Манталюк Ольга Володимирівна


Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри АСМЕ

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта вища економічна

 1. Етапи професійного становлення
  1995 – закінчила технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) за спец. «Економіка та управління в машинобудуванні»
 2. 1996 – 1997 – асистент кафедри організації та нормування праці ХНУ;
 3. 1997 – 2005 – старший викладач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці;
 4. 1998 – закінчила аспірантуру ТУП, захистила кандидатську дисертацію за темою: «Моделювання погрішностей у нормуванні праці та статистичні моделі самоспостережень», спец. «Економіко-математичні методи та моделі»;
 5. з 2005 року – доцент кафедри АСМЕ.

Дисципліни, які викладає

 • Економіко-математичне моделювання
 • Дослідження операцій
 • Моделювання економіки
 • Моделювання економічної динаміки
 • Моделі економічної динаміки
 • Математичні моделі й методи в менеджменті та маркетингу

Сфера наукових інтересів:
Моделювання динаміки сталого розвитку економіки країни, оптимізаційні моделі управління, еколого-економічні моделі.

Авторські методички:

 1. Математичне програмування. Конспект курсу та методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Менеджмент організацій»/ О.В.Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2002. – 83 с.
 2. Методи прийняття рішень. Методичні вказівки з теоретичних основ курсу та контрольні завдання для студентів спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Менеджмент організацій»/ О.В.Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 83 с.
 3. Методичні вказівки та завдання до курсового проектування з курсу «Дослідження операцій» / П. М. Григорук, О. В. Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2007.–41 с.
 4. Моделювання економіки: методичні вказівки до практичних занять і завдання контрольної роботи для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»/ О.В.Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 89 с.
 5. Моделювання економічної динаміки: методичні вказівки до практичних занять та матеріали контрольної роботи для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»/ О.В.Манталюк. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 88 с.
 6. Манталюк О. В. Моделі економічної динаміки: курс лекцій для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”/ О. В. Манталюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 112 с.

 7. Електронний ресурс. Код доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2016_1e/58%D0%B516/index.pdf

Наукові публікації:

2017

 1. Манталюк О.В. Математичне моделювання поведінки дуополістів в умовах неповної інформації. – Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2017, №5(251) – с.299-303.
 2. Манталюк О.В. До питання про доцільність повернення України до прогресивної шкали податку на дохід фізичних осіб / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції , стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький). – С. 158-160

2016

 1. Манталюк О.В. Особливості моделювання курсу національної валюти в умовах економічної кризи. – Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2016, №4, Т.2, – с. 170-172.
 2. Манталюк О.В. До питання про моделювання та прогнозування курсу національної валюти. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2016 р., м. Хмельницький – Камянець-Подільський). – с. 110-111.
 3. Манталюк О.В. Аналіз економічних рядів методами нелінійної динаміки. – Conference Proceedings 0f the 4-th International Scientific Conference “Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development” (April 29 – May 3, 2015, Opole, Poand – p. 79 – 81) – 0,15 д.а.
 4. Манталюк О.В.”Моделювання еколого-економічних систем” – “Вісник Хмельницького національного університету”- № 3, Т. 3 (224), 2015 – с. 148-151 — 0,3 д.а.

2014

 1. Манталюк О.В. Аналіз структури системи управління підприємством як життєздатної системи. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 жовтня 2014 р., м. Хмельницький. – Хмельницький: ХмЦНПб 2014. – с. 268-270 — 0,1 д.а.
 2. Манталюк О.В. Застосування методу аналізу ієрархій до задач прийняття економічних рішень в умовах невизначеності цілей. – Вісник ХНУ, №4, Т. 2, 2014 -с. 272-275 – 0,47 д.а.
 3. Манталюк О.В. “Особливості економіко-математичних моделей в умовах екологізації економіки “. – Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-10 жовтня, Хмельницький-Яремче), с. 26-28 — 0,18 д.а.

2013

 1. Манталюк О.В. Використання апарату марківських випадкових процесів при розробці норм часу. – Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/ Наукова організація “Перспектива” – Дніпропетровськ: Видавничий дім “Гельветика”, 2013 – с. 101-110.
 2. Mantalyuk O.V. SYNOPSIS OF SOME MATHEMATICAL MODELS OF SUSTAINABLE ECONOMY – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства”, 17-18 жовтня 2013р. http://stelmaschuk.info/archive-internet-conference/65-conferencia-17-10-2013/838-838.html.

2012

 1. Манталюк О.В. Застосування методу аналіза ієрархій у визначенні пріоритетів інноваційного розвитку економіки/ – Зб. матеріалів Міжнародної науцково-практичної конференції “Інноваційний розвиток:проблеми та перспективи” (м.Київ, 7-8 грудня 2012р), КЕНЦ, 2012, с.103-105. kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events.
 2. Манталюк О.В. Математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах інноваційного розвитку економіки. – Вісник ХНУ №5, Том 3, 2012 – с. 145-148.

2011

 1. Манталюк О.В. Моделювання процесів злиття й поглинення підприємств засобами теорії динамічних систем. – Вісник ХНУ, N3, Т.2, 2011 – с. 250-254.
 2. Манталюк О.В. «Моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на рекламу методами теорії катастроф». – Вісник ХНУ, 2010, N6, Т.4 – с. 102-105.

Ранні публікації

 1. Манталюк О.В., Савлів В.О. «Аналіз можливостей практичного використання математичних методів і моделей прийняття рішень у ринковій економіці» – «Проблеми економіки та управління». Збірник наукових праць студентів економічного факультету ХНУ, м. Хмельницький, 2005.
 2. Манталюк О.В., Козоріз Г.В. «Дослідження математичних моделей оптимального управління портфелем цінних паперів» – «Проблеми економіки та управління». Збірник наукових праць студентів економічного факультету ХНУ, м. Хмельницький, 2005.
 3. Завгородня Т.П., Манталюк О.В. «Застосування таксономічних методів для виділення однорідних груп у складі робітників» – «Економіка: проблеми теорії та практики». Збірник наукових праць. Випуск 199: в 4 т. Том 1. – Дніпропетровськ, 2005 – с.26 -35.
 4. Манталюк О.В., Савченко Д.О. «Аналіз можливостей практичного використання математичних методів і моделей прийняття рішень у ринковій економіці» – «Проблеми економіки та управління», вип.5, Т.1, 2004.
 5. Манталюк О.В. «Адаптація підприємств до ринкових змін: синергетичний підхід» – Вісник ТУП №6, 2003.
 6. Манталюк О.В. «Аналіз умов застосування нелінійних динамічних моделей економіки» – Вісник ТУП №2, 2002.
 7. Манталюк О.В. «До питання про оптимальність економіки» – Вісник ТУП №4, 2001.

Участь у конференціях:

Останні роки

 1. Манталюк О.В. До питання про доцільність уведення в Україні прогресивного податку з доходів фізичних осіб. – Доповідь на ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика” (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький).
 2. Манталюк О.В. доц. Математичне моделювання впливу податкової політики на основні макроекономічні показники. – Доповідь на 45-й щорічній університетський конференції ПВС ХНУ за результатами НДР(17-19.05.2017) .
 3. Манталюк О.В. доц. До питання про моделювання та прогнозування курсу національної валюти. – Доповідь на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: Теорія, методологія, практика” – 6-8 жовтня 2016 року, Хмельницький – Камянець-Подільський.
 4. Міждисциплінарний підхід до моделювання поведінки економічних систем.Доповідь на 44-й науково-технічній конференці ПВС ХНУ (17-19.05.2016).
 5. Порівняльний аналіз методів нелінійного статистичного аналізу економічних рядів у випадках їх малої довжини та високої «зашумленості» -Науково-практична конференція ПВС, 28 березня 2013 року.
 6. Огляд деяких моделей сталої економіки – Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, яка проходила 17-18 жовтня 2013 року на web-сайті www.stelmaschuk.info
 7. Дослідження меж застосування логістичного відображення для моделювання динаміки економічних систем – доповідь на ХХХХ Науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу ХНУ, 28.03.2012 року.
 8. VII Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології в економіці та бізнесі”, ХНУ, 6-8 грудня 2012 року.
 9. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи”, Київський економіічний науковий центр, 7-8 грудня 2012 року, kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events
 10. Манталюк О.В. Моделювання процесів злиття й поглинання підприємств на основі інформаційного підходу. – XXXIX науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ХНУ, 28-29.03.2011.
 11. Участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти” ХНУ, 22-25 травня 2011 р., Ялта.

Конференції до 2010 року

 1. Манталюк О.В. Моделювання процесів управління в складних динамічних системах. Доповідь на XXXVIII науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу університету за підсумками науково-дослідної роботи. – Хмельницький, ХНУ, 18 березня 2010 року.
 2. Манталюк О.В. Моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на рекламу методами теорії катастроф. -Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” – Хмельницький, ХНУ, 9-11 грудня 2010 року.
 3. Участь у роботі XXXVII науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу університету за підсумками науково-дослідної роботи. – Хмельницький, ХНУ, 23 лютого 2009 року.
 4. Участь у роботі XXXVII науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу університету за підсумками науково-дослідної роботи. – Хмельницький, ХНУ, лютий 2008 року.
 5. Участь у роботі XXXVII науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу університету за підсумками науково-дослідної роботи. – Хмельницький, ХНУ, лютий 2007 року.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації викладачів у системі дистанційного навчання (наказ 138_КП від 23.06.2017 р.).

 Підвищення кваліфікації викладачів у системі тематичних університетських курсів (англійська мова, рівень Intermediate) – Наказ №52-КП від 11.03.2016 р.

 Підвищення кваліфікації викладачів у системі дистанційного навчання (наказ 197_КП від 03.09.2012 р.).

Участь у методичному семінарі «Інтерактивні методи проведення практичних занять» – Хмельницький, ХНУ, 12 січня 2011 року.

Реєстрація у наукометричних базах

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0162-4312

Scopus: ID:57210595709 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210595709

https://publons.com/researcher/3210292/olga-mantalyuk/

Web of Science Researcher ID: AAE-1804-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SR2bi5gAAAAJ&hl=ru