і транзакцій за допомогою електронних засобів глобального Павутиння.

Досягнення мети уявляється можливим за умови опанування кібернетиками:

 • базовими основами функціонування комп’ютерної мережі Іntеrnеt; трендами генезису як самої електронної комерції, так і способів її проведення;
 • механізмами підтримки електронного бізнесу у цілому та E-комерції зокрема;
 • технічними і нормативно-правовими аспектами роботи платіжних систем;
 • специфікою рекламних кампаній і маркетингу в мережі Internet;
 • проблемами інформаційної безпеки і захисту конфіденційної комерційної інформації при здійсненні транзакції мережевими засобами;
 • практичними аспектами функціонування українських платформ для ведення електронної комерції;
 • перспективами розвитку вітчизняних систем Electronic Commerce.

Спеціаліст з економіки, професійні та (або) бізнесові інтереси якого сфокусовані на електронній комерції, повинен вміти:

 • аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції;
 • обґрунтовувати прогностичні оцінки;
 • здійснювати закупівлі в Іntеrnеt з використанням різнотипних електронних платіжних систем.

У результаті вивчення згаданого курсу кібернетики економічного факультету кафедри АСМЕ повинні мати чіткі уявлення щодо:

 1. структури і принципів функціонування крамниць у віртуальному комерційному просторі;
 2. завдань і можливостей систем безпеки, що використовуються під час здійснення електронних розрахунків засобами глобальної мережі;
 3. віртуальних підприємств, їхньої діяльності і продуктів;
 4. можливостей тенет Іntеrnеt, які можна використати в інтересах організації та ведення корпоративного бізнесу.

Інформаційний бізнес

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Курс професійної підготовки бакалаврів “ІБ” націлений на формування у студентів необхідних за освітньою програмою “Економічна кібернетика” знань про підприємницьку діяльність компаній та фірм у царині інформаційного бізнесу. Його предметом вивчення виступає організація підприємницької діяльності в інформаційній сфері економіки.

Мета та завдання курсу

Курс “Інформаційний бізнес” ставить собі за мету:

 • ознайомити студента з теоретичними аспектами розвитку підприємницької діяльності компаній та фірм в області ІБ;
 • розглянути у взаємозв’язку основні поняття інформаційного суспільства та ІБ;
 • продемонструвати особливості здійснення реальної підприємницької діяльності в електронній комерції;
 • ознайомити слухачів курсу зі специфікою формування виробничої і правової основи, а також механізму функціонування ІБ;
 • співставити інформаційну політику української держави та промислово розвинених країн;
 • оцінити стан і перспективи розвитку ІБ в Україні;
 • навчити кібернетиків планувати підприємницьку діяльність, здійснювати розрахунки зі споживачами інформаційного продукту, оцінювати інформаційну продукцію з точки зору економіки.

Для досягнення мети курсу передбачено вирішення трьох головних завдань:

 1. вивчення теоретичних підвалин для формування в Україні інформаційного суспільства;
 2. набуття практичних умінь і навичок щодо організації бізнесу в інформаційній сфері економіки;
 3. обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм ІБ.

Інформаційні системи і технології в управлінні

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни “ІСТУ” — формування у слухачів знань та навичок методології проектування, організації й використання в українській економіці інформаційних систем (ІС).

Досягнення мети можливе за умови успішного вирішення наступних завдань:

  • вивчення методології, технологічних прийомів та інструментальних засобів проектування систем обробки економічної інформації (СОЕІ);
  • прищеплення студентам практичних навичок й умінь застосування сучасних CASE-засобів для автоматизації проектування ІС;
  • прищеплення кібернетикам практичних навичок розробки схем алгоритмів розв’язання економічних задач, адаптації існуючих програмних засобів для обробки економічної інформації;
  • оцінки ефективності функціонування ІС.

 

Комп’ютерні мережі

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Мета дисципліни “КМ” — формування у студентів кібернетиків економічного факультету системи фундаментальних знань в царині аналізу та проектування LAN, WAN та ін. Першочергово розглядаються:

 • локальні мережі для офісних та корпоративних інформаційних систем (ІС);
 • глобальні мережі (у тому числі — підмережі Internet/Intranet, канали та мережне обладнання в Internet/Intranet, Web–сторінки в Internet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції тощо).

Завдання курсу

Завданням курсу “КМ” є вивчення архітектури комп’ютерних мереж, програмного забезпечення та методів їх проектування. Його вирішення уявляється можливим за набуття економічними кібернетиками практичних навичок аналізу, побудови та використання інформаційних систем, а також їх захисту від несанкціонованого доступу і ураження шкідливими програмами.


Корпоративні інформаційні системи

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни “КІС” — надання спудеям кібернетикам поглиблених знань теорії і практики проектування та застосування інформаційних систем (ІС) на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Після прослуховування курсу слухачі повинні твердо засвоїти:

 • архітектуру сучасних і перспективних корпоративних інформаційних систем (КІС);
 • технології розв’язання економічних задач в умовах функціонування КІС;
 • отримання практичних навичок щодо використання й адаптації сучасних КІС (їхніх окремих елементів) у конкретній проблемній галузі.

Моделювання економіки

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Мета та завдання курсу

Головні завдання, що стоять перед дисципліною, — вивчення студентами-кібернетиками теоретичних положень моделювання і одночасне набуття практичних навичок аналізу економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях, а також синтезу відповідних моделей.

Предметом вивчення курсу є методологія, методи і процеси економіко-математичного моделювання.

 

Прогнозування соціально-економічних процесів

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Курс “Прогнозування соціально-економічних процесів” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками побудови прогнозів економічних явищ. Даний курс охоплює загальні початкові елементи методів прогнозування і, насамперед, найважливіші методи прогнозування соціально-економічних процесів.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни – допомогти студентам засвоїти сукупність методів і способів розробки економічних прогнозів; оволодіти методиками розрахунку найважливіших характеристик, необхідних для побудови якісних та надійних прогнозів на основі існуючої інформації про перебіг економічних процесів; набути практичного досвіду у сфері вибору та застосування певних методів прогнозування економічних процесів.


Системи обробки економічної інформації

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Курс “СОЕІ” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками розробки інформаційних систем у сфері обробки економічної інформації. Даний курс охоплює основи проектування та створення систем обробки економічної інформації у різних галузях економічної діяльності.

Мета та завдання курсу

Викладання дисципліни переслідує кілька цілей. По-перше, надати студентам фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ створення та функціонування систем обробки економічної інформації.

По-друге, сформувати у кібернетиків навички з питань створення й використання систем обробки економічної інформації у різних галузях народного господарства України, зокрема:

 • в управлінні виробництвом;
 • у фінансових і банківських установах;
 • в органах державної статистики;
 • в управлінні трудовими ресурсами;
 • в маркетингових та інвестиційних дослідженнях.

По-третє, прищепити навички визначення ефективності розробки й функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передових інформаційних технологіях та враховують міжнародний і вітчизняний досвід еволюції таких комп’ютерних систем.


Системи управління базами даних

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Дисципліна призначена для вивчення методів організації великих та надвеликих масивів комп’ютерних даних з метою їхньої ефективної обробки, пошуку серед даних необхідної інформації, а також побудови специфічних програмних застосунків для вирішення прикладних задач, які пов’язані зі згаданими накопиченням, обробкою і пошуком інформації.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни — надати студентам методи побудови ефективних структур даних. Такі структури повинні забезпечувати цілісність і несуперечність збереженої інформації.

Слухачі курсу взнають, які для цього необхідно використовувати засоби і методи обробки інформації, технології створення та використання програмних об’єктів, необхідних для введення і контролю інформації. На виході мають отримуватися: зручне представлення результатів обробки накопичених даних, результати їхнього аналізу, матеріали для прийняття рішень відповідальними особами (ОПР).

Дисципліна базується на курсах «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Технологія програмування». Після вивчення дисципліни “СУБД” студенти будуть знати:

  • методи представлення і створення структур даних для рішення необхідної прикладної задачі;
  • методи обробки і відбору необхідної інформації;
  • методи представлення вхідної інформації і результатів її обробки;
  • методи створення додатків для рішення задач на основі СУБД.

Студенти кібернетики факультету економіки та управління ХНУ будуть вміти:

   1. аналізувати прикладну задачу і будувати відповідну їй структуру зв’язаних елементів даних;
   2. аналізувати отриману структуру на наявність помилок або можливостей підвищення ефективності обробки даних;
   3. створювати базу даних і всі необхідні об’єкти для збереження й обробки інформації, а також засоби автоматизації для побудови програмного додатка і використання його в повсякденній роботі.
Дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів за фахом «Економічна кібернетика». Вона формує сучасний і доволі результативний інструмент для рішення як простих прикладних задач, так і для побудови складних інформаційно-аналітичних систем, які пов’язані з комплексною обробкою даних і їх аналізом.

У даний час практично будь-яка організація або підприємство займається накопиченням інформаційних даних своєї діяльності і має потребу в їхній ефективній організації й обробці для більш якісного керування, планування і представлення перспектив свого розвитку.

Теорія і моделі штучного інтелекту

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Ключовим чинником, що визначає сьогодні розвиток ШІ-технологий, вважається темп зростання обчислювальної потужності комп’ютерів. Це відбувається тому, що принципи роботи людської психіки як і раніше залишаються нез’ясованими (принаймні — на рівні деталізації, придатному для формалізації та моделювання).

Тому тематика конференцій, присвячених ШІ, виглядає достатньо стандартно, а за своїм складом практично не змінюється доволі давно. Проте зростання продуктивності сучасних комп’ютерів у поєднанні з підвищенням якості алгоритмів періодично піднімає питання вживання різних наукових методів на практиці. Так трапилося з інтелектуальними іграшками. Так сьогодні відбувається і з домашніми роботами.

Знову інтенсивно розвиватимуться тимчасово забуті методи простого перебору варіантів (як в шахових програмах), що обходяться украй спрощеним описом об’єктів. Але за допомогою такого підходу (головний ресурс для його успішного вживання — продуктивність) вдасться вирішити, як очікується, безліч самих різних задач (наприклад, з області криптографії).

Упевнено діяти автономним пристроям в складному світі допоможуть достатньо прості, але ресурсоємні алгоритми адаптивної поведінки. При цьому ставиться мета розробляти системи, не зовні схожі на людину, а діючі, як людина.

Учені намагаються заглянути і у віддаленіше майбутнє. Чи можна створити автономні пристрої, здатні при необхідності самостійно збирати собі подібні копії (розмножуватися)? Чи здатна наука створити відповідні алгоритми? Чи зможемо ми контролювати такі машини? Відповідей на ці питання поки немає.

Продовжиться активне упровадження формальної логіки в прикладні системи уявлення і обробки знань. В той же час така логіка не здатна повноцінно відобразити реальне життя, і відбудеться інтеграція різних систем логічного висновку в єдиних оболонках. При цьому, можливо, вдасться перейти від концепції детального представлення інформації про об’єкти і прийомів маніпулювання цією інформацією до абстрактніших формальних описів і вживання універсальних механізмів висновку, а самі об’єкти характеризуватимуться невеликим масивом даних, заснованих на розподілах вірогідності характеристик.

Сфера ШІ, що стала зрілою наукою, розвивається поступово – повільно, але неухильно просуваючись вперед. Тому результати достатньо добре прогнозовані, хоча на цьому шляху не виключені і раптові прориви, пов’язані із стратегічними ініціативами. Наприклад, в 80-х роках національна комп’ютерна ініціатива США вивела немало направлень ІІ з лабораторій і зробила істотний вплив на розвиток теорії високопродуктивних обчислень і її вживання в безлічі прикладних проектів. Такі ініціативи з’являтимуться швидше за все на стиках різних математичних дисциплін — теорії вірогідності, нейронних мереж, нечіткої логіки.

 

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Дисципліна призначена для вивчення сучасних технологій проектування і створення програмних та інтелектуальних систем обробки інформації, автоматизації професійної діяльності. Перелічене вимагає використовувати засоби обчислювальної техніки і нестандартні методи і (або) пристрої представлення та обробки інформації.

Дисципліна “ТСПІС” також надає базові знання і навички проектування інтелектуальних систем з використанням однієї з сучасних мов програмування.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни ТСПІС — надати кібернетикам економічного факультету принципи і методи побудови базових програмних структур, що дозволяють будувати програмні модулі, які забезпечують якісно новий рівень моделювання багатьох інтелектуальних задач.

Дисципліна базується на курсах дисциплін “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Вища математика”.


WEB-програмування

Повернутись на початок сторінки ЕК↑

Мета та завдання курсу

  • Мета веб-програмування — сформувати у студентів кібернетиків на додаток до економічних знань ще й теорію та практику програмування у Тенетах (Web), проектування та розробки систем електронної комерції.

Завдання: програмування Web-сторінок, проектування та розробка складних Web-систем та систем електроної комерції для підприємств, що працюють на Інтернет-ринку, адміністрування Web-серверів, використання Web-технологій як ефективного інструмента інформаційного менеджменту.

Предмет: принципи та засоби Web-програмування.


Замість висновків

Таким чином, у цій статті ми дали коротеньку характеристику основним фаховим дисциплінам, які вивчають студенти за освітньою програмою “Економічна кібернетика”. Прохання задавати питання нижче — у відгуках — писати на пошту, або дзвонити не кафедральні телефони. До наступних зустрічей!