Освітня програма Економічна кібернетика (проєкт 2021)

На якість підготовки бакалаврів кафедрою АСМЕ впливає освітня програма Економічна кібернетикаУвазі стейкхолдерів, викладачів кафедри АСМЕ, студентів, інших зацікавлених сторін пропонується новий проєкт. Цей документ розроблено з урахуванням результатів обговорення попередньої версії.

Які аспекти мають знайти відображення в освітній програмі

Згідно вимог законодавства в освітній програмі повинні відображатися наступні моменти:

  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • очікувані результати, що їх мають досягти здобувачі вищої освіти після навчання;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за осітньою програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та (або) предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу у навчальному закладі;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма Економічна кібернетика

Визначення терміну освітня програма (скорочено – ОП) зроблено у законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Наведемо його без змін:

Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Розгорнуте трактування цього терміну здійснено у законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. У редакції від 28.09.2017 говориться:

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Підготовка бакалаврів з економічної кібернетики на кафедрі автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету здійснюється за відповідною освітньою програмою. Перманентні зміни, які відбуваються в суспільно-економічному житті України, вимагають постійного її удосконалення. Це дозволяє нам якісно готувати фахівців з урахуванням останніх вимог часу.

ОП Економічна кібернетика (проєкт для бакалаврів) за посланням

Новий проєкт освітньої програми «Економічна кібернетика» для бакалаврів представлено у форматі PDF. Він доступний за посиланням, яке розташовано у кінці даного абзацу. В основу документу покладено попередню версію за минулий 2020 рік. У ньому враховано конструктивні моменти, виявлені у ході минулорічного обговорення. Розраховуємо на плідне і конструктивне обговорення програми й цьогоріч.

Актуальне посилання на файл у форматі PDF: ОП_ЕК_бакалавр_2021_проєкт.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *