Більовський Костянтин Едуардович


Вчене звання:
доцент

Посада:
доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
Розробник інформаційної системи «Електронний університет»
Бере активну участь в роботі міжнародного проекту TEMPUS INURE: “Integrated university management system: EU experience on NIS countries’ ground”

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Освіта:

1994 – 1999 – Технологічний університет Поділля, інженер системотехнік за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі;
1999 – 2000 – Технологічний університет Поділля, економіст, спеціальність фінанси;
2003 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю “економіко-математичне моделювання”.

 

Дисципліни, які викладає:

 • інформаційні системи в економіці
 • передові інформаційні технології в економіці
 • web-програмування
 • комп’ютерні мережі
 • корпоративні інформаційні системи

Сфера наукових інтересів:
Програмування, проектування складних ефективних інформаційних систем, чисельні методи в економіці

Монографії:

 1. Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом / Колективна монографія за ред. канд. фіз.-мат. наук, д-ра біол.наук, проф. С.В. Чернишенка, канд. фіз.-мат. наук, доц. Ю.І. Воротницького.- суми: Сумський державний університет, 2015.- 333 c. ISBN 978-966-657-576-3 Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол №1 від 28 серпня 2015)

Наукові публікації:

 1. Andrii Mazarchuk, Constantin Belovsky, Tetiana Zavgorodnia. Information system “Electronic University”: the experience of Khmelnytskyi National University. – ATLANTIS PRESS: Advances in Economics, Business and Management Research, September 2019, volume 95, S.481-487, https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.93

 2. Більовський К.Е. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВЕЛИКИХ ДАНИХ // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: видавництво, 2017. – 277 с.- ISBN 978-617-7143-34-4.-С. 9-11

 3. Більовський К.Е. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» , 6-8 жовтня 2016 року, Хмельницький. – С. 175 – 177. 

 4. Більовський К.Е. Роль інформаційних технологій в четвертій промисловій революції Зб. наук. пр. за матеріалами ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ‛МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА“, 2015 – С. 104-106 

 5. Constantin BEL’OVSKY DESIGNING A MODERN INFORMATION SYSTEM OF UNIVERSITY MANAGEMENT: THE EXPERIENCE OF KHMELNITSKY NATIONAL UNIVERSITY // Journal of Research on Trade, Management and Economic Development VOLUME 2, ISSUE 1/2015.-ISSN 2345-1424.-P. 63-69 

 6. Більовський К. Е. Аалгоритм реалізації будівельних проектів при комплексному обмеженні тривалості будівництва і кількості використовуваних трудових ресурсів / К. Е. Більовський// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3. – Т. 3. – С.15-17. – ISSN 2307-5740 

 7. Косіюк М.М.,Мазарчук А.Ю.,Більовський К.Е. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. – ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. №6 (50)- С.108-119 

 8. A.Y. Mazarchuk, C.E. Belovsky, S.S. Grygoruk “Structure, architecture and functionality of modern integrated university management system” // Qualification framework issues in ICT-based higher education.- 2014.- 200p.-Rome.- С. 109-117 

 9. Більовський К.Е., Матковська О.В. Моделювання гоподарської діяльності виробничого підприємства на прикладі ДП “Новатор” // Вісник ХНУ.- економічні науки.-2014, №5, Т. 1. С. 260.- с. 231-234 

 10. М. М. КОСІЮК, А. Ю. МАЗАРЧУК, К. Е. БІЛЬОВСЬКИЙ “УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА І КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ – ДОСВІД ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” // Actual problems of traing specialists in ICT. Conference proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013.- Part 2.- 276p.- С. 48-54
 11. A.Y. Mazarchuk, C.E. Belovsky, S.S. Grygoruk “Structure, architecture and functionality of modern integrated university management system” // Actual problems of traing specialists in ICT. Conference proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013.- Part 2.- 276p.- С. 22-29
 12. Більовський К.Е., Панчук Д. А. Застосування нейронних мереж для прогнозування фінансової діяльності підприємств / К. Е Більовський, Д. А. Панчук // Вісник ХНУ. – 2013. – №2(том 1). – С. 113 – 116
 13. Мазарчук Андрей, Белёвский Константин, Григорук Светлана Функционал современной интегрированной системы управления университетом // Международная научно-практическая конференция на тему: “Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации: Новые вызовы и перспективы” 26-27 октября 2013.- Кутаиси.- С 154 – 159
 14. Косиюк Н.Н., Мазарчук А.Ю.,Белевский К.Э. Интегрированная информационная система «Электронный университет».// Analysis of the state of university mаnаgеmепt information systems in project раrtnеr countries. Вrосhurе 2 / under the editorship of S. V. Сhеrпуshепkо, V. O. Lyubchak, К. I. Kyrychenko – Sumy: Sumy State University, 2013. S.62-90.
 15. Більовський К.Е. Застосування експертних систем у нормуванні праці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 17-18 жовтня 2013 Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства. – С. 211-214
 16. К.Е.Більовський, М.М.Косіюк, А.Ю.Мазарчук Інтегрована інформаційна система “Електронний університет” //Комп’ютеризація освітньої діяльності: зб.наук-метод.праць/ за заг.ред.М.Є.Скиби, С.Г.Костогриза. – Хмельницький: ХНУ, 2012.- С.13-27
 17. К.Э.Белёвский, Н.Н.Косиюк, А.Ю.Мазарчук Интегрированная информационная система “Электронный университет”. // Информатизация образования – 2012: материалы Международной научно-практической конференции, г.Орел. – Орел: ФГБОУ ВПО “ОГУ”, 2012. – С.121-127
 18. Белёвский К.Э., Мазарчук А.Ю. Особенности организации и формирования подсистем электронного деканата // Материалы международной научно-практической конференции “Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве 29-30 октября 2012”.- Тирасполь: Изд-во “Ликрис”, 2012 – 348 с.- С. 152-156
 19. Більовський К.Е. Дзяна І.Г. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО І АУДИТОРНОГО НАВЧАННЯ.-Информационные технологии в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента: сб. научных статей Международной научно-практической конференции/ отв. ред. В.В. Стадник; Хмельницкий.-2011.-310 с.- С. 79-82
 20. Косіюк М.М.,Мазарчук А.Ю.,Більовський К.Е.ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУ.- ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. №3 (23)- С.41-57
 21. Косіюк М.М.,Мазарчук А.Ю.,Більовський К.Е.ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.- Вісник НУ”Львівська політехніка” №703 (2011). Сер. Інформатизація вищого навчального закладу.- С.21-35
 22. Більовський К.Е. Шляхи виходу з кризи // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики” 26 листопада 2010 року м. Київ С. 58-59
 23. М. Косіюк, А. Мазарчук, К. Більовський Досвід упровадження інноваційних комп’ютерних технологій у Хмельницькому національному університеті // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 2-ї науково-практичної конференції. м. Львів , 23-25 листопада 2010.-188 с.-С.24-29
 24. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Досвід створення інформаційного навчального середовища. Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Програмне забезпечення у сфері освіти і науці”. -12-13 травня 2010 р., м.Киіїв – С.50-52.
 25. Більовський К.Е. Два підходи до виходу з кризи // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.- Випуск 251: В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 292 с. – С. 1361 – 1369
 26. Косіюк М.М.,Мазарчук А.Ю.,Більовський К.Е. МОДУЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА “ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ”. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Програмне забезпечення в освіті і науці.- Київ, Освіта України, 2009. – С. 88-93.

Реєстрація у наукометричних базах

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8205-7614 

Scopus:  схоже, поки немає статей, немає і номера 🙂

Publons:  AAE-2047-2019  

https://publons.com/researcher/3208911/constantin-belovsky/  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ySjJ1xAAAAAJ