Запрошуємо на конференцію.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

I Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів

«Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні»

що відбудеться 19 – 20 квітня 2018 р.

в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Європейський університет інформатики та економіки (Польща)

Варшавський політехнічний університет (Польща)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Харківський національний економічний університет імені Саймона Кузнеця

Національний технічний університет «ХПІ»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Херсонський національний технічний університет

Запорізький національний університет

Хмельницький національний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет України «Львівська політехніка» (Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій)

Тернопільський національний економічний університет

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ»

Інформаційний лист -1

19 – 20 квітня 2018 р.

Кафедра інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” має приємну нагоду запросити Вас, шановні науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти на I Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», що відбудеться

19 – 20 квітня 2018 року.

Мета конференції: обмін інформацією з науковими і практичними результатами досліджень, обговорення актуальних проблеми сучасних інформаційних та інноваційних технологій і систем, питань розробки програмних комплексів і пакетів для управління і систем прийняття рішень.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Інформаційні технології і системи у економіці, техніці, виробництві та екології.

2. Інноваційні комп’ютерні технології у науці і освіті.

3. Інформаційно-аналітичні системи і технології прийняття рішень в економіці.

4. Математичні методи, моделі, інформаційні системи та технології в економіці.

5. Нейро-нечіткі і когнітивні технології в інформаційних управляючих системах.

6. Інтелектуалізація в інформаційних управляючих системах і технологіях.

7. Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці.

8. Інтелектуальні інформаційні системи та системи штучного інтелекту

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Колот А.М., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Співголова – Ректор Европейського університету інформатики та економіки, професор Єжи Г. Ісаєв;

заступники:

Ващаєв С.С., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового Інституту інформаційних технологій в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Устенко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

члени оргкомітету:

Рамазанов С.К., д.т.н., д.е.н., професор кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Стемплевска Л.В.  PhD., завідувач відділом міжнародного співробітництва Європейського університету інформатики та економіки;

Степаненко О.П., д.е.н., професор кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Данильченко Т.В., к.т.н., доцент, заступник директора навчально-наукового Інституту інформаційних технологій в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Тішков Б.А., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Помазун О.М., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Держук О.В., к.е.н., старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Котлярова Ю.О., асистент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Шкуратовська Т.Б., асистент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Уштик Н.М., лаборант кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Рамазанов С.К., д.т.н., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

заступник голови програмного комітету:

Снитюк В.Є., д.т.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

члени програмного комітету:

Вітлінський В. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Галіцин В.К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Джалладова І. А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Соловйов В.М.. – д.ф.м.н., професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету;

Годлевський М. Д. – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;

Григорук П.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету;

Галузинський Г.П. – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Дивак М.П. – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету;

Денісова О,О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Дербенцев В.Д. – к.е.н., професор кафедри інформатики та системології ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Іванченко Г.Ф. – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Кавун С.В. – д.е.н., к.т.н., професор, завідувач кафедри інформацій­них технологій Харківського навчально-наукового інституту Державного ви­щого навчального закладу «Університет банківської справи»;

Клебанова Т. С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Саймона Кузнеця;

Ковальчук К. Ф. – д.е.н., професор, декан економічного факультету Національної металургійної академії (м. Дніпро);

Козак І.А.- к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;

Лук’яненко І. Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Максишко Н. К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету;

Матвійчук А. В. – д.е.н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Меркулова Т. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна;

Митрохін С.О. – к.т.н., доцент, декан факультету інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля;

Михальов О. І. – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України;

Оксанич А.П. – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського;

Павлов О.А. – д.т.н., професор, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, науковий керівник кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;

Пасічник В.В. –д.т.н., професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Украхни «Львівська політехніка»;

Руденко О.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Скрипниченко М. І. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»;

Соколова Н.А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління проектами Херсонського національного технічного університету;

Тимофеев В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики;

Черняк О. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Чумаченко І.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетові.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Участь у конференції та публікація електронного збірника тез для студентів, аспірантів та молодих вчених – безкоштовна.

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез, що буде опубліковано на сайті КНЕУ та розіслано учасникам на вказані при реєстрації електронні адреси. Для отримання друкованого примірника матеріалів конференції звертатись до контактної особи:

Помазун Оксани Миколаївни, тел. (066)902-04-35, (093)630-99-59.

Для участі в роботі конференції необхідно до 31 березня 2018 року включно надіслати на електронну адресу konf_kafise@ukr.net заявку на участь (зразок додається), та тези доповіді.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, польська.

З А Я В К А

на участь у І Міжнародній науково-практичній конференції

молодих вчених, аспірантів і студентів

«Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні»

Назва доповіді

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для аспірантів та студентів)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові доповідача

 

Назва навчального закладу

 

для студентів курс, спеціальність

 

Номер телефону

 

Е-mail

 

Зазначте , якщо у Вас є потреба в поселенні (так / ні)

 

Зазначте орієнтовну дату приїзду і від’їзду

 

Прізвище, ім’я, по-батькові другого доповідача (у разі, якщо доповідь подається у співавторстві) (вказуються всі вищеперераховані реквізити )

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см). Параметри сторінки (відступи від краю): ліворуч, знизу – 2,5 см; праворуч, зверху – 2,0 см. Абзац – 1. Шрифт тезисів – Times New Roman, прямий; кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1. Обсяг тез – 1-2 сторінки (зразок оформлення додається).

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручні переноси слів, не використовуйте колонтитули.

УВАГА! Сторінка тез заповнюється не менш, ніж на 3/4. Набір формул: редактор формул MS Equation. Список літератури та e-mail автора (ів) обов’язкові. Для аспірантів і студентів наприкінці тез вказати наукового керівника.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса для кореспонденції:

03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

кафедра інформаційних систем в економіці

E-mail: konf_kafise@ukr.net

Телефон для довідок: ( 044) 537-07-39

Місце проведення конференції:

м. Київ, Львівська пл., 14, кафедра інформаційних систем в економіці, ауд. 411, 409 (4 поверх).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Іванов Р. Р., аспірант

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

ivanov@gmail.com

ТЕМА ДОПОВІДІ

Текст доповіді ….. Текст доповіді

Текст доповіді

Список використаних джерел

1. Інформаційний бізнес / Палеха Ю. І., Горбань Ю. І. — К.: Вид. «Ліра-К», 2015.

2. …

Науковий керівник: Петренко Т. В., д.т.н., професор кафедри …