Григорук Павло Михайлович

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
професор

Посада:
завідувач кафедри

Освіта:
Вища

 

Етапи професійного становлення:
1980-1985 – Навчання у Київському державному університету імені Т. Г. Шевченка
1985-1994 – робота у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування: інженер НДС, молодший науковий співробітник НДС, асистент кафедри електронно-обчислювальних систем.
1994-1997 – служба у прикордонних військах України
1997 – робота на кафедрі автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету: доцент кафедри, докторант кафедри, професор кафедри.

Основні навчальні дисципліни

 • Економетричне моделювання
 • Багатомірне економіко-статистичне моделювання
 • Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
 • Інформаційні технології та моделювання
 • Методологія і організація наукових досліджень

Сфера наукових інтересів:

 • Економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів,
 • Прийняття управлінських рішень
 • Інформаційні технології в освітній діяльності

Підручники, посібники
Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. М. Григорук. – Львів: «Новий світ-2000», 2006.– 146 с. – ISBN 966-418-002-5

Методичні вказівки:

 1. Григорук П. М. Економетричне моделювання. Конспект лекцій / П. М. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 126 с.
 2. Григорук П. М. Методичні вказівки та завдання до курсового проектування з курсу «Дослідження операцій» / П. М. Григорук, О. В. Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2007.–41 с.
 3. Григорук П. М. Економіко-математичне моделювання. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та курсової роботи. / П. М. Григорук, С. С. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2009.-116 с.
 4. Завгородня Т. П. Дослідження операцій: курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Менеджмент» і «Економічна кібернетика» / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук.. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 203 с.
 5. Григорук П. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу / П. М. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 52 с.
 6. Григорук П. М. Прикладні задачі моделювання соціально-економічних процесів. – Хмельницький: ХНУ, 2012.– 58 с.

Монографії:
одноосібні:

 1. Григорук П. М. Теоретико-методологічні засади економіко-математичного моделювання процесів прийняття маркетингових рішень : монографія / П. М. Григорук. – Хмельницький. : ХмЦНІІ, 2014. – 344 с. – ISBN 978-617-683-027-6
 2. Григорук П. М. Аналіз даних маркетингових досліджень : монографія / П. М. Григорук. – К. : Кафедра, 2012. – 428 С. – ISBN 978-96-2705-16-4.

колективні:

 1. Hryhoruk P. Simulation of financial decision-making process in system of insuring sustainable development / Hryhoruk Pavlo, Khrushch Nila // Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph / Edited by dr Wojciech Duczmal, dr Tadeusz Pokusa, dr Larysa Stepanenko.  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Publishing House WSZiA. – 2016. – pp. 231-236. – ISBN 9788362683857
 2. Григорук П. М. Проблеми визначення близькості в задачах кластеризації / П. М. Григорук // Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред. докт. екон. наук., проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. – 1085 с. С. 212-220. – ISBN 978-617-7094-21-9
 3. Григорук П. М. Использование теории нечетких множеств в принятии маркетинговых решений / П. М. Григорук // Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы Восточной Европы : Monografie – Politechnika Lubelska. – Lublin. – Politechnika Lubelska, 2013. – С. 143-156. – ISBN 978-83-63569-95-2.
 4. Hryhoruk P. M. Economic and mathematical modeling of multistage problems marketing decisions acceptance / P. M. Hryhiruk, N. A. Khrushch // Interdisciplinary Integation of Science in Technology, Education and Economy. Monograph: edited by Shalapko J. and Zoltowsky B. – 2013. – P. 576-583.
 5. Григорук П. М. Теоретические и практические аспекты интегрального оценивания эффективности маркетинговых решений : [колективна монографія] // Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states / ed. by S. Stark. – Stuttgard: ORT Publising, 2012. – Vol. 1. – p. 30-42.
 6. Григорук П. М. Інформаційна модель процесу прийняття рішення / П. М. Григорук, С. С. Григорук // Актуальні проблеми економічної кібернетики : колективна наукова монографія / за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 154-171. – ISBN 978-966-193-063-5.
 7. Григорук П.М. Міри відстані та подібності в опрацюванні даних маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : [монографія] / [за ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – С. 185-194. – ISBN 978-966-1502-36-8.

Наукові публікації:

2017 р.

 1. Григорук П. М. Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища/ П. М. Григорук, Н. А. Хрущ // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2017. – №. 1 (7) – С. – 198204

 2. Григорук П.М. Задачі нечіткої оптимізації в процесах прийняття рішень / П.М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – Т. 2. – С. 221227.

 3. Григорук П.М. Оцінювання апостеріорної ефективності маркетингових рішень / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №4. – С. 149 – 161.

 4. Григорук П.М. Задачі нечіткої оптимізації в процесах прийняття рішень / П.М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – Т. 2. – С. 221227.

2016 р.

 1. Григорук П. М. Управління мотивацією персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / П. М. Григорук, К.В. Оксененко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 688-692.

 2. Григорук П.М. Характеристика методологічних підходів дослідження процесу прийняття рішень / П.М. Григорук, Н.А. Хрущ // Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. – Poznań: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2016. – №10. – C. 29-39.

 3. Григорук П.М. Аналіз показників промислового розвитку Хмельницької області / П. М. Григорук, Т.П. Завгородня // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С.76-86.

2015 р.

 1. Григорук П.М. Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК [Електронний ресурс] / П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 214-219. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/No1/214-219.pdf
 2. Григорук П.М. Прогнозування прибутку хлібопекарського підприємства / П.М. Григорук, В.О. Хрущ // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип.10. – Ч.3. – С.41-45
 3. Григорук П.М. Аналіз підходів до моделювання стану та тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / П. М. Григорук, О.А. Вальчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 945-948. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1164-grigoruk-p-m-valchuk-o-a-analiz-pidkhodiv-do-modelyuvannya-stanu-ta-tendentsij-rozvitku-sistemi-pensijnogo-zabezpechennya
 4. Григорук П.М. Прогнозування показників роботи автотранспорту Хмельницької області / П. М. Григорук, Т.П. Завгородня // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3. – Т. 3. – С.42-48/ – ISSN 2307-5740
 5. Hryhoruk P.M. Methodological and regulatory base for developing educational programmes in Ukraine / Pavlo Hryhoruk, Svitlana Grygoruk, Oleh Savenko, Serhii Matiukh // Новые технологии оценки качества образования : сборник материалов Х Международного Форума / под общей редакцией д.п.н. Г.Н. Мотовой. – М. : Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 2015. – С. 311-313.

2014 р.

 1. Pavlo Hryhoruk. The aspects of the practical evaluation of posteriori effectiveness of the marketing decisions / Hryhoruk P. M. // Australian Journal of Scientific Research. – 2014. – No.1. (5) (January-June). – Vol. II. – pp. 508-512. – ISSN 0004-9023
 2. Hryhoruk P.M. Solving the multistep tasks in marketing decision making / P. M. Hryhoruk, N.A.Khrushch // British Journal of Education and Science. – 2014. – No. 1. – Vol. IV. – pp. 527-531. – ISSN 0007-1657.
 3. Григорук П.М. Аналіз економіко-математичних моделей інноваційної діяльності підприємства / П.М. Григорук, С.Г. Параска // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 7. – Ч.2. – С.162-165
 4. Григорук П. М. Аналіз підходів щодо комплексного оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній / П. М. Григорук, Д. О. Рига // Кримський економічний вісник. – 2014. – №2 (9). – С. 54-57. – ISSN 2306 – 0115.
 5. Григорук П. М. Теоретические основы обработки маркетинговых данных / П. М. Григорук, Т. П. Завгородняя // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – №1 (16). – С. 16-20.
 6. Григорук П. М. Туристично-рекреаційний комплекс як об’єкт моделювання / П. М. Григорук, Ю. М. Яворський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4. – Т. 2. – С. 263-266
 7. Григорук П. М. Теоретичні аспекти побудови інтегрального показника / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5. – Т. 1. – С. 240-247.
 8. Григорук П. М. Управління сталим розвитком регіонів України (в контексті світового досвіду) / П. М. Григорук, Т. Ю. Федорова // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 3 (35). – С. 239-244. – ISSN 2072-6791.
 9. Григорук П. М. Врахування підприємницьких ризиків в процесі прийняття управлінських рішень / Н. А. Хрущ, П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4. – Т. 3. – С. 123-128.

2013 р.

 1. Григорук П. М. Организационно-экономический механизм управления процессом принятия маркетинговых решений / П. М. Григорук // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. – Vol.1. – No. 2. – p. 42–46. – ISSN 1338-9432 .
 2. Григорук П. М. Модельний базис організаційно-економічного механізму управління процесом прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – С. 53-58
 3. Федорова Т.Ю. Визначення концептуальних засад сталого розвитку / Т. Ю. Федорова, П. М. Григорук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – С.16-19.
 4. Григорук П. М. Науково-методологічне забезпечення формування механізмів управління процесом прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3. – Т. 3. – С. 176-183.
 5. Григорук П. М. Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень [Електронний ресурс] / П. М. Григорук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 3 (8). – С. 194-201. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html. – ISSN 2226-2172
 6. Hryhoruk P.M. The comprehensive evaluation of management decisions efficiency / P. M. Hryhoruk, N.A.Khrushch // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France. – 2013. – Aus. 3. – p.114-118. – ISSN 2196-9531

2012 р.

 1. Григорук П. М. Формування інформаційного базису прийняття маркетингового рішення / П. М. Григорук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. — Ч. 1. — К. : КНЕУ, 2012. — С.104-114. – ISBN 978–966–483–579–1. – ISBN 978–966–483–580–7 (частина 1).
 2. Григорук П.М. Методи побудови інтегрального показника / П. М. Григорук, І. С. Ткаченко // Бізнес-Інформ. – 2012. – №4 (411). – С. 34-38.
 3. Григорук П.М. Методологічні засади побудови інтегрального показника / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2. – Т. 2. – С.81-85 .
 4. Григорук П.М. Методологічні засади маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – Vol.1. – No. 1. – p. 59-64. – ISSN 1338-9432.
 5. Григорук П. М. Моделювання багатоетапних процесів прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3. – Т. 2. – С. 99–104.
 6. Григорук П. М. Теоретические основы моделирования процессов принятия маркетинговых решений / П. М. Григорук // Современные технологии управления, 2012. – №12 (24). – Режим доступа : http://sovman.ru .
 7. Григорук П. М. Роль и характерные особенности маркетинговых решений в системе управления предприятием / П М. Григорук // Экономика и управление. – 2012. – №12 (86). – С. 81-85. – ISSN 1998-1627.
 8. Завгородня // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – №2 (34).- С. 56-61.
 9. Григорук П.М. Вимірювання і шкалювання даних / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4. – Т. 2. – С.144-148.
 10. Григорук П. М. Прийняття маркетингових рішень при нечітких відношеннях переваги / П. М. Григорук // Київ: КНУТД. – 2012. – №5 (67). – С. 157-162. – ISSN 1813-6796 .
 11. Григорук П.М. Складові процесу прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Економічний аналіз : зб. наук. праць . – 2012. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 144-150. – ISSN 1993-0259.
 12. Григорук П. М. Проблеми урахування невизначеності в процесі прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 1(19). – С. 250-264. – ISBN 966-640-157-6.
 13. Григорук П.М. Роль данных и информации в принятии маркетинговых решений в условиях современного информационного пространства / П. М. Григорук // Материалы научно-практической конференции «Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве». – Тирасполь : «Ликрис», 2012. – С. 298-301.

2011 р.

 1. Григорук П.М. Оцінювання ефективності маркетингових рішень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011.– № 2. – Т. 3.– С. 158-161.
 2. Григорук П.М. Механізм управління процесом прийняття маркетингових рішень // Економіст. – 2011. – №6. – С. 57-61.
 3. Григорук П.М. Критеріальне забезпечення оцінювання ефективності прийняття маркетингових рішень Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : вип. 27 : [у трьох частинах]. – Черкаси : ЧДТУ. – 2011. – Ч. ІІІ. – С. 35-39 (Серія : Економічні науки).
 4. Григорук П.М. Роль та складові інформаційної технології в процесі прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісник Донецького національного університету, 2011. – Спецвипуск. – т. 1. – С. 26-30. (Серія В. Економіка і право).
 5. Григорук П.М. Аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня життя населення / П. М. Григорук, Н. А. Коропій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 4. – Т. 3. – С. 37-41.
 6. Григорук П.М. Концептуальні засади аналізу маркетингових даних / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки . – 2011. – № 6. – Т.2 . – С. 119-124.
 7. Григорук П.М. Формування базисної структури прийняття рішень / П. М. Григорук // Економічний аналіз : зб. наук. праць . – 2011. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 128-133. –ISSN 1993-0259.
 8. Григорук П.М. Методичний базис маркетингових досліджень [Електронний ресурс] / П. М. Григорук // Економіка: реалії часу. – 2011. – № 1 (1). – 192 С. 47-57. – Режим доступу : http://www.economics.opu.ua/ . – ISSN 2226-2172.

2010 р.

 1. Григорук П. М. Метрики та міри подібності об’єктів спостереження при опрацюванні маркетингових даних / П. М. Григорук // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті : Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки ( за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції). – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – C. 353-358.
 2. Григорук П. М. Виявлення та обробка аномальних даних маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: вип. 25 : [у трьох частинах]. – Черкаси : ЧДТУ. – 2010. – Ч. ІІІ. – С. 223-227. (Серія : Економічні науки, т. 1).
 3. Григорук П. М. Оцінка подібності об’єктів спостереження / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3.– Т. 2. – С. 183-186.
 4. Григорук П. М. Прийняття маркетингових рішень в умовах невизначеності / П. М. Григорук // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – Випуск 22. – С. 89-92. – (Проблеми економічної кібернетики).
 5. Григорук П. М. Кластеризація районів Хмельницької області за показниками сільськогосподарської діяльності / П. М. Григорук, С. С. Григорук, Д. І. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5.– Т. 3. – С. 23-29.
 6. Григорук П. М. Оцінка подібності показників маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – Київ: КНУТД, 2010. – №5 (55). – С.30-35. – ISSN 1830-6796
 7. Григорук П. М. Виявлення та оцінка зв’язку між показниками в маркетингових дослідженнях / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010.–№5.– Т. 4. – С. 138-141.

Участь у конференціях:

 1. XVI Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики», м. Одеса, ОДПУ, 4-16 вересня 2011 р.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», м. Ялта, смт. Лівадія, 22-25 травня 2011 р.
 3. Міжнародна конференція «Інформаційне суспільство. Стан і перспективи розвитку в світлі регіональних особливостей» Жешув (Польща)- Тернопіль, 11-14 жовтня 2012 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації», 27-30 березня 2012 року, м. Кошице (Словаччина).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України», 28-31 травня 2013 р., м. Деменівська Долина, Словаччина.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Болгарія-Європейський Союз: сучасний стан і перспективи», 12-18 вересня 2013 р., м. Варна (Болгарія).
 7. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики», м. Партеніт, 15-17 жовтня 2013 р
 8. International Scientific-Practical Conference “Modern problems of social-economic development and informatization new challengers and perspectives”, Kutaisi (Georgia), October 26-27, 2013 р.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем», 17–18 квітня 2014 року, м. Черкаси.
 10. Мобільний міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації», 4 травня по 10 травня 2014 року (Польща-Чехія).
 11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Украина – Болгария – Европейский Союз: со-временное состояние и перспективы», 12-16 вересня 2014 р., м. Варна (Болгарія).
 12. ІІ міжнародний туристичний форум “Способи та методи промоції курортів у сучасних умовах”, м. Трускавець, 18-20 вересня 2014 р.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2-4 жовтня 2014 р., м. Хмельницький.
 14. Тур-форум «Можливості освіти та стажування у Польщі», 3-8 травня, 2015 р., м. Люблін.
 15. Шоста Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та моделювання в економіці”, 20-22 травня 2015 року, м. Одеса.
 16. ІV Международная научно-практическая конференція «Украина – Болгария – Европейский союз: современное состояние и перспективы», 10-16 сентября 2015 г., г. Варна (Болгария).
 17. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 8-10 жовтня 2015 р., м. Хмельницький-Яремче.
 18. IV Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 10 листопада, м. Київ.
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Enhancing the quality and relevance of students’ learning experience», 13-14 листопада, м. Москва

Підвищення кваліфікації:

 1. Стажування без відриву від виробництва у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області, наказ №34-в від 31.01.2012
 2. Захист докторської дисертації, 23 травня 2013 р.

Реєстрація у наукометричних базах  

 ORCID: ID: http://orcid.org/0000-0002-2732-5038

Scopus: ID: 57210553619 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210553619

Publons:  P-8357-2017 

https://publons.com/researcher/2044910/pavlo-ph-hryhoruk/

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=CAhDbLoAAAAJ&hl=ru