Горбатюк Катерина Володимирівна


Вчене звання:
доцент

Посада:
доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Освіта:
вища

Дисципліни, які викладає:

  • Прогнозування соціально-економічних процесів
  • Дискретний аналіз
  • Системний аналіз
  • Економіко-математичні методи і моделі
  • Чисельна оптимізація
  • Актуарні розрахунки

Сфера наукових інтересів:

Методи прогнозування соціально-економічних показників, теорія нечітких множин.

Авторські методички:

  1. Горбатюк К. Методичні рекомендації завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» – Хмельницький: ХНУ, 2010 .
  2. Горбатюк К. Дискретний аналіз : метод. вказівки до вивч. курсу та викон. лаб. робіт для студ. напряму підготовки “Економічна кібернетика” – Хмельницький:ХНУ, 2013.
  3. Горбатюк К. Актуарні розрахунки : метод. вказівки до викон. контрольної роботи з курсу для студ. спец. “Економічна кібернетика” – Хмельницький:ХНУ, 2010.

Монографії:

Горбатюк К. Економико-математические модели в нормировании труда : [монография] / Т. П. Завгородняя, Е. В. Горбатюк. ­­– Хмельницкий : НВП «Евріка» ТОВ, 2001. – 212 с.

Горбатюк К. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин: монографія, Рекомендовано до друку Вченою радою Хмельницького національного університету, протокол №1 від 29.08.2013, ISBN 978-966-330-187-7, тираж 300.

Наукові публікації:

Ведерніков М.Д., Горбатюк К.В. Методи теорії нечітких множин в оцінюванні та мотивації персонаду підприємства. – Зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту «Економіка: проблеми теорії та практики», Випуск 247, Т. 5, 2009 – С. 1244-1249.

Горбатюк К. Моделювання динаміки станів виробничих систем за схемами нечітких марківських ланцюгів, що грунтуються на концепції нечітких відношень і їх композицій. – зб. Наук. Праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 22. – C. 79-86.

Горбатюк К. Нечітке оцінювання тривалості елементів трудових операцій. – Вісник КНУТД, № 5 (55), 2010 – С. 24-29.

Горбатюк К. Оцінювання ефективності праці за нечіткими показниками виробничої діяльності. – Вісник ХНУ, № 3, Т. 2, 2010 – С. 180-183.

Горбатюк К.В. Застосування нечітких методів для аналізу даних хронометражних спостережень. – Вісник ХНУ, № 2, Т. 1 (173), 2011 – С. 69-74.

Горбатюк К.В. Нечіткі моделі обслуговування робочих місць. – Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, №2(156), 2011 – С. 48-53.

Горбатюк К.В. Оцінювання працездатності виробничої системи з урахуванням діапазону варіювання її ключових параметрів. – Зб. нук. працьЧеркаського ДТУ. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У 3-х частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина І. – С. 133-139.

Горбатюк К.В. Побудова інтервалів ентропії з метою визначення функцій належності нечітких показників виробничих процесів. – Вісник КНУДТ, №5(67), 2012 – С. 146-151.

Участь у конференціях:

Застосування нечітко імовірнісних методів і моделей у нормуванні праці, XXXVІI науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ (25-26.02.2009).

Моделювання процесів управління підприємствами за допомогою методів теорії нечітких множин. XXXVІII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ, 18-19.03.2010, м. Хмельницький.

Оцінювання ефективності праці за нечіткими показниками виробничої діяльності, I Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 3-5 червня 2010 р., м. Хмельницький.

Нечітке оцінювання тривалості елементів трудових операцій, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 26 листопада 2010 р., м. Київ.

Моделювання динаміки станів виробничих систем за схемами нечітких марківських ланцюгів, що грунтуються на концепції нечітких відношень і їх композицій; Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід, 23-25 вересня 2010 р., м. Львів.

Доповідь «Нечіткі методи обробки інформації про процеси праці» 30 березня 2011 року.

Горбатюк К.В. Методика викладання основ технологій машинної імітації економіко-виробничих систем. – Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі освітнього менеджменту», 19-23 вересня 2011 г.

ХХХХ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ (28-30.03.2012).

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» 18-19 квітня 2012 р, м. Черкаси.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики» 29.11.12, Київ, КНУДТ, Сертифікат учасника, підписаний ректором КНУДТ 29 листопада 2012 р.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства» 17-18 жовтня 2013 р.

Горбатюк К.В. Використання нечітко-множинних підходів у моделюванні та прогнозуванні соціально-економічних процесів.- ХХХХI науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ.

Горбатюк К.В. Прогнозування показників економічного розвитку держави за допомогою екстраполяціних методів.- ХХХХI науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства» 17-18 жовтня 2013 р.

Горбатюк К.В. Використання нечітко-множинних підходів у моделюванні та прогнозуванні соціально-економічних процесів.- ХХХХI науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ.

Горбатюк К.В. Прогнозування показників економічного розвитку держави за допомогою екстраполяціних методів.- ХХХХI науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ.

XVIІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”, 15-17 жовтня 2013 р., м. Партеніт (Крим).

Підвищення кваліфікації:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2009 р.)

Реєстрація у наукометричних базах 

ORCID ID: 0000-0003-1477-4085

https://orcid.org/0000-0003-1477-4085

Scopus ID: 57210597621

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597621

Publons: 

https://publons.com/researcher/3020190/kateryna-gorbatiuk/

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rJm7WIMAAAAJ#d=gs_hdr_drw