Прокачай свій мозок — забезпеч власне майбутнє!

Серед освітніх програм спеціальності 051 «економіка» ОП «економічна кібернетика» посідає особливе місце — її фахівці кращі економісти поміж програмістів, і навпаки. Кібернетики кращі програмісти між економістів. У даній статті ми розповімо, як подібний парадокс став можливим у вищій освіті. Сподіваємось, що наша оповідь стане у нагоді для хлопців і дівчат, для випускників шкіл, гімназій і ліцеїв, для тих, хто ще остаточно не визначився щодо професії, якої хотіли б набути у стінах університету, не обов’язково — Хмельницького національного.

Економічна кібернетика — універсальна спеціалізація економістів, які завдяки цій освітній програмі успішно конкурують з програмістами

Хто такий економіст-кібернетик

На сьогоднішньому ринку праці це — універсальний фахівець. І ми зараз доведемо це ствердження.

Він досконало знає економіку. Це знання підтверджує диплом європейського зразка, в якому вказано дві важливі речі. Це — шифр спеціальності 051 і сама спеціальність «економіка». Такий самий диплом отримують бакалаври і магістри, які навчалися за всіма економічними освітніми програмами — «управління персоналом і економіка праці», «економіка підприємства», «економічна безпека» та іншими.

Освітня програма Економічна кібернетика містить дисципліни, які роблять зі студента витребуваного на ринку праці і поки що дефіцитного фахівця

З іншого боку, кібернетик — як ніхто більше з фахівців економічного спрямування:

 • володіє мовами програмування HTML, PHP, C++, PYTHON, JAVASCRIPT;
 • знає оптимізаційні методи і дослідження операцій;
 • опанував технологією створення інтелектуальних систем;
 • має практику у синтезі економіко-математичних моделей;
 • набув досвіду у розробці і дослідженні експертних систем і штучного інтелекту тощо.

А щоб ні у кого не виникало сумнівів у сказаному, проілюструємо його двома копіями освітньої програми «економічна кібернетика». На ілюстраціях — у відповідності до болонської парадигми здобування вищої освіти! — вказані обов’язкові й вибіркові дисципліни для підготовки бакалаврів.

Гарант освітньої програми

Проскурович О.В. — одна із засновників підготовки в ХНУ спеціалістів за спеціальністю 051 Економіка

Доцент, к.е.н., PhD

Проскурович Оксана Василівна

 • Відомий у Хмельницькому науковець, що займається економіко-математичними методами і моделями; проводить плідну науково-дослідну роботу; керує НДР студентів. Фундатор підготовки у ХНУ фахівців за освітньою програмою «Економічна кібернетика»;
 • Володіє досвідом застосування у навчальному процесі ЗВО технологій e-learning (дистанційного навчання), завдяки яким вирішується завдання безперервної освіти;
 • Авторка — лише за останні кілька років! — 7-ми методичних розробок, 3-х підручників і монографій, більше 70-ти наукових публікацій і тез виступів на міжнародних конференціях;
 • Постійно працює над собою, з останніх самовдосконалень — двічі підвищена кваліфікація (у системі дистанційного навчання і під час стажування у Головному управлінні статистики в Хмельницькій області).

Пакет обов’язкових дисциплін бакалаврської підготовки

Навчальним планом підготовки бакалаврів у 2020 році передбачається вивчення обов’язкових дисциплін загальної (ОЗП) і професійної (ОПП) підготовки. Перерахуємо їх усіх:

 • Економічна інформатика;
 • Основи наукових досліджень;
 • Економіко-математичні методи та моделі;
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини;
 • Цифрова економіка;
 • Інформаційні системи у професійній діяльності;
 • Економічна кібернетика;
 • WEB-програмування;
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем;
 • Комп’ютерні технології економічного аналізу;
 • Дослідження операцій;
 • Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних;
 • Системи прийняття рішень;
 • Моделювання економіки;
 • Експертні системи та моделі штучного інтелекту в економіці.

На кафедрі АСМЕ в особливому полі зору — перманентна (з I по VІ курс) комп’ютерна підготовка економічних кібернетиків, а також застосування ЕОТ при вивченні студентами вибіркових дисциплін економічного і інформаційно-технічного спрямування.

Вибіркові предмети на вибір бакалаврів

 • Дискретний аналіз;
 • Чисельна оптимізація;
 • Мультиагентне моделювання;
 • Інтернет-технології в бізнесі;
 • Інформаційний бізнес;
 • Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем;
 • Фрактальний аналіз в економіці;
 • Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації;
 • Економетричне моделювання;
 • Імітаційне моделювання;
 • Еволюційне моделювання в економіці;
 • Адаптивні моделі в економіці;
 • Багатомірне економіко-статистичне моделювання;
 • Фінансова діяльність суб`єктів господарювання;
 • Математичні моделі синергетичної економіки;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Моделювання та управління розвитком регіону;
 • Економічна безпека;
 • Комп’ютерні системи бізнес-аналітики;
 • Маркетингове моделювання;
 • Управління проектами інформатизації;
 • Бізнес-планування та створення стартапів;
 • Моделі економічної динаміки;
 • Передові інформаційні технології в економіці.

Компетенції фахівців ЕК

Фахівців з економічної кібернетики готують для обіймання наступних посад у сферах управління (персоналом, підприємством, проектами), аналітики та галузі ІТ:

 • економіст інформаційного, обчислювального, аналітичного центру, підприємства будь-якої форми власності;
 • керівник підприємства в царині середнього і малого бізнесу;
 • керівник ІТ-компанії, консалтингової фірми в галузі електронної комерції, підрозділу комп’ютерних послуг;
 • інженер з організації управління виробництвом;
 • інженер із запровадження інноваційної техніки і новітніх технологій;
 • розробник програмного забезпечення;
 • проектувальник і адміністратор баз даних;
 • адміністратор обчислювальних систем;
 • викладач інформатики і інформаційних технологій та багато ін.

Таким чином, після випуску студенти, які навчаються за освітньою програмою «економічна кібернетика», подають заяви на участь і успішно виграють конкурси на заміщення посад бізнес-аналітиків, фінансистів, економістів, управлінців, айтішників. Важливо те, що у сфері економіки і IT наші «універсальні солдати» — бакалаври і магістри ЕК — цінуються вище, ніж випускники «вузьких» економічних спеціальностей.

До слова сказати, попит на моно-спеціалістів у галузі економіки зараз падає. Це відбувається тому, що власники бізнесу і керівники підприємств воліють взяти на роботу одну людину-оркестр (економічного кібернетика), ніж кількох «музикантів» (економіста, комп’ютерщика, сисадміна і аналітика).

Те, що сьогодні бути просто економістом не вигідно усвідомлюють ксе більше абітурієнтів. До масової свідомості вступників до вищих навчальних закладів уже доходить усвідомлення переваг від поєднання знань і практичних навичок (умінь) у сфері економіки та IT-сфері. Незабаром усьому соціуму стане зрозуміло, що економічна кібернетика — це спеціалізація, що йде у ногу з часом, а не приречена піти у небуття, як це вже роблять її конкуренти.

Подаючи документи на елітну економічну кібернетику, ти будеш уміти

 • проектувати та супровоlжувати (експлуатувати) соціально-економічні автоматизовані системи (BigData);
Економічна кібернетика дає знання систем BigData
 • розробляти нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок (Front End & Back End, SEO – Search Engine Optimization);
Навчаючись за освітньою програмою економічна кібернетика, студент розуміє маркетинг
 • розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях (Econometric modeling, MSM-monitoring of stock markets);
Економічна кібернетика дає знання систем BigData
 • вирощувати, навчати і використовувати для бізнес-процесів статичні й динамічні експертні системи (AI – Artificial Intelligence, ES – expert systems);
Економічна кібернетика і штучний інтелект — сестра і брат, бакалаври і магістри ЕК добре це засвоїли
 • синтезувати і застосовувати для практичних потреб моделі логічного й евристичного подання знань (Fuzzy logic).
Моделювання — основа економічної кібернетики і прийняття виважених, обґрунтованих оптимальних рішень

Опанування предметами економічної кібернетики дає навички:

 • розробки механізмів керування й регулювання економічних систем на різних рівнях управління;
 • синтезу раціональних альтернатив прийняття рішень в економіці та вибору серед них оптимального варіанту;
 • економіко-математичного моделювання і аналізу синтезованих моделей;
 • у технології алгоритмізації та програмування;
 • розгортання, налагодження, обслуговування і експлуатації комп’ютерних мереж;
 • оцінки ефективності різних інформаційних технологій при вирішенні конкретного економічного завдання;
 • розробки автоматизованих систем керування виробничою діяльністю.

Висновки

Підводячи підсумок викладеному на цій сторінці матеріалу, варто наголосити на тому, що економічна кібернетика за своєю суттю і комплексом вирішуваних задач — чи не єдина спеціалізація фахівців-економістів, яка забезпечила собі осяжну на 2-5 десятиліть уперед перспективу. Бакалаври і магістри, які у Хмельницькому національному університеті завершили навчання за освітньою програмою, що позначається абревіатурою «ЕК», успішно конкурують з колегами зі столичних вузів. Навряд чи ще яка економічна спеціальність може похвалитися такими здобутками. Тому — твори своє майбутнє вже сьогодні! Воно — разом з економічною кібернетикою у Хмельницькому національному університеті!

Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *